Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 18. csütörtök, Frigyes

Pályázati kiírás üres helyiségek bérbeadására

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása tárgyában.

Beadási határidő: 2013-03-11

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

 

Pályázat leírása:

Pályázati kiírás üres helyiségek bérbeadására

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pályázatot hirdet az Újbuda Kulturális Városközpont területén lévő üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadása tárgyában.

A pályázatra kiírt helyiségek címét, alapterületét, felszereltségét, műszaki állapotát, megtekintésük időpontját a pályázati kiírás mellékletét képező táblázat tartalmazza.

    A pályázat benyújtási határideje: 2013. március 11. (hétfő) 12 óra
    
    A pályázatok benyújtásának helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).
    Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, annak helyéről, időpontjáról és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díj összegének függvényében a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.

A pályázati biztosíték összegét, mely a megajánlott havi bérleti díj háromszorosa a pályázat benyújtását megelőzően kell befizetni, vagy átutalni az Önkormányzat 11784009-15511001-10060005 számú számlájára, a közlemény rovatba be kell írni „KVK helyiségpályázat”. A befizetés tényét hitelt érdemlően igazolni kell. Befizetési csekk, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán átvehető.
   
1.    A pályázat a kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó) borítékban. A borítékra rá kell írni: "KVK helyiségpályázat". A pályázati laphoz mellékelni kell:
-    az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire),
-    a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid bemutatása,
-    esetleges referenciák,
-    igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

2.    Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul a licit léptéke a havi bérleti díj 10 %-a.
           A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonattal, hiteles aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat.

3.    Nem lehet pályázó az
a)    aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
b)    aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
c)    a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.
   
4.    A pályázat érvényességének szempontjai:
a)    A pályázati lap pontos kitöltése. A havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól ajánlatot kell tenni és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.
b)    A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása.

5.    Az elbírálás szempontjai:
a)    Minden meghirdetett helyiség tekintetében - függetlenül attól, hogy a kiírásban meghatároztuk-e az elsődlegesen ajánlott profilt - előnyt élveznek azok a pályázók, akik a Kulturális Városközpont szellemiségébe illeszkedő tevékenységet kívánnak folytatni.
b)    Amennyiben kulturális célú tevékenységet kíván megvalósítani, további fontos szempont az egyediség, a kulturális szereplőkkel kialakított együttműködési kapcsolat, a forgalmazott termékek márkaneve (brandek), az elmúlt öt évben folytatott tevékenység, illetve az ezen a területen szerzett működési tapasztalat.

6.    A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett havi bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.
   
7.    Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.
   
8.    Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

9.    Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.

10.    A pályázati kiírás, valamint a benyújtott pályázat a kiírásban meghatározott benyújtási határidő lejártáig visszavonható.
   
11.    A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.  

Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3811-311-es telefonszámon kapható.

Budapest, 2013. február 20.

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester

Melléklet:
- táblázat a helyiségek listájáról
- pályázati lap
- bérleti szerződés
- 41/2001 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)
- 38/2009 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)
 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy