Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 2. szombat, Lujza

Újbuda Önkormányzata értékesítésre felajánlja Bocskai út 78. szám alatti ingatlanát

A pályázat pályázati lapon, zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán. A borítékra rá kell írni: "Pályázat Bocskai út 78. számú ingatlanra". A pályázat benyújtásának ideje: 2012. november 5. (hétfő) 11 óra

Beadási határidő: 2012-11-06

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) értékesítésre felajánlja a Bp. XI. Bocskai út 78. szám alatti társasház 1. számú albetétében  4555/57/A/1 hrsz-on nyilvántartott alagsori 18 m2 alapterületű, alagsori, utcai bejárattal rendelkező üzlethelyiség megnevezésű ingatlanát.

Az ingatlan jellemzői:
-    Társasházi tulajdoni hányad 39/1.000,
-    Víz, villany, csatorna, gáz közműbekötéssel ellátott,
-    Tehermentes.

Elővásárlási jog:
-    A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
A nyilatkozat beszerzése az Önkormányzat feladata.

Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2012. október 15. (hétfő) 10-10.15 óra

Kikiáltási ár: 6.300.000,-Ft + 0 % Áfa

Pályázati előleg összege: 630.000,-Ft
A pályázati előleg összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni "pályázat Bocskai út 78. számú ingatlanra", melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon, zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest XI. kerület Zsombolyai út 5. II. em. 206. sz. szobában). A borítékra rá kell írni: "Pályázat Bocskai út 78. számú ingatlanra".
A pályázat benyújtásának ideje: 2012. november 5. (hétfő) 11 óra

Pályázati regisztráció, a pályázati borítékok bontása a versenytárgyalás kezdetén történik.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja:

Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal helyisége
Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor.
2012. november 6. (kedd) 10 óra

A pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:

Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság:
a)    amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
b)    amely az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
c)    amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b.) pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

Az pályázhat, aki a megjelölt időben és módon jelentkezett, továbbá a pályázati előleget az előírt határidőben megfizette és bemutatta az alábbiakban felsorolt iratokat.
A pályázati tárgyaláson be kell mutatni a pályázónak:
-    gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és eredeti aláírási címpéldányát, valamint a képviselő személyazonosságát igazoló okiratot (és lakcímkártyát).
-    természetes személy esetén személyazonosságát igazoló okiratot és lakcímkártyát.
-    A pályázati előleg befizetés tényét a pályázati tárgyaláson az eredeti bizonylat bemutatásával is igazolni kell.

A pályázati tárgyaláson a pályázó személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján vehet részt.
A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az vehet részt aki határidőben benyújtotta pályázatát.

A pályázati tárgyaláson a vételár emelésére akként kell ajánlatot tenni, hogy annak minimum 50.000,-Ft összeggel meg kell haladnia az előző ajánlatot. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.

A pályázati tárgyalás nyertese által befizetett pályázati előleg a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak - a második legmagasabb vételárra ajánlatot tevő kivételével - az előleget 8 munkanapon belül vissza kell fizetni.
A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül a vételár fennmaradó részét megfizetni. A szerződéskötést követően a második legnagyobb vételárra ajánlatot tevő részére a pályázati előleget a nyertes által megfizetett vételár Önkormányzat számláján történő jóváírást követő 8 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázati tárgyaláson részt vett következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevővel kell megkötni, amennyiben annak ajánlata a Gazdasági Bizottság álláspontja szerint az Önkormányzat érdekeinek megfelel. Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett, a pályázati kiírásban biztosítékként meghatározott előleg az Önkormányzatot illeti meg.
Ha a következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a fentiek alapján meghatározott határidőn belül nem köti meg, és a teljes vételárat nem fizeti meg, a pályázati előleg az Önkormányzatot illeti meg.

A pályázat eredménytelen, ha a pályázatra nem jelentkeztek, vagy a pályázati tárgyaláson legalább a kikiáltási áron történő vételre nem tettek ajánlatot, illetve ha a Gazdasági Bizottság azt eredménytelennek nyilvánítja, melyre indoklás nélkül van lehetősége.

A pályázati adatlap innen tölthető le. 

További információ a 3811-311 telefonszámon.

Budapest, 2012. október 4.   

dr. Hoffmann Tamás

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy