Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 23. szerda, Dezső

Okmányiroda - Személyazonosító igazolvány

Személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyintézés

Személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyintézés


Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. Állandó személyazonosító igazolvány annak a személyiadat-és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó, Magyarországon élő magyar állampolgárnak, bevándorolt, letelepedett és menekült vagy oltalmazott jogállású személynek adható, aki személyazonosságát és a személyazonosító igazolványában szereplő adatait a személyazonosító igazolvány kiadásáról szóló kormányrendeletben meghatározott okiratokkal igazolja.

A bevándorolt, a letelepedett és a menekült vagy oltalmazott jogállású személy köteles az állandó személyazonosító igazolvány kiadását kérni.

Az 1992. évi LXVI. törvény 29. § (6) bekezdése szerint a kiskorú cselekvőképtelen polgár részére a személyazonosító igazolványt a törvényes képviselő kérelmére kell kiadni. 

A korlátozottan cselekvőképes jogosultat a személyazonosító igazolvány kiadása ügyében megilleti az eljárási képesség. (14. életév betöltését követően.)

A polgár egyidejűleg csak egy érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezhet.
 
Az állandó személyazonosító igazolvány kiadását a korábbi igazolvány érvényességi idejének lejártát megelőző, legfeljebb 60 napon belül lehet kérni.

Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban a kérelmezőszemélyesen köteles megjelenni. A személyesen eljáró kérelmező a személyazonosító igazolvány iránti kérelem előterjesztésekor a kérelmet saját kezűleg írja alá. A kérelmezőnek a kérelmet abban az esetben is saját kezűleg kell aláírnia, ha helyette meghatalmazottja jár el.

 A személyes megjelenési kötelezettség alól kivétel, aki a személyes megjelenésében egészségügyi okból akadályozott (a kérelmező helyett meghatalmazottja is eljárhat ha a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint a kérelmező egészségi állapota miatt nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni) és a 12 éven aluli kérelmező,ezen esetekben a kérelemhez csatolni kell egy darab 1 évnél nem régebbi szabvány igazolványképet. 

Az újszülött Magyarországon élő magyar állampolgár részére törvényes képviselője a személyazonosító igazolvány iránti kérelmet a szülészeti intézményben, kórházban terjesztheti elő, melyet a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezető továbbít az okmányiroda részére. 

A szabadságvesztés büntetését töltő, a kényszergyógykezelt, az ideiglenesen kényszergyógykezelt, valamint az előzetes letartóztatásban lévő polgár kérelmét – meghatalmazott útján – annál az okmányirodánál terjesztheti elő, amely a fogva tartás helye szerint illetékes.

Ha a kérelmező – a magyar állampolgár újszülött kivételével- érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal (útlevél, kártya formátumú jogosítvány) nem rendelkezik, a személyazonosító igazolvány iránti kérelméhez be kell mutatnia:

 • születési anyakönyvi kivonatát és a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatát,
 • a doktori cím viselésére jogosító okiratot,
 • külföldről hazatérő polgár esetében a magyar állampolgárságát igazoló érvényes állampolgársági bizonyítványát valamint a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, vagy érvényes magyar útlevelét, születési, házassági anyakönyvi kivonatát,
 • a bevándorolt jogállású személy esetében a bevándorlási engedélyt és a hiteles fordítású születési anyakönyvi kivonatot,
 • menekült jogállású személy esetében a menekültügyi hatóság határozatát valamint ezen hatóság aláírásával és bélyegzőjével a hátoldalon hitelesített 2 darab fényképet,
 • cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló kérelmező esetében a kérelemhez be kell mutatni a gondnokság alá helyezést tanúsító jogerős bírósági határozatot, a törvényes képviseletet igazoló jogerős gyámhatósági határozatot, valamint a törvényes képviselő személyazonosságát igazoló okmányt is.

Az okiratokat eredetiben vagy az eredetiről készített hiteles másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell bemutatni. Hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (1062 Budapest, Bajza u. 52.) készít. Magyar állampolgár külföldön történt születéséről, házasságkötéséről a hazai anyakönyvezés során kiállított anyakönyvi kivonatot, illetve annak hiteles másolatát kell bemutatni.

A külföldön szerzett doktori címet elismertetni, honosíttatni kell, melyről bővebb információt az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14. telefon: 06-1-235-7922; 06-1-235-7927) illetve az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (1051 Budapest, Zrínyi u. 3. telefon: 06-1-374-2200) nyújt.

Ha a kérelmező érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik és az igazolvány adataiban változás következett be, az adatváltozást 8 napon belül be kell jelenteni és okiratokkal kell igazolni (pl. születési, házassági anyakönyvi kivonat, névváltoztatási okirat, mely anyakönyvezve van; doktori cím viselésére jogosító okirat.)

A személyazonosító igazolványt a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból átvett személyi adatokkal kell kiállítani, ezért ha a kérelem felvétele során végrehajtott adategyeztetéskor a nyilvántartás adatai nem egyeznek meg a bemutatott okmány vagy okirat adataival, az eltérés okát vizsgálni és a nyilvántartás adatait helyesbíteni kell. A javítást kizárólag magyar anyakönyvi okirat alapján lehet elvégezni.

Akinek a személyazonosító igazolványát eltulajdonították, elveszítette vagy az megsemmisült, köteles haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 3 munkanapon belül bármely körzetközponti jegyzőnél vagy külföldön a külképviseletnél bejelenteni. A személyazonosító igazolvány eltulajdonítása miatt a bejelentési kötelezettség a rendőrségnél tett feljelentéssel is teljesíthető.

Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének időtartama:

 • a kiadás napjától számított 3 év, ha a jogosult a 6.életévét még nem töltötte be,
 • a 14. életév betöltésének napjáig terjedő időtartam, ha a jogosult a 6. életévét betöltötte, de a 14. életévét még nem töltötte be,
 • a kiadás napjától számított 8 év, ha a jogosult a 14. életévét betöltötte, de a 20. életévét még nem töltötte be,
 • a kiadás napjától számított 10 év, ha a jogosult a 20. életévét betöltötte,
 • határidő nélküli, ha a jogosult a 70. életévét betöltötte

Az állandó személyazonosító igazolványt a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 30 napon belül készíti el.

Az elkészült állandó személyazonosító igazolványt – a kérelmező választása szerint- postai úton kell továbbítani, vagy az okmányirodában kell átadni a kérelmező részére. Az okmányirodában kell átvenni az állandó személyazonosító igazolványt, ha az eljárás során a kérelmező részére ideiglenes személyazonosító igazolvány került kiállításra, illetve abban az esetben is, ha a kérelem benyújtását követően az ügyfél birtokában marad a korábbi, még érvényes állandó személyazonosító igazolványa.

A postai úton át nem vett állandó személyazonosító igazolványt a kérelmező személyesen veheti át az értesítési cím szerinti okmányirodában. A személyesen át nem vett állandó személyazonosító igazolványokat – az átvételre való felhívást követően – az okmányiroda a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek a központi nyilvántartásban történő átvezetéséről.

Az ideiglenes személyazonosító igazolvány

A jogosult részére – személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik érvényes útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel, és

 • állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás miatt, vagy az igazolványt eltulajdonították, elvesztette, vagy az megsemmisült. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességi ideje ezekben az esetekben a kiadástól számított 30 nap.
 • az állandó személyazonosító igazolvány – adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt – átmenetileg nem adható ki. Az ideiglenes személyazonosító igazolvány érvényességének ideje ezekben az esetekben a kiadástól számított 120 nap. A 120 napon érvényességi idejű ideiglenes személyazonosító igazolvány másodízben ismételten kiadható 120 napra.

Az adatváltozás miatt (pl. házasságkötés miatti névváltozás) szükséges személyazonosító igazolvány csere esetén nem kell ideiglenes személyazonosító igazolványt kiállítani, ha az igazolvány cseréjét a polgár az adatváltozás keletkezését követő nyolc napon belülkezdeményezi.

A személyazonosító igazolvány illetéke:   

Az állandó személyazonosító igazolvány illetéke 1500.- forint.
Ha az eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány  - adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt -  átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke 3000 forint.

Illetékmentes

 • a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, kivéve az elveszett, megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén,
 • a 70. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik.

 Illetékmentes az okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az okmány gyártáshibás.

LEGFRISSEBB
×