Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 1. péntek, Albin

"0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása" pályáza

A pályázat benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztálya

Beadási határidő: 2010-08-26

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátása" pályázat

1. Kiíró:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

2. A támogatás célja:
Budapest Főváros XI. kerületben lakcímmel rendelkező 0-3 éves korú gyermekek nappali ellátását biztosító szolgáltatók - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41.§ - 43.§-ban meghatározottak szerint - esetében pénzügyi források biztosítása.

3. Érvényes: 2010. július 27. - augusztus 26.

4. Támogatás formája:
Vissza nem térítendő támogatás.

5. Kedvezményezettek köre:
Pályázatot nyújthatnak be azok a fenntartók vagy szervezeteik, amelyek gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtanak az alábbi felsorolás szerint:
- alapítvány,
- közalapítvány,
- gazdasági társaság,
- egyesület,
- egyesülés,
- egyéb jogi személyiségű non-profit szervezet.

Pályázhatnak továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedéllyel rendelkezők is.


6. A támogatható tevékenységek:
A támogatott vállalja, hogy a projektidőszak alatt (2010. szeptember 1. - 2011. augusztus 31.) az Egyesített Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) várólistáján szereplő Budapest Főváros XI. kerületben lakcímmel rendelkező 0-3 éves korú gyermekeket ellátja.
A támogatási összeg eszközbeszerzésre nem fordítható.


7. A pályázat benyújtásának feltétele:

- alapító dokumentumban szerepel a gyermekek napközbeni ellátása: bölcsőde, családi napközi vagy játszóház;
- a szolgáltatás nyújtásának a helye a XI. kerület közigazgatási területe;
- működési/vállalkozói engedéllyel rendelkezik vagy 2010. július 15-ig megszerzi
a jogerős működési/vállalkozói engedélyt;
- a szolgáltatást nyújtó vállalja a pályázati program keretében legalább 2 fő XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező az Egyesített Bölcsődei Intézményekbe fel nem vett gyermek ellátását,
- a pályázó vállalja, hogy a pályázaton elnyert összeggel a férőhelyen ellátott gyermek után fizetendő térítési díjat csökkenti,
- nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy csődeljárás indult.

8. A pályázattal elnyerhető támogatás:
- formája: vissza nem térítendő támogatás
- mértéke: ellátott gyermekenként max. 200.000 Ft/12 hó

9. Támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás:
A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

10. Forrás megnevezése:

Jelen pályázati kiírás forrását Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2010. évi költségvetése biztosítja.

11. Forrás összege:
10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint (a 2010/2011. gondozási-nevelési évre).

12. Pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Bíráló Bizottság javaslatára a Polgármester dönt.

13. A pályázat benyújtásának módja és helye:
A pályázatot pályázati adatlapon, magyar nyelven, kizárólag papír alapon lehet benyújtani.
A projekt adatlap tartalmában nem változtatható.
A pályázati adatlap letölthető a old.ujbuda.hu honlapról.

Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot a csatolandó mellékletekkel együtt papír alapon 2 példányban (1 eredeti és
1 másolati), személyesen kell benyújtani az alábbiak szerint:


A pályázat benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztálya
1113 Budapest, Zsombolyai út 4. I. em. 103. szoba.

Címzés:
Molnár Gyula polgármester
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.


A borítékra rá kell írni: "Pályázat a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni ellátására".

14. A pályázathoz csatolni kell hitelesített formában:
- kitöltött pályázati adatlapot,
- alapító dokumentumot;
- működési/vállalkozói engedélyt vagy a működési/vállalkozói engedély iránti kérelmet, amelyen az érkeztetés feltüntetésre került;
- szükségletfelmérést-helyzetfeltárást (olyan helyzet- és szükségletfeltárás, elemzés, amely megalapozza a pályázatban vállalt célok teljesítését, részletesen feltárja és elemzi a kerületi sajátosságokat, valamint a projektbe bevont célcsoport jellemzésén keresztül a projekt keretében vállalt szolgáltatás iránti igények és a rendelkezésre álló szolgáltatás bemutatása);
- célcsoport elérésének és bevonásának tervét, kiválasztási kritériumok meghatározását;
- a pályázati időszakra vonatkozó pénzügyi-gazdálkodási tervet (részletezve a támogatási összeg felhasználásának célját);
- szülői együttműködési megállapodásokat, illetve szándéknyilatkozatokat;
- már működő szolgáltatások esetén az előző évről készített szakmai, működési és pénzügyi beszámolót;
- 0-3 éves korú gyermekek magas színvonalú ellátását célzó szakmai programot.

15. Együttműködés:
Szakmai együttműködés létrehozása elsősorban az Egyesített Bölcsődei Intézményekkel (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.), illetve a Budapest Főváros XI. kerületén található valamennyi a 0-3 éves korú gyermekek nappali ellátását biztosító szolgáltatókkal, intézményekkel.

A projektidőszak alatt az Egyesített Bölcsődei Intézményekkel (1119 Budapest,
Tétényi út 46-48.) folyamatosan kapcsolatot kell tartani.

16. Pályázatok benyújtásának határideje: 2010. augusztus 25. (személyesen)

17. Hiánypótlás módja:
A pályázat benyújtásának határidejétől számított 5 napon belül a pályázat hiányossága esetén - amennyiben a pályázat pótolható - a hiányosságok kijavítására, pótlására 5 napos határidővel a pályázó felszólításra kerül. Határidőben benyújtottnak minősül az a hiánypótlás, amely legkésőbb a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 5 napon belül (a határidő utolsó napján 16.00 óráig) személyesen a Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályára beérkezik.


Amennyiben a pályázó a hiánypótlási kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget
a megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincs lehetőség, a pályázat érvénytelenné válik. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen jogorvoslatnak helye nincs.

18. Eredményhirdetés: 2010. augusztus 31.

19. Támogatási időszak:

2010. szeptember 1. - 2011. augusztus 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a támogatott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit. Az Önkormányzat a pályázat nyerteseinek
a támogatási összeget a támogatási szerződés alapján juttatja el.

20. A pályázatokkal kapcsolatosan további információ kérhető:
Kovács Judit
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztálya
1113 Budapest, Zsombolyai út 4. I. em. 103. szoba.
Telefon: +361 372-3437 e-mail: kovacs.judit@ujbuda.hu

Budapest, 2010. július 22.


A pályázati adatlap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázati feltételeknek megfelelő vállalkozói engedéllyel rendelkező személy, civil szerv.