Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 21. szerda, Eleonóra

Újbuda Önkormányzata bérbe adja Bocskai út 78. szám alatti ingatlanát

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

Beadási határidő: 2012-11-05

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Bp. XI. ker. Bocskai út 78. szám alatti társasház 1. számú albetétében 4555/57/A/1 hrsz-on nyilvántartott 18 m2 alapterületű alagsori, utcai bejárattal rendelkező nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

Az ingatlan jellemzői:
-    A helyiség önálló villanyórával és gázórával valamint víz és csatorna bekötés rendelkezik
-    A helyiség műszaki állapota jó

Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2012. október 15. (hétfő) 10-10.15

Bérbeadás célja:
iroda, kereskedelem, szolgáltatás, a helyiségekben vendéglátás tevékenység nem folytatható.

Minimális bérleti díj összege (mentes az adó alól):
33.000,-Ft/hó

Pályázati biztosíték összege:
99.000,-Ft

A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken (mely a Vagyongazdálkodási Osztályon átvehető) vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni "Pályázat Bocskai út 78. szám alatti helyiség bérbevételére"
   
A pályázat benyújtási határideje: 2012. november 5. (hétfő) 11 óra
   
           A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
   
           Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, annak helyéről, időpontjáról és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díj összegének függvényében a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak. A versenytárgyalás esetén a licit lépcső nagysága 5.000,-Ft
   
A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: "Pályázat Bocskai út 78. szám alatti helyiség bérbevételére". A pályázati laphoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.
   
           A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.
   
1.    Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul.
           A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat. Valamint, hozzák magukkal egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonatukat.
   
    Nem lehet pályázó az
a.    aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
b.    aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
c.    a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
   
2.    Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.
   
3.    A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.
   
4.    Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.
   
5.    Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.
   
6.    Bérleti szerződés:
-    határozott vagy határozatlan időre jöhet létre
-    bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
-    a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével,
-    óvadék a bérleti díj háromszorosa, szerződéskötéskor fizetendő, az óvadék összegébe beszámításra kerül a befizetett pályázati biztosíték összege,
-    a leendő bérlő vállalja, hogy a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként az alábbiak szerint kiszámított vissza nem térítendő összeget a szerződés megkötése előtt a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata javára megfizeti.
A helyiség forgalmi értéke 6.300.000,-Ft.

Bérleti jogviszony tartama (év)    1    2    3    4    5    6      7    8       9    10    Határozatlan
        Forgalmi érték %-a             0    0    2    4    6    8    10    12    14    15    15

-    a helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a bérlő feladata,
-    a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte,
-    a bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
-    a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval,
-    közös költség fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy az automatikusan módosul a Társasház által határozatban rögzített közös költség módosításával, jelenleg 64.020,-Ft/hó,
-    a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
-    a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján,
-    a bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által - bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére.

8.    A pályázati kiírás, valamint a benyújtott pályázat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártáig visszavonható.
   
9.    Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.
   
10.    A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázati adatlap innen tölthető le. 

Budapest, 2012. október 4.

dr. Hoffmann Tamás

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy