Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 2. csütörtök, Ottó

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázatot ír ki a Budapest XI. kerület, Bocskai út 63-65. szám alatti élelmiszerüzlet bérbeadása tárgyában, a meglévő tevékenység megtartása mellett

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

Beadási határidő: 2008-03-12

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS

1. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázatot ír ki a Budapest XI. kerület, Bocskai út 63-65. szám alatti 4641/18/A/39 és 4641/18/A/57 helyrajzi számú összesen 292 m2 alapterületű (földszint 148 m2, pince 44 m2), működő élelmiszerüzlet bérbeadása tárgyában, a meglévő tevékenység megtartása mellett.

Az ingatlanok jó műszaki állapotúak.

Közüzemi ellátottságuk: víz, villany, távfűtés.

A pályázat benyújtási határideje: 2007. március 12. 12 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 3. II. em. 206. szoba).

Bérleti díj minimum: 386.839,-Ft/hó Második forduló megtartása esetén, annak helyéről, időpontjáról és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díj összegének függvényében a Vagyongazdálkodási Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban értesítést kapnak.

Licit lépcső: 10.000,-Ft/hó

Pályázati biztosíték: a megajánlott bérleti díj háromszorosa

A pályázat benyújtását megelőzően kell megfizetni, vagy átutalni a 11784009-15511001-10060005 számú számlaszámra.

Befizetési csekk a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán átvehető. A befizetés tényét hiteltérdemlően igazolni kell, melyet a pályázat mellékleteként kell csatolni.

2. A pályázat érvényességének egyik feltétele a pályázó nyilatkozata arról, hogy az üzlet berendezéseit és a készletét a jelenlegi bérlő felszámolója által elfogadott értéken átveszi, továbbá az üzlet 4 alkalmazottját tovább foglalkoztatja. Részletes információt Túróczi János felszámoló biztos (tel: +361 451-3716) tud nyújtani.

3. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó) borítékban.

A borítékra rá kell írni: "Helyiségpályázat". A pályázati laphoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak az APEH, VPOP, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.

4. Amennyiben második forduló kerül megtartásra, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul. A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal és 30 napnál nem régebbi cégkivonattal illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat.

Nem lehet pályázó az

a. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,

b. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,

c. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

5. Amennyiben a Vagyongazdálkodási Bizottság úgy döntött, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján annak kell a helyiséget bérbe adni, aki a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.

6. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.

7. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.

8. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Vagyongazdálkodási Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

9. Bérleti szerződés:

- határozott, vagy határozatlan időre jön létre

- bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,

- a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével,

- óvadék a bérleti díj háromszorosa, szerződéskötéskor fizetendő,

Bérleti jogviszony tartama 

Bérleti jogviszony tartama 1 év 2 év 3 év 4 év 5-10év Határozatlan
Forgalmi érték 2 %-a 4 %-a 8 %-a 12 %-a 20 %-a 20 %-a

- a leendő bérlő vállalja, hogy a bérleti jog megszerzésének ellenértékeként az alábbiak szerint kiszámított vissza nem térítendő összeget a szerződés megkötése előtt a XI. Kerületi Önkormányzat javára megfizeti:

Az ingatlan forgalmi értéke: 37.870.000,-Ft + Áfa

- az élelmiszerüzlet működéséhez szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni a tevékenységet, melyek beszerzése a bérlő feladata,

- a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik olymódon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a távfűtő művekkel a díjfizetésre megállapodást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval,

- a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe,

- a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.

10. A pályázandó helyiség megtekintését a Túróczi János felszámoló biztos biztosítja telefonon történt egyeztetés alapján (tel: +361 451-3716).

11. Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Vagyongazdálkodási Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.

12. A Vagyongazdálkodási Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Budapest, 2008. február 4.

Molnár Gyula

polgármester

A pályázat itt is megtekinthető.

A pályázati lap letölthető innen.


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×