Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 27. vasárnap, Hella

Okmányiroda - Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Okmányiroda - Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa

 

Felhívjuk szíves figyelmüket hogy a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelet szerinti 2011. július 02. előtt kiállított háziorvosi szakvélemény parkolási igazolvány igénylésére és hatályának meghosszabbítására a hatályossági idején belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig használható felE határidő lejártát követően háziorvosi szakvéleménnyel parkolási igazolványt igényelni illetve meghosszabbítani nem lehet!

Parkolási igazolványra az a személy jogosult:

 • aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.

(VI.29.) Korm. rendelet 2.§ a) pont és ac) alpontja értelmében közlekedőképességében súlyosan akadályozott,

 • aki a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének értelmében látási fogyatékosnak; (3) bekezdésének értelmében értelmi fogyatékosnak; (4) bekezdésének értelmében autistának; (5) bekezdése értelmébenmozgásszervi fogyatékosnak minősül;
 • akit a vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 14.) Korm. határozat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet alapján
  2001. július 1-jét megelőzően vaknak minősítettek;
 • aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 1. számú melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K. 1.), mozgásszervi fogyatékosnak (L. 1–5.), értelmi fogyatékosnak
  (M. 1–2.) vagy autistának (N. 1.) minősül;

és ezt az alábbi szakvélemények vagy szakhatósági állásfoglalások valamelyikével igazolja:

 • a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 7.§ (3) bekezdés a) pont és ac) alpontja szerinti szakvélemény;
 • a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szerinti, a súlyos fogyatékosságra vonatkozó Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (1146 Bp., Thököly út 82., telefon: 462-6500) által kiállított szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás; *
 • a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartási lap;
 • a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás (igazolás tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről).

 
Ha a kérelem benyújtásakor a jogszabályban meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a kérelemhez mellékelni kell a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat. Ebben az esetben a körzetközponti jegyző a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül az iratok megküldésével megkeresi a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt a közlekedőképesség minősítése érdekében. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal a szakvéleményét 60 napon belül adja ki.

Az ügyintézéshez szükséges iratok, mellékletek:

 • a kérelmező személyazonosságát igazoló érvényes okmány, lakcímigazolvány (képviseleti eljárás esetén meghatalmazás két tanúval, a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásával);
 • születési, ill. a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonat, ha adateltérés van a nyilvántartó rendszer és a bemutatott okmányok között;
 • a fent felsorolt szakvélemények közül a kérelmezőre irányadó bemutatása eredetben;
 • a korábban kiállított parkolási igazolvány;
 • kiskorú jogosult esetén – a fentieken túl – a törvényes képviselő érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája;
 • gondnokság alatt álló jogosult esetében szükséges még a gondnokság alá helyezésről szóló jogerős bírói ítélet, a gondnokkirendelő jogerős határozat, a gondnok érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.

Amennyiben a kérelmező személyesen nem képes megjelenni, az alábbi iratok, mellékletek csatolása szükséges:

 • kitöltött kérelemnyomtatvány a kérelmező saját kezű aláírásával;
 • meghatalmazás (két tanúval, a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásával ellátva);
 • 1 darab szabványos, 1 évnél nem régebbi igazolványkép;
 • fent felsorolt szakvélemények közül a kérelmezőre irányadó bemutatása eredetben;
 • a kérelmező, ill. a meghatalmazott érvényes személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája.

A parkolási igazolvány érvényességi ideje:

Az igazolvány érvényességének időtartama – a végleges állapotot igazoló szakvélemények kivételével- – a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben a szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat időpontjaként, ill. az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz meg, az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a szakvélemény érvényességének időtartamával.

A jogosult részére 5 éves időtartamra kell kiállítani az igazolványt, ha a kérelemhez mellékelt szakvélemény szerint a mozgásában korlátozott személy állapota végleges. Az érvényességi idő leteltével az igazolvány érvényessége további 5 évvel újabb szakvélemény bemutatása nélkül meghosszabbítható.

A parkolási igazolvány díja:

A parkolási igazolvány kiadásával, cseréjével, érvényességi idejének meghosszabbításával kapcsolatos eljárás illetékmentes, de az igazolvány pótlása (vesztés, lopás, megsemmisülés, rongálódás) esetén 3100,– Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni az okmányirodában rendelkezésre bocsátott csekkszelvényen.

Letölthető nyomtatvány