Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
november 25. szerda, Katalin

Pályázati felhívás az Újbudai Szociális Szolgálat INTÉZMÉNYVEZETŐI beosztásának ellátására

2020július0112:15
»
2020augusztus1518:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet az

Újbudai Szociális Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza utca 6.)

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre - 5 évre szól - 2020. november 1. napjától 2025. október 31. napjáig.


A munkavégzés helye:
1119 Budapest, Keveháza utca 6.


Az intézmény tevékenységi köre:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján étkeztetés, 63. §-a alapján házi segítségnyújtás, 65. §-a alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/C. §-a alapján támogató szolgáltatás és
65/F. §-a alapján nappali ellátás (idősek, demensek, fogyatékosok és pszichiátriai betegek részére) biztosítása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó
feladatok teljes körű ellátása.


Ellátandó feladatok:

 • egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért;
 • irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját;
 • az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása;
 • ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását;
 • irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását;
 • elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti;
 • gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról;
 • elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok) valamint gondoskodik azok betartásáról;
 • beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.


A magasabb vezető irányítása alá tartozó dolgozók száma:
121 fő.


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.


Pályázati feltételek:

 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 • felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletében az intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti egészségügyi vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő
  az idősgondozás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • az idősgondozás területén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • szociális szakvizsga megléte;
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.


Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség;

- pontos, precíz munkavégzés;

- szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;

- nagyfokú munkabírás;

- kiváló szintű együttműködő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajza;
 • a végzettséget igazoló okiratoknak a pályázat benyújtásakor eredetben történő bemutatása;
 • egészségügyi vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat igazolása;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) a) pont);
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;
 • nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti;
 • a pályázó nyilatkozata arról - a Kjt. 20/A. § (5) b) pontja alapján -, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól
  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozata a közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadásáról;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja.


A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala (kozigallas.gov.hu), 2020. július 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 15.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.
I. emelet 106. szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és elérhetőségét (cím, telefon, e-mail), valamint az „Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázat” jeligét.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján az Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülés (várhatóan: 2020. szeptember 17.)

A kinevezésről – a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.


A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetőjétől a 06-1-3723-410-es telefonszámon.Tájékoztatás a pályázatban megadott személyes adatok kezeléséről:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint adatkezelő a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről. Tájékoztatjuk, hogy a pályázatban kért adatai megadása a kapcsolattartás és az elbírálás érdekében szükséges. A megadott személyes adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről az intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásra legalkalmasabb pályázó kiválasztása és a kapcsolatfelvétel lehetőségének megteremtése a pályázat elbírálásával kapcsolatban.

Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Érintetti jogairól, az Adatkezelő kötelezettségeiről, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatáról az Önkormányzat honlapján, az www.ujbuda.hu/adatvedelem címen, továbbá a gdpr@ujbuda.hu e-mail címen tájékozódhat.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×