Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 1. péntek, Elza

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

2023március1317:00
»
2023április2618:00

A pályázat benyújtási határideje: 2023. április 26. (szerda) 12.00 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) a táblázatban szereplő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására nyílt pályázatot ír ki.


Az ingatlan jellemzőit, a helyiségekben folytatható tevékenységek meghatározását, bérleti díj alsó határát, pályázati biztosíték és a közös költség összegét, valamint a megtekintés időpontját a mellékelt táblázat tartalmazza.


A pályázaton egyéni vállalkozó, alapítvány, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


A pályázat benyújtási határideje: 2023. április 26. (szerda) 12.00 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztályán (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 4. III. em. előtérben az ügyfélfogadó asztaloknál) kell benyújtani.


A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon (eredeti példány) nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „üres helyiségek bérbeadási pályázata”.


Pályázati adatlap

Helyiség táblázat

Átláthatósági nyilatkozat

A pályázati lapot kék tollal kell kitölteni, valamint az elektronikus igazolásokat kinyomtatást követően hitelesíteni szükséges és az alábbiak szerint mellékelni kell:

 • pályázati biztosíték befizetésének hitelesített igazolását
 • adó és köztartozásokra vonatkozó nemleges igazolásokat:
  • Nemzeti Adó- és Vámhivataltól,
  • Budapest Főváros Önkormányzattól vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzattól,
  • Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzattól.


Az igazolásokat, amennyiben pályázó online kérte meg és az még nem érkezett meg számára, úgy a pályázó által hitelesített benyújtott kérelmet szükséges a pályázati borítékba betenni. Az igazolás megérkezését követően pályázónak, jelen pályázati kiírás szerinti hiánypótlási leírás alapján kell eljárnia.

 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy nyilvántartási lap és hiteles aláírási címpéldány,
 • az ajánlattevő rövid bemutatása, különös tekintettel a korábbi tevékenységére és annak eredményeikre,
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység részletes bemutatása,
 • esetleges referenciák,
 • a helyiségre vonatkozó esetleges átalakítási tervet
 • átláthatósági nyilatkozatot, melyet a tulajdonosi arány alapján, minden tulajdonosnak ki kell töltenie.


A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.

A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással (számla száma: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „üres helyiségek bérbeadási pályázata”., melyről szóló igazolás hitelesített másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető! A pályázati biztosíték összegét a pályázónak kell befizetni!)


Nem lehet pályázó az

 1. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 2. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 3. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

   A pályázat érvényességének szempontjai:

   1. A pályázati lap pontos kitöltése.
   2. A havi bérleti díj összegére ajánlatot kell tenni, mely nem lehet kevesebb, mint a megjelölt bérleti díj minimum. (A bérleti díj jelenleg mentes az adó alól.)
   3. A helyiségben folytatni kívánt tevékenység pontos beírása.
   4. A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása, azonban lehetőség van az adóigazolások pótlására, abban az esetben, ha pályázó igazolja, hogy a kérelmek a pályázat benyújtásának időpontjáig beküldésre kerültek a hatóságokhoz. A pótlásra 8 naptári nap áll rendelkezésre.


   Az elbírálás szempontjai:

   • a megajánlott bérleti díj összege
   • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység részletes bemutatása és referenciák
   • esetlegesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a szolgáltatás igénybevételére milyen kedvezményt tud biztosítani.


   Versenytárgyalás esetén, annak feltételei:

   • Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót, versenytárgyalást kell tartani, úgy azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a második fordulón, versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.
   • Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díjak összegének függvényében a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.
   • Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul. A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat. Valamint, hozzák magukkal egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonatukat.


   A pályázat nyertese
   az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.


   Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.


   Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és/vagy az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti. A szerződés megkötésére a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére.


   Bérleti szerződés főbb paraméterei:

   • bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
   • a szerződés határozott 5 éves időtartamra jön létre, az Önkormányzat ezen időtartam alatt rendes felmondás jogával nem kíván élni, bérlő rendes felmondással minimum 90 napos határidővel jogosult felmondani a szerződést, a felmondás a hónap utolsó napjára szólhat,
   • bérleti díj mellett közös költség fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy az automatikusan módosul a Társasház által határozatban rögzített közös költség módosításával,
   • a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével, legkorábban 2024. január 1. napjától,
   • óvadék a bérleti díj háromszorosa, mely összegbe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg, a különbözet összege szerződéskötéskor fizetendő,
   • az Önkormányzat az egyszeri vissza nem térítendő igénybevételi díj megfizetésétől eltekint,
   • a helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a bérlő feladata. Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
   • a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte,
   • a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a távfűtő művekkel a díjfizetésre megállapodást kötni,
   • amennyiben szükséges, a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik saját költségviselésében az almérők felszerelése, a mellékvízmérők hitelesíttetése, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződés megkötése a szolgáltatóval,
   • Bérlő a bérleti szerződés megkötésétől számítva 3 hónapon belül köteles hiteles alvízórát felszereltetni, illetve hitelesíttetni,
   • a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
   • a bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő beruházási költségei megtérítésére nem tarthat igényt,
   • a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnését követő 5 napon belül. A bérlő önkéntes teljesítése hiányában bérbeadó a közjegyzői okirat alapján, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. szerint a bérlemény kiürítése iránt végrehajtási eljárást kezdeményezhet,
   • bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által – bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére, melynek költsége bérlőt terheli.


   A pályázandó helyiség megtekintését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztálya biztosítja.


   A pályázati kiírást a pályázat benyújtási határidejéig, azaz 2023. április 26. napja 12 óráig a kiíró jogosult visszavonni.


   A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


   Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3811-312 és a 3811-311-es telefonszámon kapható.


   Budapest, 2023. március 13.   dr. László Imre

   polgármester

   Címkék: