Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Pályázati kiírás pavilon bérbeadására

2020július0312:00
»
2020július3013:00

A pályázat benyújtási határideje: 2020. július 30. csütörtök 13.00 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS PAVILON BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a táblázatban szereplő, közterületen elhelyezkedő pavilonok bérbeadására nyílt pályázatot ír ki.


A pavilon jellemzőit, az azokban folytatható tevékenységek meghatározását, a bérleti díj alsó határát, a pályázati biztosíték összegét, valamint a megtekintés időpontját az 1. számú mellékelt táblázat tartalmazza.

A pavilon helyszínrajz
B pavilon helyszínrajz


A pályázat benyújtási határideje: 2020. július 30. csütörtök 13.00 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatósága (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 205. szoba).

A beérkezett ajánlatok ismeretében a Gazdasági Bizottság döntése alapján II. fordulóra kerülhet sor. Annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről a megjelölt tevékenység és bérleti díj összegének függvényében a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.


A pályázati biztosíték összegét a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni
OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással (számla szám: 11784009-15511001-00000000). A közlemény rovatban fel kell tüntetni „pavilon bérbeadási pályázata”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető!)


1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pavilon bérbeadási pályázata”.


A pályázati laphoz mellékelni kell
az igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs, továbbá a pályázati biztosíték befizetésének igazolását.

A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.


2. Amennyiben versenytárgyalás kerül megtartásra a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul. A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat. Valamint be kell mutatni egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonatukat.

Nem lehet pályázó az

 • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 • a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.


3. A pályázat érvényességének szempontjai:

  • A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére - mely jelenleg mentes az általános forgalmi adó alól - ajánlatot kell tenni és meg kell jelölni a pavilonban folytatni kívánt tevékenységet.)
  • A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása.


4. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján összességében a legkedvezőbb ajánlatot tette. Bírálati szempont a megajánlott bérleti díj és tevékenység.


5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Az óvadék összegébe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.


6. Annak a pályázónak a részére, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett az Önkormányzat a pályázati biztosíték összegét visszafizeti az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül.


7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a pavilont a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.


8. Bérleti szerződés:

 • határozott 5 év időtartamra jön létre.
 • bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
 • a bérleti díj összege január 1-től évente a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével automatikusan módosul legkorábban 2022. évben.
 • óvadék a bérleti díj háromszorosa, szerződéskötéskor fizetendő,
 • a helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, amelyek beszerzése a bérlő feladata,
 • a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdés tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte,
 • a bérlő tudomásul veszi, hogy a pavilonban folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
 • a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik olymódon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a közmű szolgáltatókkal a díjfizetésre megállapodást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval,
 • a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező pavilonban folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,

- a pavilont körülvevő, mellékletben lehatárolt, felújított burkolt közterület takarítása, síkosság mentesítése és a zöldfelület teljes körű gondozása saját költségviselésben a bérlő kötelezettsége,

 • két évnél hosszabb távú bérleti jogviszony létesítésének kérelmezése esetén az Önkormányzat az egyszeri vissza nem térítendő igénybevételi díj megfizetésétől eltekint,
 • a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.
 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által – bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában. A közjegyzői okirat készítésének költsége a Bérlőt terheli. A közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példánya kerül bérbeadó részére átadásra.


10. A pályázandó pavilonok megtekintését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatósága biztosítja.


11. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Bővebb felvilágosítás a pavilonokról a 06-1/3811-391 és 06-70/684-7272-es telefonszámon kapható.Budapest, 2020. június 17.

dr. László Imre

polgármester

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×