Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. szombat, Emil, Csanád

Újbuda Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázat útján felajánlja hasznosításra a Fehérvári út 180. sz. alatti, 24 lakásos elbontandó lakóépülettel beépített ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani

Beadási határidő: 2009-01-19

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata kétfordulós nyilvános pályázat útján felajánlja hasznosításra az alábbi, 24 lakásos elbontandó lakóépülettel beépített ingatlanát:

Cím: Bp., XI. ker. Fehérvári út 180.

Hrsz.: 43055

Terület (m2): 1.418

Övezet: L2-XI/K

Az ingatlan jellemzői:

- Az ingatlanon lévő lakóépület az 1910-es években épült, a Fehérvári úttal párhuzamos hossztengelyű.

- Beépítettség: 30 %

- A telek területe: 1.418 m2

- Közműellátottsága magas fokú: víz, villany, csatorna, gáz Szintek: földszint + két emelet.

- A lakóépületben 10 db komfortos és 14 db. félkomfortos bérlakás található.

- A 24 db. lakás összes alapterülete 1.099 m2

- Az emeleti szintek a lépcsőházon át érhetők el.

- Az épület szerkezetileg jó állapotú, bontását az indokolja, hogy bele esik a Fehérvári út szabályozási szélességébe. A telek területe a szabályozás után 852 m2 lesz.

- A kerületi Önkormányzatok által értékesített telekingatlanokra az 1991. évi XXXIII. Tv. 39.§ (2) bek. alapján a Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van.

A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele a Fővárosi Önkormányzat elővásárlási jogról történő lemondása.

Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban az alábbi tartalommal lehet pályázni:

Az épület lebontását követő telekhasznosítás fejében a pályázó vállalja a bontási költségeken kívül a 24 bérlő részére a meglévőhöz hasonló paraméterekkel rendelkező használt lakások vásárlását és a bérlők záros határidőn belül történő kihelyezését, megegyezés esetén a bérleti jog pénzbeli megváltását.

Az ingatlan üres telekként történő beépítése esetén figyelembe vehető adatok a területre érvényes 34/2003.(X.21.)XI.ÖK számú rendelettel jóváhagyott, és a 31/2008.(XII.18.)XI.ÖK számú rendelettel módosított KSZT szerint:

Övezet jele: L2-XI/K

Telek területe: 852 m2

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: Max. 60 %: Max. 511 m2

Építmény magasság

- legkisebb: 16,0 m

- legnagyobb: 22,0 m

Szintterületi mutató megengedett legnagyobb mértéke 3,0: 2.556 m2

Mivel a kiürítés és az épület lebontásának költségei várhatóan meghaladják a beépíthető üres telek piaci forgalmi értékét, az ajánlattevőnek meg kell jelölnie azt az összeget, melynek megtérítésére készpénz vagy annak megfelelő forgalmi értékű ingatlan tulajdonjogának átadása formájában igényt tart.

Egyéb feltételek:

- A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.

- Nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy kompenzációként készpénz fizetésre, vagy ingatlan tulajdonjogának átadására tart igényt.

- Előnyben részesül az a pályázó, aki rövidebb határidőt vállal az ingatlan kiürítésére és a felépítmény elbontására, illetve kisebb összeg pénzbeli megtérítésére vagy alacsonyabb értékű ingatlan tulajdonjogára tart igényt a kiürített lakóingatlan tulajdonjogának megszerzése mellett.

- A Fehérvári út 180. szám alatti ingatlanból kiszabályozott, és az esetlegesen kompenzációként adott ingatlanok tulajdonjoga csak akkor kerülhet a pályázó tulajdonába, ha a Fehérvári út 180. sz. alatti lakóépület kiürítése és elbontása befejeződik.

- A pályázat érvényességének feltétele 20.000.000,-Ft összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számra – OTP Bank Rt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni:"Budapest, XI. Fehérvári út 180." tárgyában).

A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vonatkozó szerződések aláírását követő 8 napon belül visszafizetésre kerül.

- A pályázaton devizabelföldi- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.

- Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.

Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.

Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

- A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.

- Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

- Ajánlati kötöttség: 90 nap.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2009. január 19. (hétfő) 12.00 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 3 példányban, az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Fehérvári út 180." megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani. Ugyanitt átvehető a pályázat tárgyát képező ingatlanokról készített tájékoztató 10.000,-Ft összeg befizetése ellenében. Az ajánlat benyújtásakor csatolni kell a 20.000.000,-Ft összegű ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hiteles igazolást ( postai befizetési csekk, banki terhelési bizonylat, banki igazolás )

A pályázatok bontásának helye és ideje Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. sz. tárgyaló 2009. január 19. (hétfő) 12 óra 15 perc

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bizottsági ülésén értékeli. A Bizottság a legjobb ajánlatot tevőket a második fordulóban megversenyeztetheti. Amennyiben a Bizottság a pályázatot eredményesnek nyilvánítja, javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az eredmény kihirdetésére.

A Képviselő-testület döntését a soron következő rendes ülésén hozza meg. A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese a kihirdetést követő 15 napon belül köteles a megállapodást megkötni.

A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult Budapest Főváros Önkormányzata elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 372-4644 vagy a +361 381-1309 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázati feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×