Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 4. hétfő, Ulrik

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

2021szeptember2815:30
»
2021október2512:00

A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 25. (hétfő) 1200 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) a Bp. XI. ker. Baranyai u. 2. szám alatti, 70. albetét számú, 71 m2 alapterületű földszinti, utcai bejárattal rendelkező nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására nyílt pályázatot ír ki.


Az ingatlan jellemzői:

 • utcai bejárattal rendelkező földszinti helyiség
 • víz, villany, csatorna, távfűtés közműbekötéssel ellátott
 • műszaki állapota jó

A pályázaton egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2021.
október 11. (hétfő) 1000 – 1030 között


Bérbeadás célja: közösségi, társadalmi, oktatási, kulturális, vagy szociális célú tevékenységekre

A bérleti díj alsó határát és a pályázati biztosíték összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

Minimális bérleti díj összege: 68.000,-Ft/hó
Pályázati biztosíték összege(a minimális bérleti díj háromszorosa): 204.000,- Ft


A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással (számla száma: 11784009-15511001-10060005). Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat a Baranyai u. 2. sz. alatti ingatlan bérbevételére”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. ( A befizetés postai úton nem teljesíthető!)


A pályázat benyújtási határideje: 2021. október 25. (hétfő) 1200 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).


A pályázaton való részvétel feltételei:

1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat a Baranyai u. 2. sz. alatti ingatlan bérbevételére”


A pályázati laphoz mellékelni kell:

 • a pályázati biztosíték befizetésének igazolása
 • adó és köztartozásokra vonatkozó nemleges igazolások: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat és a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.
 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy nyilvántartási lap és aláírási címpéldány
 • az ajánlattevő rövid bemutatása
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység részletes bemutatása

esetleges referenciák

2. Nem lehet pályázó az

  • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
  • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,

  gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

  3. A pályázat érvényességének szempontjai:

   • A pályázati lap hiánytalan és pontos kitöltése.
   • Ajánlatot kell tenni a havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól.

   A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása, azonban lehetőség van egy dokumentum 8 napon belüli pótlására.

   4. Az elbírálás szempontjai:

    • a megajánlott bérleti díj összege
    • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység részletes bemutatása és referenciák


    5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.

    6. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül.

    7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti. A szerződés megkötésére a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére.

       8. Bérleti szerződés főbb paraméterei:

       • bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
       • a szerződés határozott 5 éves időtartamra jön létre,
       • bérbeadó 5 éves időtartam alatt rendes felmondás jogával nem él,
       • a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével, legkorábban 2023. január 1. napjától,
       • a bérleti díj mellett fizetendő a mindenkori közös költség összege, mely jelenleg: 27.477.- Ft/hó,
       • óvadék a bérleti díj háromszorosa, mely összegbe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg, a különbözet összege szerződéskötéskor fizetendő,
       • az Önkormányzat az egyszeri vissza nem térítendő igénybevételi díj megfizetésétől eltekint
       • a bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a Bp. Főv. XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
       • a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte,
       • bérlő feladata a közüzemi díjak fizetése és amennyiben szükséges, saját költségviselésében az almérők felszerelése
       • a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
       • a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnését követő 5 napon belül.
       • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által – bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére, melynek költsége bérlőt terheli.


       9. A pályázandó helyiség megtekintését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya biztosítja.


       10. A pályázati kiírás a pályázat benyújtási határidejéig, azaz október 25. (hétfő) 1200 óráig visszavonható.


       11. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


       Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3724-686, 3811-311, 3811-312, 3724-655-ös telefonszámon kapható.       Budapest, 2021. szeptember 22.       dr. László Imre

       polgármester


       Melléklet: pályázati lap

       Címkék: 
       Fájlok: 
       LEGFRISSEBB
       ×