Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 12. vasárnap, Izabella, Dalma

Újbuda Önkormányzata felajánlja megvételre, illetve közös hasznosításra Nagyszeben tér 3. sz. alatti ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2009-08-24

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre, illetve közös hasznosításra az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet
Bp. XI. ker. Nagyszeben tér 3. 1918/37
  1. 878
L7-XI/I10

Az ingatlan jellemzői:

- Az ingatlanon lévő, korábban oktatási célra bérbeadott épület tetőszerkezete 2008. augusztus hóban leégett emiatt rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná vált. Az Önkormányzat az épületet le kívánja bontani és a visszamaradó telket hasznosítani. Emiatt a nyertes pályázó részére az ingatlan a bontási munkák befejezése után várhatóan 2009. év végén adható birtokba.

- A 45/2006.(XII.18.)ÖK. rendelettel jóváhagyott KSZT előírásait kell figyelembe venni a beépítés során.

- Övezeti besorolás: L7-XI/10, az ingatlanon létesíthető felépítmény fő funkciója intézményi épület

- Az ingatlanra az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele az elővásárlásra jogosultnak az elővásárlási jogról történő lemondása.

- Beépítés lehetősége:

- beépíthetőség: 50 %,

- szintterületi mutató: 2,8

- építménymagasság: 7,5 - 15 méter

- legkisebb telekméret: 1.500 m2

- minimális zöldfelület: 35 %

Egyéb feltételek:

- A pályázni a megajánlott vételár nettó összegének megjelölésével, vagy – közös vállalkozás esetén- a projekt üzleti tervével lehet. A vételár Áfa tételt tartalmaz.

- A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, a tervezett beruházás funkcióját, és a vételár rendelkezésére állására vonatkozó igazolásokat. továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan. Közös hasznosításra vonatkozó ajánlat esetén olyan üzleti tervet kell készíteni ami az Önkormányzat részére a projekt finanszírozásával kapcsolatos kötelezettségeket nem ró.

- A pályázat érvényességének feltétele 30 mFt összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 1918/37 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában ). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi. Közös vállalkozás esetén a megalakítandó gazdasági társaság törzstőkéjébe kerül.

- A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy , valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság , egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.

- Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

- A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

- Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

- Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül kell megfizetni.

- Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. augusztus 24. ( hétfő) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 3 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Cserepes Iskola" megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére levélben, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának helye és határideje:

A pályázatok bontására 2009. augusztus 24-én ( hétfő ) 12 óra 15 perckor kerül a sor a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. sz. alatti tárgyalóban. A pályázatok bontásán az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek. A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Vagyongazdálkodási Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja. A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására a Képviselő-testület jogosult, melynek várható legkésőbbi időpontja 2009. szeptember 30.

A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 381-1309 és +361 381-1310 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázat követelményeinek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×