Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 7. kedd, Tódor, Rómeó

Páyázati felhívás "Fiatalok részére bérbe adható garzonházi lakrészek" bérleti jogának elnyerésére

A pályázat benyújtási helye és módja: Budapest, XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Lakásgazdálkodási Osztály

Beadási határidő: 2007-03-31

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Részeletes Pályázati Felhívás

Pályázati adatlap

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S


Budapest, XI. kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki a Fehérvári út 182. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő

"Fiatalok részére bérbe adható garzonházi lakrészek" bérleti jogának elnyerésére.


I. Pályázók köre:
1. Garzonházi lakrész adható bérbe az állandó jellegű kereső tevékenységet végző és lakáscélú elő-takarékosságot vállaló, a pályázat benyújtási határidejéig nagykorúvá váló, 35. életévet be nem töltött házas, illetőleg élettársi kapcsolatban álló fiatalnak.


2. Az 1. pontban leírtakon túl a garzonházi lakások bérbeadása során együttesen érvényesítendő szociális, jövedelmi és vagyoni feltételek:
a) a pályázó vagy házastársa (élettársa), illetve vele együttköltöző közeli hozzátartozója tulajdonában, haszonélvezetében, bérletében nincs másik beköltözhető lakás és
b) a pályázó és házastársa (élettársa) nem rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszázszorosát meghaladja és
c) a pályázó a bérbeadást megelőző 5 éven belül:
- nem mondott le önkormányzati lakása bérleti jogáról pénzbeli térítés ellenében vagy
- a lakást a magánforgalomban nem cserélte el kisebb szobaszámú vagy alacsonyabb komfortfokozatú lakásra, vagy beköltözhető ingatlanát nem idegenítette el.

3. Az 1-2. pont szerinti feltételeknek megfelelő személynek sem adható bérbe lakás, ha a pályázó
a) a határnapot megelőző 5 éven belül önkényesen, vagy birtokháborítással költözött önkormányzati lakásba,
b) a pályázat benyújtását követően költözik birtokháborítással önkormányzati lakásba.

II. Bérbeadás feltételei:
1. Garzonházi lakásra csak határozott idejű bérleti szerződés köthető, legfeljebb 5 évre.


2. A bérlő kérelmére a bérleti jogviszony egy alkalommal, legfeljebb 5 évre meghosszabbítható, melyet a bérlő a bérleti jogviszony időtartamának lejártát 6 hónappal megelőzően nyújthat be a Szociális és Lakás Bizottsághoz.


3. A bérlőnek a bérleti jogviszony lejártát követően a lakásból azonnali hatállyal ki kell költöznie, az Önkormányzatot elhelyezési kötelezettség nem terheli.


4. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.


5. Bérlőtársi szerződés csak házastársakkal köthető. A házastársak közös kérelmére a bérlőtársi szerződést kötelező megkötni.


6. Ha a bérlő kereső tevékenysége 90 napnál hosszabb időre szűnik meg, vagy a lakáscélú elő-takarékosságra vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a bérleti jogviszonyt – a Szociális és Lakás Bizottság javaslata alapján – a Polgármester 6 hónapos felmondási idővel felmondja.

III. Bérleti díj:
1. A garzonházi lakrész bérbeadására (a továbbiakban a költségalapú bérletre) a 41/2001./XII.29./XI. ÖK rendelet 11. §-ában és a 42/2001./XII.29./XI. ÖK rendelet rendelkezései az irányadóak.


2. A jelenleg megállapított lakbér 600,- Ft/m2/hó. A bérleti díj mértékét az Önkormányzat rendeletében évente állapítja meg, figyelemmel a lakás és az épület fenntartásának, üzemeltetésének, karbantartásának költségeire.


3. A bérlőnek a lakbér mellett meg kell fizetnie a külön szolgáltatások díját, így különösen távfűtés, elektromos áram, víz-és csatornadíj.


IV. Pályázható lakások:
I. lph. IV. em. 5. 1+ ½ szoba, összkomfortos, 39 m2
I. lph. V. em. 8. 1 szoba, összkomfortos, 36 m2
II. lph. III. em. 3. 1 szoba, összkomfortos, 37 m2
II. lph. III. em. 4. 1 szoba, összkomfortos 39 m2
I. lph. II. em. 10. 1 szoba, összkomfortos, 36 m2
II. lph. II. em. 5. 1 + ½ szoba, összkomfortos, 39 m2
II. lph. V. em. 5. 1 + ½ szoba, összkomfortos, 39 m2 (beköltözhető: 2007.06.15.)


V. Pályázat elbírálása:
A nyertes pályázót és a 10 fős tartalék listára kerülő személyeket a Polgármester előterjesztése alapján a Szociális és Lakás Bizottság állapítja meg.


A lakásbérleti szerződést a bérlőkijelölésről szóló döntésről való értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötni.


A tartaléklistán lévő személyek részére a Bp. XI. ker. Fehérvári út 182. sz. épületben 2007. év során esetlegesen megüresedő lakások is bérbe adhatók.

VI. A pályázat átvételének és benyújtásának módja, helye és időpontja:
A pályázatot a pályázónak a díjmentesen rendelkezésre bocsátott nyomtatványon kell benyújtania.
a) A pályázati adatlap átvehető: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (Bp. XI. ker. Bocskai út 39-41.)

b) A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 31.

c) Benyújtási helye és módja: Budapest, XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Lakásgazdálkodási Osztály Bp. XI. ker. Bocskai út 39-41. félemelet 35. számú szoba.

A kitöltött Pályázati adatlapot „Fiatalok részére bérbe adható garzonházi lakrészek. Lakáspályázat" megjelöléssel, zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani.

4. A pályázathoz csatolandó mellékletek:
a) Házastársak esetében a házassági anyakönyvi kivonat másolata.

2. A pályázat nyerteseinek elbírálásának határideje: 2007. április 30.
(Az Önkormányzat fenntartja az értesítési időpont módosításának jogát.)

Budapest, 2006. január 15.

Molnár Gyula
polgármester

 

Pályázat célközönsége: Fiatalok (bővebben lásd a Páyázati felhívásban)