Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. vasárnap, Emil, Csanád

Pályázati kiírás az Etele út, 3475/53 hrsz.-ú telekingatlan bérbeadására

2023március2817:00
»
2023április2710:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 27. (csütörtök) 10:00 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő

Budapest XI. kerület, Etele út, 3475/53 hrsz.-ú telekingatlan bérbeadásáraA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Budapest XI. kerület, 3475/53 hrsz. alatt található 2008 m2 nagyságú kivett étterem megnevezésű telekingatlan bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki az alábbiak szerint.1. A pályázat tárgyát képező ingatlan alapvető adatai:

 • Budapest XI. kerület, belterület, 3475/53. hrsz.

Az Ingatlan megnevezése: Kivett étterem

Az Ingatlan címe: Budapest XI. kerület, Etele út „felülvizsgálat alatt”

Az Ingatlan helyrajzi száma: 3475/53.

Az Ingatlan területe: 2008 m2

Az ingatlan jellemzői:

- Az ingatlanra a 11/2017 (V.3.) XI.ÖK rendelettel jóváhagyott KÉSZ van hatályban és a 26/2022 (IX.2.) XI.ÖK rendelet értelmében az Ingatlan változtatási tilalom alatt áll

Az ingatlan terhei:

- vezetékjog 125 m2 területre (jogosult ELMŰ Hálózati Kft.)


Egyéb:
Az ingatlanon ideiglenes létesítmények találhatóak (közöttük 362 m2 alapterületű ideiglenes épület - BURGER KING étterem -, park, gyermekjátszótér, gépjármű parkoló), amelyek a FUSION Befektetési Zrt. tulajdonát képezik. A FUSION Befektetési Zrt.-nek eredeti állapot helyreállítási (bontási) kötelezettsége áll fenn a telekingatlanon lévő tulajdonában álló építmények vonatkozásában.


A pályázaton nyertes Ajánlattevő, amennyiben igényt tart az épület részben vagy egészben történő használatára, annak tulajdonosával, a FUSION Befektetési Zrt.-vel kell megállapodnia a használat jogcímében. Ez esetben az Önkormányzat átmenetileg eltekinthet a bontási kötelezettségtől, ellenkező esetben a FUSION Befektetési Zrt.-nek a 67/GB/2023. (II.15.) számú döntés értelmében a tulajdonát képező létesítményeket el kell bontania, az ingatlan eredeti állapotát helyre kell állítania*.

 • Bérbeadás célja: Az ingatlan átmeneti, ideiglenes hasznosítása.

A pályázaton nyertes Ajánlattevő köteles az ingatlan területét folyamatosan tisztán- és karbantartani, rendezett zöldfelületet fenntartani, továbbá viselni az Ingatlan terheit és a dologban beállott kárt, ideértve azt az esetet is, amennyiben 3. személy okoz kárt.

 • Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték (bánatpénz) megfizetéséhez köti, melynek összege: 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint, amelyet Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni, OTP Bank Nyrt.-be történő befizetéssel vagy átutalással. (számlaszám: 11784009-15511001-00000000) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Etele út 3475/53 hrsz.-ú ingatlan bérbeadására”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető!)


Amennyiben az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a bérleti szerződés megkötése a nyertes Ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) elveszti.

Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) után Kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték (bánatpénz) visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja.

Eredményes pályázat esetén Kiíró az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a nem nyertes Ajánlattevő részére az ajánlatok elbírálásának napjától számított 15 munkanapon belül fizeti vissza.

Az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a Kiíró a Pályázati felhívás visszavonásának, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapítása napjától számított 15 munkanapon belül visszafizeti az Ajánlattevő részére.


Kiíró ugyancsak visszafizeti az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt), ha az elbírálási határidőt meghosszabbítja, amelynek következtében az ajánlati kötöttség időtartama is meghosszabbodik és az Ajánlattevő a határidő meghosszabbításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül nyilatkozik, hogy az ajánlati kötöttséget nem kívánja meghosszabbítani.2. Pályázat benyújtásának határideje, helye:


A pályázat benyújtásának határideje
: 2023. április 27. (csütörtök) 10:00 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szoba).


A beérkezett pályázatok bontása
: 2023. április 27. (csütörtök) 13:00 óra

A bontás helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. alagsor 1. tárgyaló).


Pályázati adatlap

Helyszínrajz


3. A pályázaton való részvétel feltételei:

 • A pályázaton részt vehet bármely belföldi vagy külföldi természetes személy és olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

 • A pályázat nyelve: magyar.

 • Nem lehet pályázó az,
 1. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 2. aki Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben fennálló bérleti díj, használati díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének nem tett eleget,
 3. akinek Budapest Főváros Önkormányzatával vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzattal szemben lejárt adótartozása van,
 4. akinek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé köztartozása van,
 5. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b) pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

 • A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Etele út 3475/53 hrsz.-ú ingatlan bérbeadására”.

 • Az ajánlat – papíralapú – példányát úgy kell elkészíteni, hogy össze kell a lapokat fűzni, sorszámozni. Minden oldalt a képviseletre jogosult szignójával kell ellátni, illetve a pályázatot az arra jogosultnak alá kell írnia.

 • A pályázati laphoz mellékelni kell:
  • a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
  • az Ajánlattevő gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a társaság képviseletére jogosult aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját másolati példányban,
  • természetes személy Ajánlattevő esetén a természetes személy személyi adatait tartalmazó személyi okmányainak másolatát (személyi igazolvány, lakcím kártya, adó azonosító kártya)
  • Ajánlattevő rövid bemutatását,
  • az Ingatlanon folytatni kívánt tevékenység megjelölését és részletes bemutatását,
  • igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata (vagy székhely szerinti iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat) és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé adó- és egyéb köztartozása nincs,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázónak Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé bérleti, használati, szolgáltatási és egyéb díjtartozása nem áll fenn,
  • gazdasági társaság Ajánlattevő esetén nyilatkozat arról, hogy a vezető tisztségviselőnek, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosának nincs Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé lejárt tartozása.

 • A pályázat érvényességének szempontjai:
  • A pályázati lap pontos, hiánytalan kitöltése, amelyen Ajánlattevő ajánlatot tesz a havi bérleti díj összegére. (A bérleti díj az ÁFA törvény értelmében adómentes.)
  • Az Ingatlanon folytatni kívánt tevékenység részletes leírása, bemutatása.
  • Jelen pályázati kiírás 3.6. pontjában felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása, azonban ezen dokumentumok tekintetében a Kiíró lehetőséget biztosít 1 db dokumentum 8 napon belüli pótlására.

 • Az elbírálás szempontjai:
  • a megajánlott bérleti díj összege és
  • az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység, illetve annak részletes bemutatása.

Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy a környezethez nem illeszkedő, a környék és lakosság nyugalmát zavaró tervezett tevékenység esetén a pályázót kizárhatja.

 • Előnyt jelent az Ingatlan környezetéhez illeszkedő közösségi tevékenység.

 • Minimális bérleti díj:

Az Ajánlattevő által meghatározott minimális megajánlható bérleti díj nettó 2.500.000,- Ft, amelynél alacsonyabb összegű pályázati ajánlat nem tehető.

 • A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a fizetendő bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.

 • Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, az ingatlant az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Képviselő-testület megjelöl. A szerződéskötésre a második helyezettnek a tájékoztatást követő 30 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

 • A bérleti szerződés főbb paraméterei:
  • Bérbeadó: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
  • A szerződés határozatlan időtartamú.
  • A szerződést a Felek bármelyike 180 napos felmondási idő biztosításával jogosult egyoldalúan, rendes felmondással felmondani, azonban Bérbeadó a Szerződés rendes felmondásának jogát kizárólag a Szerződés hatálybalépését követő 2 év időtartam elteltét követően gyakorolhatja.
  • A bérleti díj fizetésének kezdete a szerződés hatálybalépésének a napja. A bérleti díjat a Bérlő havonta előre köteles megfizetni.
  • A bérleti díj összege évente, január 1-től automatikusan módosul a KSH által előző évre megállapított infláció mértékével, legkorábban 2024. január 1. napjától.
  • Az óvadék: a bérlet díj háromszorosa, mely összegbe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg. A különbözet összege szerződés aláírásakor fizetendő.
  • Bérlő az ingatlant a Szerződés megkötése előtt kellő körültekintéssel és alapossággal megvizsgálta, így azt a Szerződés teljesítése, valamint céljai megvalósítása tekintetében megfelelőnek, alkalmasnak tekinti.
  • Bérlő tudomásul veszi, hogy az Ingatlan használatával járó járulékos költségek viselése, illetve megfizetése a Bérlő kötelezettsége. A közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy az üzemeltetéshez szükséges közüzemi mérőórákat köteles a Bérlő a saját nevére íratni. Bérlő köteles a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.
  • Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanon folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek beszerzése az ő feladata, és ezek elutasítása esetén Bérbeadóval szemben követelése nincs.
  • A változtatási tilalomra tekintettel az Ingatlanon a Bérlő átalakítási, bővítési és más, építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött értéknövelő változtatást nem végezhet.
  • Bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződés időtartama alatt bármilyen átalakítás, bővítés és beruházás ellenértékének megtérítésére nem tarthat igényt, értéknövelő beruházást a telektulajdonos Önkormányzat felé nem számolhat el. Bérlő beruházási munkálatai nem keletkeztethetnek az Ingatlan tekintetében Bérlő részére tulajdonjogi igényt vagy bármilyen követelést (különös tekintettel ráépítés jogcímén nem).
  • A Szerződés alapján a Bérlő az Ingatlanra elővételi jogot nem formálhat.
  • Az Ingatlanon lévő ideiglenes építmény nem képezi a Bérbeadó tulajdonát. A pályázaton nyertes Ajánlattevőnek az építmények használatára vonatkozóan annak tulajdonosával (a FUSION Befektetési Zrt.-vel) kell megállapodnia. A megállapodást a telektulajdonos Önkormányzat részére be kell mutatni. A megállapodás időtartamának igazodnia kell a jelen Bérleti jogviszony időtartamához, azaz amennyiben a bérleti jogviszony megszűnik, úgy a nyertes Ajánlattevő és az építmények tulajdonosa közötti jogviszony is megszűnik és az építmények tulajdonosa köteles a telekingatlan eredeti állapotát (építmények elbontása a meglévő zöldfelület és növényzet megóvása mellett) helyreállítani.
  • Bérlő tudomásul veszi továbbá, hogy a bérleti jogviszony fennállása nem keletkeztet igényt számára az Ingatlanon álló ideiglenes építmények tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő feltüntetéséhez.
  • A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a bérleti jogviszony megszűnésétől számított 60 napon belül az Ingatlanon található ideiglenes építményeket el kell bontani és az Ingatlan területét megtisztítva, cseretelek biztosítása nélkül, valamint az Ingatlanon mindenkor végzett építéssel, átalakítással, felújítással, beruházással kapcsolatos kártalanítási igény nélkül vissza kell adni.
  • A Bérleti szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a szerződést annak aláírásától számított 30 napon belül közokiratba foglalják. Amennyiben a közokiratba foglalás határidőben a Bérlőnek felróható okból nem történik meg, úgy a szerződés érvényesen nem jön létre és eredeti állapot helyreállítási kötelezettséget von maga után a felépítmény tulajdonosa számára.
 • A pályázati kiírás és a benyújtott pályázat a benyújtási határidőig, azaz 2023. április 27-ig visszavonható.
 • A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.4. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

 • nem érkezett pályázati ajánlat;
 • kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett;
 • a Kiíró azt eredménytelennek nyilvánította (melyet nem kell megindokolnia).


A pályázati eljárással kapcsolatban a Kiíró rendelkezésére bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok kezeléséről és felhasználásáról közzétett adatvédelmi tájékoztatásról a www.ujbuda.hu weboldalon tájékozódhat.

A pályázattal kapcsolatos kérdések a palyazatok.vagyon@ujbuda.hu e-mail címen (tárgyban az ingatlan helyrajzi számának megjelölésével) tehetőek fel 2023. április 18. 10:00 óráig.Budapest, 2023. március 23.


Budapest Főváros XI. Kerület

Újbuda Önkormányzata

képv.: dr. László Imre polgármester


Mellékletek:

- pályázati lap

- az ingatlan helyszínrajza

Címkék: