Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 19. péntek, Emma

Pályázati kiírás intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

2019április0109:30
»
2019április3018:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 30.

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet az

Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.)

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő.


A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól 2019. július 1. napjától 2024. június 30. napjáig.


A munkavégzés helye: 
1119 Budapest, Tétényi út 46-48.


Az intézmény tevékenységi köre:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet (a továbbiakban: 15/1998.(IV.30.)NM rendelet) alapján a következő gyermekjóléti feladatokat látja el: bölcsődei ellátás, időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.


Ellátandó feladatok:

- egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú munkáért, az intézmény gazdálkodásáért;

- irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású alkalmazottak munkáját;

- az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása;

- ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását;

- irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását;

- elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti;

- gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról;

- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok) valamint gondoskodik azok betartásáról;

- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé;

- gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai tekintetében.


A magasabb vezető irányítása alá tartozó alkalmazottak száma: 
254,5 fő.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.


Pályázati feltételek:

- a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

- a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/I. 2. pontjában előírt szakirányú szakképzettség;

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a bölcsődei ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

- a gyermekvédelem területén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat;

- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);

- a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;

- büntetlen előélet;

- cselekvőképesség;

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.


Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség;

- pontos, precíz munkavégzés;

- szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;

- nagyfokú munkabírás;

- kiváló szintű együttműködő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajza;

- a végzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása);

- a gyermekvédelmi ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat igazolása;

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) a) pont);

- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására;

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;

- nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti;

- a pályázó nyilatkozata arról - a Kjt. 20/A. § (5) b) pontja alapján -, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul;

- a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

- a pályázó nyilatkozata a közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadásáról;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja.


A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala (kozigallas.gov.hu), 2019. április 1.


A pályázati kiírás további közzétételének helye: 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja.


A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 30.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. I. emelet 106. szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és elérhetőségét (cím, telefon, e-mail), valamint az „Újbudai Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázat” jeligét.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján az Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a kinevezésről a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülés (várhatóan: 2019. május 30.)

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.


A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetőjétől a +36 1 372 3410 telefonszámon.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×