Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 16. csütörtök, Valter

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára ("A")

A pályázatot kizárólag a XI. kerületi Önkormányzatnál hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztályán

Beadási határidő: 2010-10-29

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

"A" típusú


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve
2011. évre ezennel kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára


a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Figyelem!

- Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. § (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói.
- A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
- Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek.
- Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2010. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2011. őszén már nem áll fenn, úgy a 2011/2012. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2010/2011. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: 2011. március.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.


Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 72. s) pontját).

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az OKM Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága részére - kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából - átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából – az ösztöndíj időtartama alatt kezelje.

A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.


A pályázati űrlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, (az Oktatási és Kulturális Osztályon /1113 Bp. Zsombolyai u. 4. IV. em. 411. sz./ és az Ügyfélszolgálati Irodán / 1113 Bp. Bocskai út 39/41./), illetve letölthetők a http:// old.ujbuda.hu Internet címen.

A pályázatot kizárólag a XI. kerületi Önkormányzatnál hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban, a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztályán / 1114 Bp. Zsombolyai u. 4. IV. 411. Tel: 3723-465, 3723-471./, vagy postai úton eljuttatni a címére.

A pályázat kötelező mellékletei
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött hallgatói jogviszony-igazolás egy eredeti és egy másolati példánya.
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített államilag támogatott hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a mások szakon hitoktató, illetve hittanár – két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok


- A pályázó és a vele egy háztartásban élők havi nettó jövedelméről szóló igazolások. (Havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap jövedelméről szóló kereseti kimutatás. Nyugellátás esetén a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző havi nyugdíjról szóló igazolás. Vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelemről szóló APEH igazolás, munkanélküliség esetén munkaügyi központ igazolása, ennek hiányában nyilatkozat.)
- Árvaság esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolata, vagy az árvaellátásról szóló igazolás.
- Elvált szülők esetén a bírósági végzés másolata, vagy a különélésről igazolás.
- Tartós betegség, rokkantság, fogyatékosság esetén orvosi igazolás.

3./ Az állandó bejelentett lakhely igazolására
- Lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata


A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is,
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.


Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.


Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,


2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,


3. az anyasági támogatás,


4. a szépkorúak jubileumi juttatása,


5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,


6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,


7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg,


8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,


9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás;

A települési önkormányzat 2010. november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat:
a.) a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
b.) minden határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
d.) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról 2010. december 6-ig írásban értesíti a pályázókat.

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága 2011. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:
- tanulmányok halasztása;
- tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával);
- tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása;
- személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakóhelye) változása.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.


A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál.

A pályázati adatlap és jövedelem kimutatás innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×