Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 18. csütörtök, Frigyes

Pályázati felhívás egyetemek és főiskolák szakkolégiumainak működése és fejlesztése támogatására

2022október2809:00
»
2022november1818:00

A pályázat beadási határideje: 2022.november 18. (péntek)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

2022. és 2023. évekre pályázatot ír ki 7 millió Ft keretösszegben előfinanszírozással,

EGYETEMEK ÉS FŐISKOLÁK SZAKKOLÉGIUMAINAK

MŰKÖDÉSE és FEJLESZTÉSE

támogatásáraPreambulum


A pályázat célja:

A szakkollégiumok 2022. és 2023. évi szakmai munkájának, folyamatos működésének és fejlesztésének támogatása. Támogatási időszak 2022. szeptember 30.-2023. augusztus 31.


Pályázhatnak:

A XI. kerületi székhellyel vagy működési hellyel rendelkező, a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletnek megfelelően működő, az Oktatási Hivatal által bejegyzett szakkollégiumok pályázhatnak a támogatásra. A pályázatot vagy (1) önálló jogi személyként tudják benyújtani a szakkollégiumok (pl. alapítvány, egyesület), vagy amennyiben nem rendelkeznek önálló jogi személyiséggel, akkor (2) a szakkollégium fenntartója vagy egy államilag elismert felsőoktatási intézmény tudja benyújtani a pályázatot a szakkollégium nevében.

Amennyiben a pályázó jogi személy székhelye és a szakkollégium működési helye eltér, akkor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakkollégium tényleges tevékenysége melyik helyszínen folyik.


1. Általános tudnivalók

Egy szakkollégium nevében egy pályázat nyújtható be.

Igényelhető támogatás: maximum 750.000 Ft
A pályázat útján igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy egy esetleges, a COVID-19 járvány által előidézett helyzetre való tekintettel, felelősen tervezzék meg programjaikat. Amennyiben az eredetileg vállalt tevékenységek a COVID-19 járvány miatt meghiúsulnának vagy elhalasztásra kerülnének, akkor a támogatott célok és/vagy költségelemek tekintetében a támogatási szerződés módosítása alapos indoklással lehetséges lesz. A módosítás iránti kérelem kizárólag az elszámolási határidő lejárta előtt nyújtható be.


2. A támogatások előfinanszírozással kerülnek kifizetésre

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen fel kell tüntetni a 2022/23-as tanév során a források felhasználásával megvalósítandó célokat, a tervezett összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a célok megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően kerül sor.

Amennyiben a Pályázó még nem számolt el a tavalyi évi támogatással, úgy a 2022. évi nyertes pályázat esetén a támogatás összegének kifizetésére az elszámolás elfogadását követően kerülhet sor.


3. A támogatás felhasználása

A pályázati összeg az alábbi kiadásokra használható fel:

 • személyi jellegű kiadások és járulékai,
 • bérleti díj,
 • rezsi és más üzemeltetési költségek,
 • szakmai táborok és utak (utazás, szállás, kiküldetés, konferencia), belépők költségei,
 • könyvelői díj, bankköltség,
 • hirdetmény, kommunikációs kiadások,
 • versenyek rendezése, rendezvényszervezés, szolgáltatásvásárlás,
 • honlap működtetési kiadások,
 • nyomdai előkészítés, nyomdaköltség,
 • online platformok, szoftverek előfizetése,
 • folyóiratok, szakkönyvek elektronikus változatára történő előfizetés, vásárlás,
 • technikai eszközök, bútorok beszerzése, tárgyi eszközök beszerzése,
 • felújítási és karbantartási munkálatok és az ehhez szükséges eszközök beszerzése.

A pályázati összeg az alábbi kiadásokra nem használható fel:

 • díjak, ajándékok finanszírozására,
 • külföldi utazásra,
 • a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők. A támogatás összege alkohol tartalmú ital vásárlására nem számolható el.


4. A rendelkezésre álló forrás elosztásával, elbírálással kapcsolatos információk

Alapelvek:

 • Demokratikus elosztás elve
  Támogatási forrás elosztása pályázati rendszeren keresztül történik. A támogatható szervezetekről és a támogatás összegéről egy szakmai munkacsoport és a területért felelős Alpolgármester szakmai javaslata alapján a Polgármester dönt. Alapítványi pályázó esetén a Képviselő Testület döntése is szükséges.
 • Átláthatóság elve
  A nyertes szervezetekkel kötött támogatási szerződéseket, illetve az elszámolási dokumentációt Újbuda Önkormányzata kereshető módon nyilvánosságra hozza az ujbuda.hu honlapon.
 • Szakmaiság elve
  Az elbírálás során szakmai tartalom kidolgozottsága, végiggondoltsága.
 • Területi elv
  Kizárólag Újbuda Önkormányzatának közigazgatási területén található szakkollégium részesülhet a pályázati támogatásban.
 • Törvényesség elve
  A hatályos jogszabályoknak megfelelően működő és adatot szolgáltató pályázóval köt csak támogatási szerződést az Önkormányzat.
 • Bónusz pontokkal jutalmazhatók azok a szakkollégiumok, amelyek
 • a XI. kerület közigazgatási területén valósítanak meg programokat, projekteket és/vagy a programok, tevékenységek tematikája, tartalma Újbudához kötődik,
 • szociális problémákra, aktuális társadalmi és gazdasági kihívásokra reflektáló programokat (pl. Covid veszélyhelyzet, ukrán-orosz háborús helyzet kapcsán jelentkező migráció stb.) szerveznek,
 • jelen pályázat korábbi szakkollégiumi programokra és folyamatokra építő, azok kimenetét innovatív módon felhasználó kezdeményezés
 • Interkoll által minősített szakkollégiumok.
 • A pályázat bírálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben
 • a pályázat határidőn túl került benyújtásra,
 • a pályázati adatlap és a munkaterv nem, vagy hiányosan került benyújtásra,
 • a pályázati dokumentáció kézzel lett kitöltve,
 • a pályázó nem felel meg a Preambulumban részletezett pályázói körnek,
 • a nyilatkozatok vagy a pályázati dokumentumok nem megfelelően lettek hitelesítve és nem elektronikus úton kerültek benyújtásra,
 • a megvalósítás időszaka eltér a felhívásban megjelölt támogatási időszaktól,


5. Az elszámolással kapcsolatos előzetes információk

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a támogatási elszámoló lapot (szerződéskötéskor mellékeljük),

- a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges és fényképpel ellátott beszámolót,

- a támogatás felhasználását igazoló, záradékolt számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,

- a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,

- a kifizetésekről szóló bankkivonatokat, illetve kiadási pénztárbizonylatokat.

Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő és a meghatározott időintervallumban kibocsájtott számlák fogadhatók el. A pénzügyi elszámolás részeként a pályázó nevére (akivel az Önkormányzat a szerződést kötötte) és címére kiállított számla, számviteli bizonylat fogadható el. Az elszámolás további részleteiről tájékozódhat a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben, valamint a további részletekről a nyertes pályázatok esetében a szerződéskötés során rendelkezünk.


6. A pályázással kapcsolatos további tudnivalók

A pályázati adatlap letölthető ide kattintva: Pályázati adatlap

A pályázat szakmai tartalmával és a formai követelményeivel kapcsolatos további információ: Márton Balázs marton.balazs@ujbuda.hu (+36-70-684-7435)

Az érvénytelen pályázatokról érdemi elbírálás nélkül értesítést küldünk a pályázat lezárását követően.

Részletes pályázati kiírásPályázat benyújtása:


A pályázat során az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:

 • pályázati adatlap,
 • a pályázati adatlap mellékleteit képező kötelező nyilatkozatok,
 • a pályázati adatlap mellékletét képező munkaterv,
 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázó hatályos létesítő okiratának másolata (ha a szakkollégium önálló jogi személyként pályázik) vagy a szakkollégium alapítására vagy működési rendjére vonatkozó hatályos, aláírt dokumentum másolata (fenntartói pályázó esetén),
 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázó jogszerű képviseletét bizonyító dokumentum (pl. aláírási címpéldány másolata).


- Gazdálkodó szervezetek esetén:

2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházak, egyházi szervezetek stb.) hivatalunkkal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

2018.01. 01-től a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

 • e-Papíron vagy
 • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát, valamint a pályázati célt (pl. Szakkollégiumi pályázat 2022.). Kérjük, hogy egyszeri belépéssel töltse fel egy dokumentumként a pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit, ne külön-külön belépésekkel.

Amennyiben a dokumentumfeltöltés során elmarad a hitelesítés, úgy a pályázat érdemi elbírálás nélkül érvénytelen.


Kérjük, hogy amennyiben egy fenntartó több szakkollégiumi pályázatot nyújt be, úgy a pályázatok dokumentációját szakkollégiumonként, a rendszerbe külön-külön belépve töltsék fel!


A pályázat beadási határideje:
2022.november 18. (péntek)


Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Hiánypótlásra a munkaterv kivételével a pályázati adatlap mellékleteinek vonatkozásában, az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség.


Támogatási döntésről történő értesítéssel kapcsolatos információk:

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2022. november vége

A szerződéskötés várható ideje: 2022. december – 2023. január hónapban


Budapest, 2022. október 27.


Erhardt Attila

alpolgármester

Címkék: