Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 2. csütörtök, Áron

Újbuda Önkormányzata nyilvános pályázat útján felajánlja hasznosításra alábbi Vasút utcai ingatlanait

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani. 

Beadási határidő: 2009-11-02

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata nyilvános pályázat útján felajánlja hasznosításra a lakások kiürítése és a telkek szabályozása után az alábbi ingatlanait:

Cím Hrsz Szabályozás után megmaradó Terület (m2) Övezet
Bp., XI. ker. Vasút u. 8. 3279
 1. 298
I-XI/1
Bp., XI. ker. Vasút u. 12. 3277 942
Bp., XI. ker. Vasút u. 14. 3276 992
Bp., XI. ker. Vasút u. 16. 3275
 1. 264

Az ingatlanok jellemzői:

Az ingatlanok eredetileg MÁV szolgálati lakások céljára létesültek, majd Önkormányzati tulajdonba kerültek. A 4 db. lakóépületben összesen 36 db. lakás és 2 db. nem lakás céljára szolgáló helyiség található. A lakások össz - alapterülete 1498 m2. A lakások fele félkomfortos, másik fele komfortos. A lakóépületek műszaki állapota és városképi megjelenése miatt a lakások nem kerültek eladásra a bentlakó bérlők részére.

A 4 db. lakóépülethez tartozó telkek össz - alapterülete: 5136 m2. A telkekből a Vasút utca területéhez történő sáv lejegyzése után . 4.496 m2 marad.

Közműellátottsága magas fokú: víz, villany, csatorna, gáz

Szintek: földszint + egy emelet

A 36 lakásból jelenleg 8 lakás üres, így a kiürítendő lakások alapterülete összesen:1204 m2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek alapterülete 82 m2.

Az épületek szerkezetileg jó állapotúak

Az ingatlan hasznosításával kapcsolatban az alábbi tartalommal lehet pályázni:

Az épületek lebontását követő telekhasznosítás fejében a pályázó vállalja a bontási költségeken kívül a 28 lakásbérlő részére a meglévőhöz hasonló paraméterekkel rendelkező használt lakások vásárlásához szükséges 300 mFt összeg vételár részként történő megfizetését a vonatkozó adásvételi előszerződés hatálybalépését követő 15 napon belül, illetve további készpénzfizetési ajánlatot tesz az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése érdekében.

Kiíró mindent megtesz annak érdekében, de garanciát nem vállal arra, hogy a bérlők kihelyezése a szerződés hatálybalépését követő 1 éven belül, önkormányzati lakások kiutalásával, használt lakások vásárlásával, illetve megegyezés esetén a kihelyezés pénzbeli megváltásával megtörténjen.

Egyéb feltételek:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan. A pályázathoz csatolni kell a kiürítési költségek és a megajánlott vételár összegének rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat. ˇ Pályázni csak a négy ingatlanra együttesen lehet.
 • Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy a lakóépületek kiürítésével kapcsolatos 300 mFt-ra becsült költségek vállalásán felül, milyen összegű készpénz megfizetését vállalja az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése fejében.
 • Előnyben részesül az a pályázó, aki a kiürítési költségeken felül nagyobb összegű készpénz megfizetését és kedvezőbb fizetési feltételeket vállal az ingatlanok tulajdonjogának megszerzése fejében.
 • A pályázat tárgyát képező ingatlanok tulajdonjoga akkor kerülhet a nyertes pályázó tulajdonába, ha a lakóépület kiürítése befejeződik és a vállalt készpénz fizetés az Önkormányzat számláján jóváírásra kerül.
 • A pályázat érvényességének feltétele 30.000.000.-Ft összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számra - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: "Budapest, XI., Vasút u. 8-16." tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül.
 • A pályázaton devizabelföldi- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy ezek konzorciuma vehet részt.
 • Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát. Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát. Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.
 • A konzorciumban pályázóknak ajánlatukhoz csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, melynek ki kell térnie arra, hogy a tagok felelőssége egyetemleges, meg kell jelölniük továbbá meghatalmazással eljáró képviselőjük nevét.
 • Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
 • Ajánlati kötöttség: 90 nap.

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2009. november 2. (hétfő) 12.00 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban 3 példányban, az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Vasút u. 8-16." megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani. Ugyanitt átvehető a pályázat tárgyát képező ingatlanokról készített tájékoztató 10.000.-,-Ft+Áfa összeg befizetése ellenében. Az ajánlat benyújtásakor csatolni kell a 30.000.000.-.Ft összegű ajánlati biztosíték befizetéséről szóló hiteles igazolást ( postai befizetési csekk, banki terhelési bizonylat, banki igazolás )

A pályázatok bontásának helye és ideje Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. sz. tárgyaló 2009. november 2. (hétfő) 12,15 óra A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bizottsági ülésén értékeli. A Bizottság a legjobb ajánlatot tevőket a második fordulóban megversenyeztetheti. Amennyiben a Bizottság a pályázatot eredményesnek nyilvánítja, javaslatot tesz a Képviselő-testület felé az eredmény kihirdetésére.

A Képviselő-testület döntését a soron következő rendes ülésén hozza meg. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat nyertese a kihirdetést követő 15 napon belül köteles a megállapodást megkötni.

A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy az elővásárlásra jogosult Budapest Főváros Önkormányzata elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 telefonon kapható. A 17/2001./VII.17./ XI.ÖK sz. rendelet az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

Az ingatlan üres telekként történő beépítése esetén figyelembe vehető adatok

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×