Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 7. péntek, Amália

Pályázati felhívás felhasználók számára - "A kiskereskedelmi és a szolgáltató szektor UV-A/C készülék használatának támogatása" tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet a kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző személyek és szervezetek számára, UV-A/C készülékek megvásárlásának pénzbeli támogatására

Beadási határidő: 2012-10-26

Pályázatot kiíró: Magyar Nemzeti Bank

 

 

Pályázat leírása:

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., levelezési címe: 1850 Budapest, adószáma: 10011953-2-44, a továbbiakban: MNB) pályázatot hirdet a kiskereskedelmi és szolgáltató tevékenységet végző személyek és szervezetek (a továbbiakban: Felhasználók) számára, UV-A/C készülékek megvásárlásának pénzbeli támogatására

1. Az MNB UV-A/C készülék Támogatási Programja (Program)

Az MNB-nek a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti, pénzkibocsátási alapvető feladatából folyó felelőssége a törvényes fizetőeszköz pénzhamisítás elleni védelme.
Jelenleg a hamis bankjegyek elleni védekezés egyik leghatékonyabb eszköze az UV-A és UV-C fénycsővel egyaránt rendelkező bankjegyvizsgáló segédeszközök használata. Az MNB a tudatos bankjegyellenőrzés elterjesztése érdekében 2011-ben meghirdetett programot 2012. évben is folytatja, a hamisítás által leginkább veszélyeztetett kiskereskedelmi és szolgáltató szektorban.
Az MNB - az előbbiekben már nevesített felelősségi körére és az ismertetett körülményekre figyelemmel - szükségesnek és indokoltnak tartja elősegíteni az UV-A/C készülékek kiskereskedelmi és szolgáltató szektor általi használatát. Ezért az MNB a bankjegy-ellenőrzési segédeszközöket forgalmazó gazdálkodó szervezetek bevonása mellett pénzbeli támogatást nyújt ezen bankjegy-ellenőrzési segédeszközök megvásárlásához.

Az MNB célja, hogy

- az MNB-támogatásra jogosultságot szerzett Felhasználók számára biztosítsa az UV-A/C készülékekhez nyújtott MNB-támogatás igénybevételét,
- az MNB-támogatással értékesített UV-A/C készülékek ellenőrizhető forrásból származzanak, és azok áttekinthető, formalizált keretek között, nyomon követhető módon kerüljenek forgalomba,
- az MNB-támogatásra jogosultságot szerzett Felhasználók kedvező pénzügyi feltételek mellett, a megvásárolni kívánt UV-A/C készülékekre vonatkozó információk teljessége alapján dönthessenek,
- a fogyasztói, felhasználói érdekek hatékonyan érvényesülhessenek,
- valamennyi, a Programba bevont forgalmazó gazdálkodó szervezet azonos feltételek mellett végezze forgalmazási tevékenységét.

A Program keretében az MNB az UV-A/C készülékek forgalmazóit külön eljárás keretében választja ki, és a feltételeknek megfelelő gazdálkodó szervezetekkel (a továbbiakban: Forgalmazók) szerződést köt az általuk megajánlott, az MNB által támasztott feltételeknek megfelelő UV-A/C készülékeknek az MNB-támogatásra jogosultságot szerző Felhasználók részére történő értékesítésére.

2. Jelen pályázat célja, az MNB-támogatás felhasználásának módja

2.1. Jelen pályázat keretében az MNB a jelen pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az előírt dokumentumokat, nyilatkozatot az MNB részére benyújtó Felhasználók részére UV-A/C készülék megvásárlásához nyújt egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatást, a rendelkezésre álló 30 millió forintos támogatási keret erejéig.
A támogatás mértéke UV-A/C készülékenként az UV-A/C készülék adott Forgalmazó által meghirdetett nettó kiskereskedelmi árának 60%-a, de maximum 20 000 forint.1
A támogatás telephelyenként/üzletenként egy, illetve több pénztárral rendelkező telephely/üzlet esetében legfeljebb kettő UV-A/C készülék megvásárlásához igényelhető.

2.2. Az MNB a jelen pályázati felhívás 3. pontjában meghatározott jogosultsági feltételeknek megfelelő, az ott előírt dokumentumokat, nyilatkozatot az MNB részére benyújtó Felhasználók részére a pályázatuk elbírálását követő 15 napon belül, a rendelkezésre álló 30 millió forintos támogatási keret erejéig az MNB-támogatásra való jogosultságot igazoló, a jelen pályázati felhívás függeléke szerinti, sorszámozott - telephelyenként/üzletenként egy, illetve több pénztárral rendelkező telephely/üzlet esetében legfeljebb kettő - kupont küld meg tértivevénnyel ellátott könyvelt postai küldeményben.
1 A támogatás nem árengedmény, ezért nem csökkenti a fizetendő ÁFA alapját. A teljes vételárra eső ÁFA a Felhasználót terheli, azt a rá vonatkozó szabályok alapján igényelheti vissza.
Egy kupon kizárólag egy UV-A/C készülék támogatott megvásárlásához használható fel, és több kupon egy UV-A/C készülék megvásárlásakor nem vonható össze. Az MNB-támogatás, illetve az arra való jogosultságot igazoló kupon át nem ruházható, harmadik személy részére egyéb módon sem adható át, és fedezetként nem használható fel. A fel nem használt kupon készpénzre nem váltható, követelésként nem érvényesíthető.
Az MNB-támogatást elnyert Felhasználók a kupont az ott feltüntetett időszakon belül, a Forgalmazóknál jogosultak beváltani, a Programba felvett UV-A/C készülékek megvásárlásakor.

2.3. Az MNB a kupon átadásával egyidejűleg ún. Terméklistát ad át az MNB-támogatást elnyert Felhasználók részére. A Forgalmazóktól kapott információk alapján összeállított Terméklista hetente egy alkalommal (szerdai napon), szintén a Forgalmazóktól kapott információk alapján frissített változatát az MNB a honlapján is közzéteszi. (http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/UV-AC/informaciok-uv-ac-keszlek-vasar...)
A Terméklista az alábbi információkat tartalmazza:
- Forgalmazók köre, a Program keretében általuk működtetett értékesítési pontok,
- a Programba felvett UV-A/C készülékek részletes adatai, jellemzői (specifikáció),
- az UV-A/C készülék Forgalmazó által megadott, maximált végfelhasználói ára (nettó ár+ÁFA, Ft-ban meghatározva),
- szavatossági, jótállási feltételek és az egyéb szolgáltatások (így például: telefonos ügyfélszolgálat), valamint
- az UV-A/C készülékről - az Országos "FRÉDÉRIC JOLIOT-CURIE" Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, vagy más, az Európai Unió területén székhellyel rendelkező, az Európai Unió valamely tagállamában az állam által elismert sugárbiológiai, sugáregészségügyi tanúsító, ellenőrző, vizsgáló, kalibráló laboratórium, illetve szervezet által - kibocsátott, az adott UV-A/C készülék használata során megengedett ún. expozíciós időt tanúsító sugárvédelmi igazolást, illetve szakvélemény.
A Program keretében értékesített UV-A/C készülékek minőségéért, annak a vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek való megfeleléséért, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságáért a Felhasználóval szemben a Forgalmazó tartozik felelősséggel, e vonatkozásban az MNB-t semmiféle felelősség, kötelezettség nem terheli.

3. Pályázati feltételek

3.1 A pályázat keretében támogatást igényelhet az a Felhasználó, amely, illetve amelynek
a) a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott bármely termékkör forgalmazását, illetve a KSH által összeállított Termékek és Szolgáltatások osztályozási rendszerében (TESZOR)2 meghatározott, alábbi tevékenységet végzi:
1. Gépjárműjavítás-, karbantartás (G 45.2), motorkerékpár javítása, karbantartása (G 45.40.5),
2. Szálláshely-szolgáltatás (I 55),
3. Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység (N 77-82),
4. Egyéb oktatás (P 85.5), oktatást kiegészítő tevékenység (P 85.6),
5. Művészet, szórakoztatás, szabadidő (R 90-93),
6. Egyéb szolgáltatás (S 94, 95, 96).
b) megfelel az alábbi követelményeknek:
i. Gazdasági társaság és egyéni cég esetében:
- a nyilvános cégjegyzékbe történő bejegyzésére 2011. január 1-jét megelőzően került sor,
- a legutolsó lezárt üzleti évére vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóját elektronikus úton, a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvánosságra hozta,
ii. Egyéni vállalkozó esetében:
- egyéni vállalkozói tevékenységét 2011. január 1-jét megelőzően kezdte meg,
- a 2010. évre vonatkozó vállalkozói személyi jövedelemadó bevallási kötelezettségének eleget tett, ennek igazolására a pályázathoz csatolnia kell a 2010-re vonatkozó vállalkozói személyi jövedelemadó bevallásának egyszerű másolatát,
iii. Egyesületek és alapítványok esetében:
- tevékenységét 2011. január 1-jét megelőzően kezdte meg,
2 A TESZOR szerinti felosztást az alábbi linken érheti el: http://www.ksh.hu/docs/osztalyozasok/teszor/teszor_20120216.pdf
c) a 2010-re vonatkozó éves árbevétele/bevétele nem haladja meg:
- Egy telephellyel/üzlettel rendelkező Felhasználó esetében az 500 millió forintot,
- Maximum 10 telephellyel/üzlettel rendelkező Felhasználó esetében az 5 milliárd forintot,
- 10-nél több telephellyel/üzlettel rendelkező Felhasználó esetében a 10 milliárd forintot.
3.2. A pályázat keretében támogatást nem igényelhet az a Felhasználó, amely
a) végelszámolás alatt áll,
b) ellen indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték,
c) vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé,
d) lejárt magyarországi adó-, vám-, vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget
e) az MNB 2011. évi UV-A/C Támogatási Programjában már részesült támogatásban.

3.3. A Felhasználó pályázata részeként az alábbi dokumentumokat, nyilatkozatokat köteles csatolni:
a) az MNB-támogatás igénybevétele feltételeinek, az igénybevétel rendjének és a céltól eltérő felhasználás jogkövetkezményeinek elfogadására vonatkozó, a jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerinti tartalmú, kitöltött, a Felhasználó által a 4.4. pontban foglaltak szerint aláírt Nyilatkozat,
b) amennyiben a Felhasználó nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában definiált köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor egy 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolás (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (1) bekezdés),
c) gazdasági társaság és egyéni cég esetén a Nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának egyszerű másolata, alapítvány és egyesület esetén a a Nyilatkozatot aláíró képviseletre jogosult személy(ek) eredeti, vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának egyszerű másolata, illetve egyéni vállalkozó esetén, amennyiben az egyéni vállalkozó nem kívánja az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya egyszerű másolatát csatolni, a személyazonosító okmányának kizárólag a nevet és az aláírást tartalmazó részéről készült egyszerű másolata,
Az MNB az egyéni vállalkozó Felhasználó által csatolt, a személyazonosító okmányának kizárólag a nevet és az aláírást tartalmazó részéről készült egyszerű másolatot kizárólag az egyéni vállalkozó Felhasználó MNB-támogatás iránti pályázatának elbírálásához - ezen belül is a pályázat keretében benyújtandó Nyilatkozaton szereplő aláírás ellenőrzéséhez - használja fel. Az MNB a személyazonosító okmánynak a kizárólag a nevet és az aláírást tartalmazó részéről benyújtott egyszerű másolatot a pályázat elbírálását követően, az elbírálás eredményéről való írásbeli értesítéssel - a támogatást elnyert Felhasználónak a támogatásra való jogosultságot igazoló kupon megküldésével - egyidejűleg visszaküldi az érintett egyéni vállalkozó Felhasználó részére.
d) egyéni vállalkozó esetében a vállalkozó által 2010-re vonatkozóan megtett vállalkozói személyi jövedelemadó bevallás egyszerű másolata,
e) egyesületek és alapítványok esetében a 2010-re vonatkozó beszámoló egyszerű másolata,
f) telephelyenkénti/üzletenkénti 2 darab UV-A/C készülék vásárlásának támogatása iránti igény esetén a Felhasználó által üzemeltett, az MNB-támogatás igénylése szempontjából érintett telephelyeken/üzletekben használt pénztárgépekről kiállított Adatközlő lapok (üzletenként 2 db) egyszerű másolata.

3.4. Egy Felhasználó csak egy pályázatot nyújthat be.

4. A pályázatok benyújtására vonatkozó előírások

4.1. Pályázati határidő
A pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani, legkorábban 2012. május 8-án 09:00 órától, legkésőbb 2012. október 26-án 15:00 óráig (a továbbiakban: pályázati határidő).
Személyes benyújtás útján a pályázatot a pályázati határidőn belül munkanapokon hétfőtől péntekig 09:00 óra és 15:00 óra között lehet benyújtani az MNB Központi Expedícójában, a 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. cím alatti épület Kiss Ernő utcai bejáratánál. A személyesen benyújtott pályázat beérkezését az MNB átvételi elismervény átadásával igazolja. A pályázatok beadása egy kiszolgáló pultnál történik, ez adott esetben időigényes lehet.
Postai benyújtás esetén a postán megküldött pályázat beérkezését adott esetben a pályázónak kell igazolnia. A pályázat akkor minősül a pályázati határidőn belül beérkezettnek, ha legkésőbb 2012. október 26. napján 15:00 óráig a Magyar Nemzeti Bank Központi Expedíció 1850 Budapest postacímre megérkezik.
Jelen pályázati felhívásban valamennyi órában megadott határidő közép-európai időzóna szerint értendő.

4.2. A pályázati eljárás nyelve a magyar nyelv, a pályázatot magyar nyelven kell elkészíteni, és az MNB is magyar nyelven készít el minden, a pályázathoz kapcsolódó dokumentumot.

4.3. A pályázatot papíron, egy darab eredeti példányban, összetűzve, zárt csomagolásban, sérülésmentes állapotban kell benyújtani, az alábbiak szerint:
A lezárt csomagoláson fel kell tünteni a következő feliratot:
"UV-A/C program - Felhasználói pályázat KPL/16/2012"
A több példányban is benyújtott pályázat érvénytelen, a fenti előírásoknak nem megfelelő kötés és csomagolás esetén az MNB nem vállal felelősséget a benyújtott pályázat elkeveredéséért!

4.4. A pályázatot gazdasági társaság, egyéni cég esetében a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen, alapítványok és egyesületek esetében a képviseletre jogosult(ak) által aláírva, illetve egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozó által aláírva kell benyújtani; a nem megfelelően aláírt pályázat érvénytelen.

4.5. A pályázatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a pályázó által tett hiba-kiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a pályázatot aláíró személy(ek)nek kézjegyével / kézjegyükkel kell ellátni; a kézjegy(ek) hiánya esetén a pályázat érvénytelen.

4.6. A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget, kockázatot a pályázónak kell viselnie, az MNB semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban, így különösen az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázók, továbbá a pályázatukat a pályázati határidő elteltét követően benyújtó pályázók, valamint a forráshiányra hivatkozva elutasított pályázók az MNB-vel szemben semmiféle igényt nem támaszthatnak.
A postai küldeménnyel kapcsolatosan a postázás során történt sérülés kockázata, a pályázat, illetve az azzal kapcsolatos küldemények elvesztéséből eredő kockázat a pályázót terheli.

4.7. A benyújtott pályázatok - ide nem értve a jelen pályázati felhívás 3.3. pont c) alpontjának második bekezdésében foglalt, az egyéni vállalkozó Felhasználó személyazonosító okmányának kizárólag a nevet és aláírást tartalmazó részéről készült egyszerű másolatot, amelyet az MNB minden esetben visszaküld a pályázatot benyújtó egyéni vállalkozó Felhasználó részére - nem igényelhetők vissza, azokat (a pályázati határidőn túl beérkezett pályázatokat is) az MNB bizalmasan kezeli, és a pályázati határidőtől számított 5 évig megőrzi.

5. A pályázatok értékelése

5.1. Az MNB a pályázatokat beérkezési sorrend alapján, folyamatosan bírálja el.

5.2. A beérkező pályázatok értékelésekor kötelezően figyelembe veendő a jelen pályázati felhívás 3. pontjában foglaltaknak való megfelelés.

5.3. Az MNB a jelen pályázati felhívás 3.3. b) pontja szerint igazolás benyújtását elmulasztó, de az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában definiált köztartozásmentes adózói adatbázisban a pályázat benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan szereplő Felhasználó esetében a jelen pályázati felhívás
3.2. d) pontja szerinti, az MNB-támogatás igénylésére való jogosultságot kizáró körülmény fenn nem állását igazoltnak tekinti.

5.4. Az MNB az érvényes pályázatokat a rendelkezésre álló pénzügyi keret erejéig teljesíti, az elbírált, de a pénzügyi keret kimerülése miatt már nem támogatható pályázatokat forráshiányra hivatkozva elutasítja.

5.5. Az MNB a pályázatokat a pályázat beérkezésétől számított 60 napon belül, de legkésőbb 2012. november 30. napjáig bírálja el, annak eredményéről a Felhasználókat írásban - a támogatást elnyert Felhasználókat a támogatásra való jogosultságot igazoló kupon megküldésével egyidejűleg - értesíti.

6. További információk

e-mail: uv.ac.program@mnb.hu telefon: 421-3371 fax: 421-3391
Honlap: http://www.mnb.hu/Bankjegy_es_erme/UV-AC

Letölthető dokumentumok:
Nyilatkozat egyéni vállalkozók részére
Nyilatkozat gazdasági társaságok részére

Pályázatához kérjük, az alábbi dokumentumokat csatolja:

- a jelen pályázati felhívás 1. sz. melléklete szerinti tartalmú, kitöltött és aláírt Nyilatkozatot,
- abban az esetben, ha az Ön/Önök által képviselt személy, illetve szervezet nem szerepel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontjában definiált köztartozásmentes adózói adatbázisban, akkor egy 30 napnál nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A. § (1) bekezdés),
- a Nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre/képviseletre jogosult személy(ek) eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának egyszerű másolatát (gazdasági társaságok, egyéni cégek, alapítványok és egyesületek esetében), illetve amennyiben egyéni vállalkozó és nem kívánja az eredeti vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya egyszerű másolatát csatolni, a személyazonosító okmányának kizárólag a nevet és az aláírást tartalmazó részéről készült egyszerű másolatát,
- amennyiben Ön egyéni vállalkozó, az Ön által 2010. évre vonatkozóan megtett vállalkozói személyi jövedelemadó bevallás egyszerű másolatát,
- amennyiben Ön egyesület, vagy alapítvány képviseletében jár el, az Ön által képviselt szervezete által 2010-re vonatkozóan megtett beszámolójának egyszerű másolatát,
- amennyiben telephelyenként/üzletenként 2 darab UV-A/C készülék megvásárlásához igényel támogatást: az Ön/Önök által képviselt személy, illetve szervezet üzemeltetésében lévő, az MNB-támogatás igénylése szempontjából érintett telephelyeken/üzletekben használt pénztárgépekről kiállított Adatközlő lapok (telephelyenként/üzletenként 2 db) egyszerű másolatát.

Pályázati határidő: 2012. október 26.


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy    

LEGFRISSEBB
×