Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 26. szerda, Vanda, Paula

Újbuda Önkormányzata értékesítésre felajánlja a Fonyód u. 2-4. szám alatti ingatlan tulajdoni hányadát

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata értékesítésre felajánlja az alábbi ingatlanát.

Beadási határidő: 2012-05-25

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) értékesítésre felajánlja a Bp. XI. ker. Fonyód u. 2-4. szám alatti 43012 hrsz-ú kivett üzem megnevezésű ingatlan 418/16.637-ed tulajdoni hányadát, mely az Önkormányzat tulajdonában áll.


Az ingatlan jellemzői:

  • A tulajdoni hányad magában foglal: 418 m2 alapterületű földterületet, a rajta álló épületet, földszint 330 m2, I. és II. emeleti 165-165 m2 alapterületű részeit.
  • Az épület víz, villany, csatorna és gáz közműbekötéssel ellátott, önálló vízórával nem rendelkezik.
  • Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részén az alábbi bejegyzett terhek és jogok vannak bejegyezve:

4. sorszám alatt a Magyar Állam javára földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog. 1108125-1 számú vízszintes-magassági földmérési jel által elfoglalt területre.
9. sorszám alatt az ELMŰ Hálózati Kft. részére vezetékjog bejegyzése az ingatlan
22 m2 nagyságú területére (VMB-110/2010).

Az ingatlan M-XI övezeti besorolás, melynek használatát a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról 34/2003./X.21./XI.ÖK számú rendelet szabályozza, mely az Önkormányzat honlapján megtekinthető (old.ujbuda.hu/rendeletek.php).

Az ingatlanra vonatkozóan az alábbiak rendelkeznek elővásárlási jogosultsággal:

  • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanokra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg
  • Az ingatlan tulajdonostársának a FGM Ingatlanhasznosító Befektetési és Szolgáltató Kft-nek.

A nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata.


Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2012. május 14. (hétfő) 10 óra

Kikiáltási ár: 52.000.000,- Ft + 0 % Áfa

Pályázati előleg összege: 5.200.000,- Ft
A pályázati előleg összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni "pályázat Fonyód u. 2-4. számú ingatlanra"


A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon, zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest XI. kerület Zsombolyai út 5. II. em. 206. sz. szobában). A borítékra rá kell írni: "pályázat Fonyód u. 2-4. számú ingatlanra".

A pályázat benyújtásának ideje: 2012. május 25. (péntek) 11. óra

Pályázati regisztráció, pályázati borítékok bontása a versenytárgyalás kezdetén történik.


A pályázati tárgyalás helye és időpontja:
Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal helyisége
Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor.
2012. május 31. (csütörtök) 10 óra


A pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:


Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság:
a) amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
b) amely az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
c) amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b.) pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

Az pályázhat, aki a megjelölt időben és módon jelentkezett, továbbá a pályázati előleget az előírt határidőben megfizette és bemutatta az alábbiakban felsorolt iratokat.
A pályázati tárgyaláson be kell mutatni a pályázónak:

  • gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és eredeti aláírási címpéldányt, valamint a képviselő személyazonosságát igazoló okiratot (és lakcímkártyát).
  • természetes személy esetén személyazonosságot igazoló okiratot és lakcímkártyát.
  • A pályázati előleg befizetés tényét a pályázati tárgyaláson az eredeti bizonylat bemutatásával is kell igazolni.


A pályázati tárgyaláson a pályázó személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján vehet részt.
A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az vehet részt aki határidőben benyújtotta pályázatát.

A pályázati tárgyaláson a vételár emelésére akként kell ajánlatot tenni, hogy minimum 500.000,-Ft összeggel meg kell haladnia az előző ajánlatot. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.

A pályázati tárgyalás nyertese által befizetett pályázati előleg a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak - a második legmagasabb vételárra ajánlatot tevő kivételével - az előleget 8 munkanapon belül vissza kell fizetni.
A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül a vételár fennmaradó részét megfizetni. A szerződéskötést követően a második legnagyobb vételárra ajánlatot tevő részére a pályázati előleget a nyertes által megfizetett vételár Önkormányzat számláján történő jóváírást követő 8 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázati tárgyaláson részt vett következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevővel kell megkötni, amennyiben annak ajánlata a Gazdasági Bizottság álláspontja szerint az Önkormányzat érdekeinek megfelel. Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett, a pályázati kiírásban biztosítékként meghatározott előleg az Önkormányzatot illeti meg.
Ha a következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a fentiek alapján meghatározott határidőn belül nem köti meg, és a teljes vételárat nem fizeti meg, a pályázati előleg az Önkormányzatot illeti meg.

A pályázat eredménytelen, ha a pályázatra nem jelentkeztek, vagy a pályázati tárgyaláson legalább a kikiáltási áron történő vételre nem tettek ajánlatot, illetve ha a Gazdasági Bizottság eredménytelennek nyilvánítja.

További információ a +361 3811-311 telefonszámon.


A pályázati adatlap innen tölthető le.


Budapest, 2012. április 20.


dr. Hoffmann Tamás

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×