Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 7. péntek, Amália

Pályázati kiírás közterületen álló gépjármű tároló bérbeadására

Időpont: 
2017július0410:00
»
2017szeptember1518:00

A pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 15. (péntek) 12 óra

Pályázati kiírás közterületen álló gépjármű tároló bérbeadásáraBudapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános licites pályázat útján bérbeadásra az alábbi közterületen elhelyezkedő felépítményt hirdeti meg:

A Budapest, XI. kerület Csukló utca (4780) hrsz-ú közterületen elhelyezkedő 40. számú 15 m2 alapterületű garázs.


A felépítmény jellemzői:

Hasznosítás célja Pályázati biztosíték (Ft) Bérleti díj alsó határa (Ft/hó) Licit lépték (Ft/hó) Megtekintés időpontja Közmű ellátottság
Gépkocsi tárolás 27.060,-Ft 18.040,-Ft/m2/év22.550,-Ft/hó 5 000,- 2017. szeptember 8. 10 órától – 10.30 óráig Nincs


A pályázat benyújtására jogosult:
természetes személy vagy jogi személy

A pályázat benyújtási határideje: 2017. szeptember 15. (péntek) 12 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztálya (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. I em. 111. szoba).


A pályázati borítékok bontásának időpontja és helye: 2017. szeptember 15. 12.30 óra.

Budapest, Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal helyisége

címe: Budapest, XI. kerület Zsombolyai u. 5. alagsor.


Amennyiben a garázsra több érvényes pályázat érkezik, a licitálásra közvetlenül a pályázati borítékok bontása után kerül sor.


Licitálás időpontja:
2017. szeptember 15. 13 óra.Egyéb feltételek:


Pályázati biztosíték összege: az éves bérleti díj 10 %-a

A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken vagy átutalással. (szla szám: 11784009-15511001-00000000) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „garázs pályázat”, amelyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell.


A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati adatlapon, zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályán (Budapest XI. kerület Zsombolyai u. 5. I. em. 111. számú szobában). A borítékra rá kell írni: „pályázat garázs bérbevételére”.

1. Nem lehet pályázó:

 • az a gazdasági társaság:
 • amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • amely Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,
 • amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b.) pontban meghatározott lejárt tartozással rendelkezik,
 • amely nem átlátható szervezet.
 • az a természetes személy, aki az Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.


2. Ajánlati kötöttség:

A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. Eddig az időpontig történő visszalépés esetén a pályázatok bontását követő 8 munkanapon belül a pályázati biztosíték összege a pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

3. Pályázat bontása:

A pályázat bontásán az ajánlattevő vagy meghatalmazottja vehet részt. A borítékok bontása alkalmával ismertetésre kerül a pályázó neve, címe.

4. Pályázat értékelése:

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 • a pályázati lap hiányosan került kitöltésre,
 • a pályázati biztosíték befizetésére szolgáló igazolás nem lett csatolva,
 • a pályázó azonosítására vonatkozó iratokat nem csatolta,
 • nem felel meg a pályázati kiírásban, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.

Eredménytelen a pályázat, ha

 • a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
 • a Gazdasági Bizottság eredménytelennek nyilvánítja.


5. A versenytárgyalás lefolytatásának szabályai:

Abban az esetben, ha a felépítményre több érvényes pályázat érkezett versenytárgyalás megtartására kerül sor.

A versenytárgyalás zártkörű, azon csak az érvényes pályázatot benyújtók vehetnek részt személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján.

A versenytárgyalás során a bérleti díj emelésére akként kell ajánlatot tenni, hogy annak összege minimum 5.000,-Ft-tal (licit lépték) meg kell, hogy haladja az előző ajánlatot. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.

6. Döntés a pályázat eredményéről:

Az érvényességéről, eredményességéről a Gazdasági Bizottság a pályázat bontását követő ülésén dönt. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázati lapon megjelölt e-mail címen vagy fax-on, amennyiben a pályázó nem adott meg ilyen elérhetőségeket akkor postai úton.

7. Pályázati biztosíték visszafizetése:

Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, a pályázaton nem nyertek vagy nem jelölte meg a Gazdasági Bizottság második helyezettként, a Bizottság döntését követő 10 munkanapon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül.

8. A szerződés megkötése:

A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül. Ezt követően a bérleti díjat havonta előre kell megfizetni. A többi pályázó részére – a Gazdasági Bizottság által második helyezettként megjelölt pályázó kivételével – a biztosíték a döntést követő 10 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

A pályázati tárgyalás nyertese a döntést követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni. A szerződéskötést követően a második legnagyobb vételárra ajánlatot tevő részére a pályázati biztosítékot 10 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben nem köti meg a szerződést, abban az esetben a pályázat második helyezettjével kell megkötni, amennyiben a Gazdasági Bizottság döntésében második helyezettet is megjelölt. Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett, a pályázati kiírásban biztosítékként meghatározott összeg az Önkormányzatot illeti meg bánatpénz jogcímén.

Ha a következő legmagasabb összegű ajánlatot tevő a szerződést a fentiek alapján meghatározott határidőn belül nem köti meg, a pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg bánatpénz jogcímén.

9. Bérleti szerződés főbb tartalmi elmei:

- Bérleti szerződés időtartama egy év, amely kérelemre meghosszabbítható, ha a Bérlő szerződésben

vállalt kötelezettségének eleget tett.

- Bérlő a bérleti jogviszony időtartama alatt a felépítmény állagmegóvását ellátja.

- A működéshez szükséges hatósági és egyéb jogszabályban előírt engedély beszerzése a Bérlő kötelezettsége.


A pályázattal kapcsolatban további információ a 381-1391 és a 3724-595 telefonszámon kapható.


Budapest, 2017. június 26.


Gazdasági Bizottság

Címkék: