Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Bp. XI. Bartók B. út 61. szám alatti társasház 59. számú albetétében 4451/0/A/59 hrsz-on nyilvántartott magasföldszinti udvari bejárattal rendelkező 292 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Az ingatlan jellemzői:
- Víz, villany, gáz, csatorna közműbekötéssel ellátott,
- A helyiség műszaki állapota közepes

Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2014. szeptember 10. (szerda) 10-1030 óra

Bérbeadás célja: irodai, közösségi-, oktatási-, egészségügyi tevékenység.

Bérleti díj összege: a pályázó által megajánlott összeg Ft/hó

Pályázati biztosíték összege: 100.000,-Ft

A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken (mely a Vagyongazdálkodási Osztályon átvehető) vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Bartók B. út 61. szám alatti helyiség bérbevételére”


A pályázat benyújtási határideje: 2014. szeptember 26. (péntek) 10.00 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, annak helyéről, időpontjáról és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díj összegének függvényében a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak. A versenytárgyalás esetén a licit lépcső nagysága 1.000,-Ft


A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: "Pályázat Bartók B. út 61.szám alatti helyiség bérbevételére". A pályázati laphoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.

1. Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul.
A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat. Valamint, hozzák magukkal egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonatukat.


Nem lehet pályázó az
a. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
b. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
c. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

2. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.

3. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.

4. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.

5. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

6. Bérleti szerződés:
- határozott időre jöhet létre (2 év)
- bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
- a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével,
- óvadék a bérleti díj háromszorosa, szerződéskötéskor fizetendő, az óvadék összegébe beszámításra kerül a befizetett pályázati biztosíték összege,
- a leendő bérlő vállalja, hogy a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként az alábbiak szerint kiszámított, vissza nem térítendő összeget a szerződés megkötése előtt a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata javára megfizeti.
- a helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a bérlő feladata,
- a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte,
- a bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
- a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval,
- közös költség fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy az automatikusan módosul a Társasház által határozatban rögzített közös költség módosításával, jelenleg 80.300,-Ft/hó,
- a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
- a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján,
- a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által – bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére.

7. A pályázati kiírás, valamint a benyújtott pályázat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártáig visszavonható.

8. Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.

9. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Budapest, 2014. augusztus 28.

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

LEGFRISSEBB
×