Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 19. hétfő, Emma

JOGSZABÁLY TÁR

Újbudai Közterület Felügyelet

ÚJBUDA Közterület-felügyeletének feladatát, hatáskörét és tevékenységét meghatározó hatályos jogszabályok

 • 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről
 • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelettel
 • 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
 • 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztségviselőkről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról
 • 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
 • 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 • 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedés nyilvántartásáról
 • 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről
 • 2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról
 • 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
 • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
 • 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről
 • évi CXVII. törvény az egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról
 • 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól
 • 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről
 • 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről
 • 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről
 • 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról
 • 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
 • 218/2003. (XII.11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról
 • 46/1999. (XII.8.) BM. rendelet a közterület-felügyelők egyenruha-ellátásáról, a felügyelői jelvényről és szolgálati igazolványról
 • 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról
  és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
 • 78/1999. (XII.29.) EüM-BM együttes rendelet a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
 • 21/2012. (II. 29.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
 • 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról
 • 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet a közterület-felügyelői intézkedések végrehajtásának módjáról és eszközeiről
 • 34/2004. (VI. 28.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
 • 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
 • 236/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról
 • 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról
 • 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
 • 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet a gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről
 • 41/1997. (V.28.) FM. rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról
 • 30/2015./IV.29./ XI.ÖK sz. rendelet a zöldfelületek megóvásáról
 • 41/2017./X.25./ XI.ÖK sz. rendelet a településképet meghatározó reklámok és reklámhordozók elhelyezésének, valamint használatának szabályairól
 • 26/2010./XI.21./ XI.ÖK sz. rendelet Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról
 • 29/2015./IV.29./ XI.ÖK sz. rendelet ÚJBUDA Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatáról
 • 17/2013./III.27./ XI.ÖK sz. rendelet a közterületek használatáról és rendjéről
 • 12/2009./III.24./ XI.ÖK sz. rendelet a zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról
 • 21/2009./IV.22./ XI.ÖK sz. rendelet az üzletek működési rendjéről
 • 2/2013/I. 29./ XI. ÖK sz. rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
Címkék: