Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 22. hétfő, Magdolna

Pályázati felhívás az Újbudai Bölcsődei Intézmények intézményvezetői beosztásának ellátására.

2024március0109:30
»
2024április0218:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete

(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet az

Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.)

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében – a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő (heti 40 óra).


A magasabb vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre – 5 évre szól – 2024. július 1. napjától 2029. június 30. napjáig.


A munkavégzés helye:
1119 Budapest, Tétényi út 46-48.


Az intézmény tevékenységi köre:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet (a továbbiakban: 15/1998.(IV.30.) NM rendelet) alapján a következő gyermekjóléti feladatokat látja el: bölcsődei ellátás, mini bölcsődei ellátás, időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport, speciális tanácsadás.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.


Ellátandó feladatok:

- egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú szakmai munkáért, az intézmény gazdálkodásáért;

- irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját;

- ellátja az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat;

- ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását;

- irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását;

- elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti;

- gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról;

- elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok) valamint gondoskodik azok betartásáról;

- beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé;

- gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.


A magasabb vezető irányítása alá tartozó dolgozók száma:
264 fő.


Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.


Pályázati feltételek:

- a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. 2. A) pontjában a magasabb vezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti a gyermekvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat,

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a bölcsődei ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

- a gyermekvédelem területén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat;

- MS Office (irodai alkalmazások) felhasználói szintű ismerete;

- a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;

- büntetlen előélet;

- cselekvőképesség;

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása;

- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.


Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség;

- pontos, precíz munkavégzés;

- szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;

- nagyfokú munkabírás;

- kiváló szintű együttműködő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai életrajza (a végzettséget igazoló okiratokat a pályázati eljárás során szükséges bemutatni);

- a gyermekvédelmi ellátás területén szerzett szakmai gyakorlat igazolása;

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) a) pont);

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezik, melynek bemutatása a pályázati eljárás során szükséges;

- az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;

- nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti;

- a pályázó nyilatkozata – a Kjt. 20/A. § (5) b) pontja alapján – arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul;

- a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) b) pontjára –, hogy kéri-e a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának zárt ülésen történő tárgyalását;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

- a pályázó nyilatkozata a közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadásáról;

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja.


A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala (kozszolgallas.ksz.gov.hu), 2024. március 1.


A pályázati kiírás további közzétételének helye:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja (kozigazgatas.ujbuda.hu/allaspalyazatok).


A pályázat benyújtásának határideje:
2024. április 2.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. I. emelet 106. szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és elérhetőségét (cím, telefon, e-mail), valamint az „Újbudai Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázat” jeligét.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a kinevezésről a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével. A pályázók a pályázati eljárás eredményéről írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat beadási határidejének lejártát követő Képviselő-testületi ülés (várhatóan: 2024. május 2.).

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.


A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetőjétől a +36 1 372 3410 telefonszámon.Tájékoztatás a pályázatban megadott személyes adatok kezeléséről:


Tájékoztatjuk, hogy a pályázati anyagban megadott személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint Adatkezelő a rá vonatkozó Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő részéről a megüresedő közalkalmazotti magasabb vezetői/intézményvezetői álláshely betöltésére a megfelelő leendő közalkalmazott kiválasztása, közalkalmazotti jogviszony jövőbeni létesítése céljából.


Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) pontja, miszerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A személyes adatokat az Adatkezelő a fenti célból a pályázati eljárás lezárásáig kezeli, a pályázatok az irattározásra vonatkozó szabályok szerint kerülnek megőrzésre.

Érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatát részletesebben az Önkormányzat honlapján a www.ujbuda.hu/adatvedelem cím alatt, valamint az álláspályázatokkal kapcsolatos honlapon kozigazgatas.ujbuda.hu/allaspalyazatok található adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.


Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Levélcím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

E-mail: gdpr@ujbuda.hu

Címkék: