Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 23. kedd, Lenke

Pályázati kiírás a Bartók-Negyed területén lévő üres helyiség bérbeadására

2023március3015:45
»
2023május1010:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 10. (szerda) 10 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BARTÓK-NEGYED TERÜLETÉN LÉVŐ
ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Bartók-negyed területén lévő Bp. XI., Karinthy Frigyes út 18. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:


A pályázaton egyesület, alapítvány, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


Az ingatlan jellemzői:

 • hrsz 4225/0/A/7, alapító okirat szerinti alapterülete 30 m2,
 • hrsz 4225/0/A/8, alapító okirat szerinti alapterülete 50 m2,
 • a két ingatlan összenyitásra került, természetbeni alapterület összesen földszint 41 m2 és pince 27 m2,
 • földszint belmagassága 3,0 m, pince belmagassága 2,2 m,
 • tulajdoni lap szerinti megnevezése: üzlethelyiség,
 • utcafonti bejáratú,
 • közműellátottság: villany, víz, csatorna, gáz.

Az Ingatlan megtekintésének időpontja: 2023. április 13. (csütörtök) 10-1030 óra között


Bérbeadás célja:
Kereskedelem, vendéglátás, kulturális tevékenység.


Bérleti díj minimum, melynél kevesebb pályázatban nem jelölhető meg:
250 000 Ft/hó


A pályázati biztosíték összege 750 000 Ft

melyet a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni, OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással. (számla szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Karinthy Frigyes út 18. szám alatti helyiség bérbeadására”, melyről szóló igazolás hitelesített másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető! A pályázati biztosíték összegét a pályázónak kell befizetni.)


A pályázat benyújtásának határideje: 2023. május 10. (szerda) 10 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. III. emeleti előtérben az ügyfélfogadási asztaloknál) kell benyújtani.

Amennyiben a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás megtartásáról dönt, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.


1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon (eredeti példány) nyújtható be, zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Karinthy Frigyes út 18. szám alatti helyiség bérbeadására”.

A pályázati lapot kék tollal kell kitölteni, valamint az elektronikus igazolásokat kinyomtatást követően hitelesíteni szükséges.


Pályázati adatlap

Átláthatósági nyilatkozat

A pályázati laphoz mellékelni szükséges:

 • pályázati biztosíték befizetésének hitelesített igazolását
 • az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire),
 • adó és köztartozásokra vonatkozó nemleges igazolásokat:
  • Nemzeti Adó- és Vámhivataltól,
  • Budapest Főváros Önkormányzattól vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzattól,
  • Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzattól.


Az igazolások, amennyiben még nem érkezett meg, úgy a pályázó által hitelesített benyújtott kérelmeket szükséges benyújtani. Az igazolások megérkezését követően pályázónak, jelen pályázati kiírás szerinti hiánypótlási leírás alapján kell eljárnia.

 • 30 napnál nem régebbi hitelesített cégkivonat vagy nyilvántartási lap és hitelesített aláírási címpéldány,
 • az ajánlattevő rövid bemutatása, különös tekintettel a korábbi tevékenységére és annak eredményeikre,
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid bemutatása,
 • esetleges referenciák,
 • a helyiség felújítására vonatkozó látványterv előzetes költségvetéssel,
 • átláthatósági nyilatkozat.


2. Nem lehet pályázó az

 1. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 2. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 3. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

   3. A pályázat érvényességének szempontjai:

    1. A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, - mely jelenleg mentes az adó alól - ajánlatot kell tenni, és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.)
    2. A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása, azonban lehetőség van az adóigazolások pótlására, abban az esetben, ha igazolja, hogy a kérelmek a pályázat benyújtásának időpontjáig benyújtásra kerültek az adóhatóságokhoz. A pótlásra 8 naptári nap áll rendelkezésre.


   4. Az elbírálás szempontjai:

    1. Tevékenység.
    2. A helyiségben tervezett felújítás.
    3. A megajánlott bérleti díj nagysága.


   5. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.


   6. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a fizetendő bérleti díj háromszorosa) közötti különbözetet a szerződés aláírásának időpontjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni. Amennyiben a pályázati biztosíték összege magasabb, mint az óvadék összege, a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály intézkedik annak visszafizetéséről.


   7. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.


   8. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. A szerződéskötésre a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.


   9. A bérleti szerződés főbb paraméterei:

   1. Bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
   2. A bérlőnek a Bartók-negyed területén szervezett kulturális programokban évente min 2 alkalommal részt kell venni.
   3. A bérlőnek tevékenységéről évente 1 alkalommal beszámolót kell készíteni.
   4. A szerződés határozott 10 éves időtartamra szól.
   5. Bérleti díj fizetés kezdete a bérleti jogviszony kezdetét követő 3. hónap első napja.
   6. Bérlőnek óvadék fizetési kötelezettsége van, mely a bérleti díj háromszorosa. Az óvadék összegébe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg.
   7. Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs.
   8. Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik.
   9. Bérlő rendes felmondással minimum 90 napos határidővel jogosult felmondani a hónap utolsó napjára. A Bérbeadó vállalja rendes felmondási jogával 10 évig nem él.
   10. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő beruházási költségei megtérítésére nem tarthat igényt.
   11. Bérlő az Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján a belsőépítészeti kialakítást a szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül köteles elvégezni és tevékenységét megkezdeni.
   12. Bérlő köteles 2 éven belül a bérleményhez tartozó utcafronti homlokzaton található nyílászárókat - jóváhagyott tervek alapján - kicserélni. A nyílászáró cserét követően a számlával igazolt költségének 50 %-val megegyező összegű, bérleti díj kedvezményben részesül a bérlő. A kedvezmény havi bontásban a havi bérleti díj 50 %-kal történő csökkentésével kerül érvényesítésre.
   13. Bérlő kötelezettsége a bérleményhez kötődő portál és/vagy a homlokzaton elhelyezett egyéb elemek, cégtábla felújítására és folyamatos karbantartása.
   14. Bérlő köteles 3 hónapon belül hiteles alvízórát felszerelni.
   15. A havi bérleti díj a tárgyév első napjától kezdődő hatállyal - legkorábban 2024. január 1. napjától - a KSH által a tárgyévet megelőző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben, automatikusan növekszik.
   16. A bérleti és közüzemi díjon kívül a bérlőnek a mindenkori közös költség összegét, - mely jelenleg 26 000 Ft/hó (ebből 5 200 Ft/hó a víz és csatorna átalány) - is meg kell fizetni. Ezen összeg automatikusan módosul a Társasház közgyűlésének határozatában foglaltak szerint.
   17. A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni.
   18. Bérlő közjegyzői okiratba foglalt (melynek költsége a bérlőt terheli), a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal (továbbiakban: közjegyzői okirat) kötelezi magát:

   a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 (Tizenöt) napon belül a bérleményt kiüríti, és a Bérbeadó birtokába adja. A Bérlő önkéntes teljesítése hiányában a Bérbeadó a közjegyzői okirat alapján, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerint a bérlemény kiürítése iránt végrehajtási eljárást kezdeményezhet.


   10. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


   Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 06-1-3811-311-es és a 06-1-3811-312-es telefonszámon kapható.


   Budapest, 2023. március


   dr. László Imre

   polgármester   Melléklet:

   - pályázati lap

   - átláthatósági nyilatkozat

   - 34/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

   - 33/2012 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

   - 46/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

   - 44/2022 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

   Címkék: