Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 2. csütörtök, Melinda, Vivien

Adóügyi Osztály

Ügyfélfogadási idő:

hétfő 13-18
szerda 8-16
péntek 8-12


Bejelentések, kérelmek beadása mellékletekkel:
Újbudai Polgármesteri Hivatal 
1113 Budapest, Bocskai út 39–41.

1518 Budapest, Pf. 10.
Telefax: 372-4628

E-mail cím: ado@ujbuda.hu


Ügyfajták:

  • Gépjárműadó
  • Építmény- és telekadó
  • Méltányossági részletfizetési kérelmek
  • Köztartozással kapcsolatos behajtás
  • Adóigazolások kiadása
  • Idegenforgalmi adó
  • Jövedéki adó – magánfőző berendezés bevallás
  • Talajterhelési díj


Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok ide kattintva érhetők el.Ügyfél-kapcsolatok

Chvála Tibor  osztályvezető +361 372-4541 chvala.tibor@ujbuda.hu
Berecz Tünde  adókönyvelési csoport referens +361 372-4541 berecz.tunde@ujbuda.hu
Réz-Kéry Tímea  behajtási csoport referens +361 372-4541 kery.timea@ujbuda.hu
Varga Bettina  asszisztens +361 372-4541 varga.bettina2@ujbuda.hu
Az ügyintézés helyszíne: Budapest XI., Bocskai út 39–41. földszint

Újbuda - Adóügyi Osztályának bankszámlaszámai

Építményadó számla: 11784009-15511001-02440000
Telekadó számla: 11784009-15511001-02510000
Gépjárműadó számla: 11784009-15511001-08970000
Késedelmi pótlék számla: 11784009-15511001-03780000
Mulasztási bírság számla: 11784009-15511001-03610000
Egyéb bevételek számla: 11784009-15511001-08800000
Idegen bevételek számla: 11784009-15511001-04400000
Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla: 11784009-15511001-03470000
Idegenforgalmi adó: 11784009-15511001-03090000
Talajterhelési díj számla: 11784009-15511001-03920000ÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁSOK

Az Adóügyi Osztályon az alábbi adózással kapcsolatos ügyek intézése történik:
- gépjárműadó
- építmény- és telekadó
- méltányossági, részletfizetési kérelmek
- egyéb kérelmek, igazolások
- adók módjára behajtandó köztartozások
- idegenforgalmi adó

- desztilláló berendezések bevallásának befogadása, ellenőrzése

- talajterhelési díj

Az adatbejelentéseket és kérelmeket eredeti aláírással kell az adóhatósághoz eljuttatni.


Ügyintézés:

Magánszemélyek esetén: személyesen, írásban vagy ügyfélkapun keresztül, gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton, cégkapus regisztrációval.

Gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy az elektronikus ügyintézést szabályozó törvény alkalmazásában nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány;


Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény szerint a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet előterjeszteni.

Az e-mailen küldött levelek, bejelentések nem minősülnek elektronikus úton előterjesztett kérelemnek. Az ilyen formában érkezett levelek jelzés értékűek, amelyeket az adóhatóság tartalmuknak megfelelően kezel, indokolt esetben a szükséges hatósági intézkedést hivatalból megteszi.

Magánszemélyeknek a bejelentéseket és kérelmeket a mellékletekkel együtt az Újbudai Polgármesteri Hivatal címére, 1113 Budapest, Bocskai út 39–41./1518 Budapest, Pf. 10. címekre lehet eljuttatni. Telefax: +361 372-4628.

Az e-mailben és faxon eljuttatott bejelentéseket eredeti aláírással együtt személyesen, írásban vagy ügyfélkapun keresztül meg kell ismételni.Gépjárműadó és egyéb kérelmek, igazolások

FIGYELEM!!! – Változás a gépjárműadózásban!!!

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 01-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át.
A változás plusz feladatot nem ró a gépjármű tulajdonosokra, üzembentartókra!

Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról.

A 2021. évre vonatkozó adót már
NE AZ ÖNKORMÁNYZAT ADÓSZÁMLÁJÁRA FIZESSÉK MEG!

Az önkormányzati adóhatóságnál az alábbi esetekben kell külön bejelentést tenni, K
IZÁRÓLAG a 2020. DECEMBER 31-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN:
- Gépjármű eltulajdonítása esetén (a rendőrségi jegyzőkönyv alapján, annak becsatolásával), amennyiben az esemény 2020. december 31. előtti időszakban történt.
- Adómentesség igénylése mozgáskorlátozottság miatt, amennyiben a mentességre okot adó körülmények, feltételek fennállnak, de az igénylés az eltelt időszakban nem történt meg.

Bővebb tájékoztatás az adózásra vonatkozóan a https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99100082.tv linken érhető el.

Az önkormányzati rendszerben található mentességekről a NAV felé a hatóság adatszolgáltatást teljesít, így a változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket, azokat a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél.

A 2020. december 31-ét megelőző időszakkal kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz fordulhat, az ezen időszak alatt keletkezett, vagy felhalmozott adóelmaradást ide kell megfizetni.

Azok az adózók, akik rendelkeznek ügyfélkapu regisztrációval, a https://ohp-20.asp.lgov.hu weboldalon bejelentkezést követően a lakóhely szerinti önkormányzatot kiválasztva tájékozódhatnak az önkormányzatnál nyilvántartott számlaegyenlegükről (hátralék, túlfizetés).


Építmény- és telekadó

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1995. július 1-től építmény- és telekadót vezetett be.
2011. január 1-től a 41/2010./XII.20./XI.ÖK. sz. rendelet hatályos.

Építmény- és telekadóra kötelezett
Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény, illetve a telek tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyonértékű jog (pl. haszonélvezeti jog) terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.


Bejelentési kötelezettség

Az építmény- és telekadóval kapcsolatos változásokat az adókötelezettség keletkezését, megszűnését (változását) követő 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatósághoz
(pl. tulajdonjog-változás, lakcím-, valamint székhelyváltozás, alapterület-módosulás, bontás, jogerős használatbavételi engedély). A kötelező bejelentés elmulasztása magánszemélyek esetében 200.000 Ft-ig, nem magánszemélyek esetében 500.000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

Építményadó
Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő, minden nem lakás céljára szolgáló épület és épületrész, valamint azon lakás és lakrész, amelyet az adóalany nem lakás céljára használ, vagy hasznosít. A lakás céljára szolgáló lakások és lakrészek esetében adómentesség csak a magánszemélyeket illeti meg.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
Az adókötelezettség, a használatbavételi, illetve a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (pl. a hasznos alapterület módosulása, építmény átminősítése) a következő év első napjától kell figyelembe venni.

Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első félévben történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.


Az építményadó mértéke
Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.
Ft/m2/év


2014. egységesen 1.500 Ft

2015. egységesen 1.500 Ft
2016. egységesen 1.550 Ft
2017. egységesen 1.550 Ft
2018. egységesen 1.550 Ft

2019. egységesen 1.550 Ft

2020. egységesen 1.550 Ft

2021. egységesen 1.550 Ft


Az övezeti, illetve területei besorolásra vonatkozóan – helyrajzi szám alapján – a Főépítészi Iroda nyújt tájékoztatást.

Telekadó
Adóköteles az önkormányzat illetékesség területén lévő telek.

Adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése
Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását és/vagy a művelési ág törlését követő év első napján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő félév első napján keletkezik. A telek épülettel való beépítése esetén az adókötelezettség a félév utolsó napján szűnik meg.
Az adókötelezettséget érintő egyéb változást (pl. területmódosulás, átminősítés), a következő év első napjától kell figyelembe venni.


A telekadó mértéke
Az adó alapja: a telek m2-ben számított alapterülete.
2014. egységesen 287 Ft/m2/év

2015. egységesen 287 Ft/m2/év

2016. egységesen 287 Ft/m2/év

2017. egységesen 287 Ft/m2/év
2018. egységesen 287 Ft/m2/év

2019. egységesen 287 Ft/m2/év

2020. egységesen 287 Ft/m2/év

2021. egységesen 287 Ft/m2/év

Ügyintézők – 
Magánszemélyek
Pintérné Szalai Mónika
Fszt. 32. munkaállomás

A – J
szalai.monika@ujbuda.hu +361 372-4542
Varga Noémi Éva
Fszt. 33. munkaállomás

K – végig
varga.noemi@ujbuda.hu +361 372-4533

Ügyintézők –
Gazdasági társaságok


 
  
 

Vilimek Ágnes

0 - Bj-ig

Fszt. 28-as szoba

vilimek.agnes@ujbuda.hu

+361 372-4529

Bakonyi Zoltán

Bk-É-ig

Fszt. 28-as szoba

bakonyi.zoltan@ujbuda.hu +3670 684-7320

Kiss Zoltánné
F-I-ig

Fszt. 35-ös szoba

kiss.zoltanne@ujbuda.hu +361 372-4581

Bán-Zrínyi Krisztina
J-M-ig

Fszt. 30-as szoba

zrinyi.krisztina@ujbuda.hu +361 372-4573

Szoldán Beáta

N-Sz-ig

Fszt. 34-es szoba

szoldan.beata@ujbuda.hu

+361 381-1340

Fojdl Zsuzsanna

T- végig

Fszt. 30-as szoba

fojdl.zsuzsanna@ujbuda.hu

+361 381-1337


Adófizetési határidők
Az éves adót két egyenlő részletben, tárgyév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig lehet pótlékmentesen megfizetni. Évközben adókötelessé váló ingatlan esetében a fizetési kötelezettséget az adó összegét megállapító határozatban foglaltak szerint kell tejesíteni.
Az adózó évente egyszer, a tárgyév október 31-ig adószámlájának egyenlegéről, valamint a befizetési kötelezettségeiről egyenlegközlőt kap, melyhez az adóhatóság csekket is mellékel. Az adóbefizetési kötelezettség elmulasztása behajtási eljárást von maga után.


Méltányossági, részletfizetési kérelmek

Az adózó szociális helyzete alapján méltányossági, valamint részletfizetési kérelemmel fordulhat az Újbudai Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez. A magánszemélyek az adó-, pótlék- és bírságtartozás mérséklése, illetve elengedése ügyében, vállalkozási tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy vagy egyéb szervezet pedig pótlék- és bírságtartozás mérséklése, valamint elengedése tárgyában méltányossági kérelmet nyújthatnak be (kérjük mellékelni a tárgyévet megelőző időszakra vonatkozó mérleget és eredménykimutatást, valamint a kérelem benyújtásának évére vonatkozó három hónapnál nem régebbi mérleget, eredménykimutatást főkönyvi kivonatot.)

A kérelemben előadott körülményeket a rendelkezésre álló okiratok másolatával megfelelően igazolni szükséges, különösen részletfizetési kérelem esetén.
A kérelemhez kötöttség elve alapján az adóhatóság az adózó által kérelmezettől eltérő típusú fizetési kedvezményt a feltételek fennállása esetén sem engedélyezhet.
A kérelmeket eredeti aláírással ellátva, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztály címére kell eljuttatni.

Ügyintéző Vilimek Ágnes 
Fszt. 28 szoba
vilimek.agnes@ujbuda.hu +361 372-4529Hagyatéki eljárás során kimutatott adó és pótlék tartozások, túlfizetések ügyintézése

Ügyintéző Réz-Kéry Tímea
I .em. 120 szoba
kery.timea@ujbuda.hu +361 372-4541Pénzügyi rendezéssel kapcsolatos kérelmek
- túlfizetés visszaigénylés,
- számlák közti átvezetés.

Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) esetén beadványához aláírási címpéldány, illetve ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta másolata szükséges.

Ügyintéző Egri Adrienn
fszt. 37. szoba
egri.adrienn@ujbuda.hu +361 372-4534


Az eljárás magánszemélyek, egyéni vállalkozók, gazdálkodó szervezetek, illetve egyéb szervezetek esetében illetékmentes.


Egyéb kérelmek, igazolások


Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Hatósági Igazgatóság Adóügyi Osztályán hivatalos igazolások az alábbi ügyekkel kapcsolatosan szerezhetők be:

Köztartozással kapcsolatos kérelmek
Adóigazolás közbeszerzési eljárásban történő részvételhez.
Szerencsejáték-felügyelet felé benyújtandó igazolások.
Egyéb hivatalos ügyekben (pl. parkolási engedély kiváltása, perköltségmentesség céljából stb.).

Adóigazolás kéréséhez szükséges dokumentumok
- Magánszemélyek esetében – ha saját ügyében jár el – személyi okmányai és kérelem, egyéb esetekben az ügyet intéző személy személyi okmányai, kérelem és meghatalmazás,
- gazdasági társaságok esetében kizárólag elektronikus úton (E-papír szolgáltatás, cégkapus regisztráció) benyújtott kérelmet tud a hatóság befogadni.

A költségmentességi igazolás illetékmentes 2017. december 13-ig indult bírósági ügyekben.

A 2018. január elseje után indult bírósági ügyeknél az alábbi linken elérhető nyomtatványt kell becsatolni a peranyaghoz: https://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/stat-tart-file/nyomtatvany-koltsegmentesseg-termeszetes_szemely_vegleges_0.pdf

https://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/koltsegkedvezmenyek-es-koltsegjegyzek-nyomtatvanyok


Gépjármű-ügyintézés, 2020. december 31-ig terjedő időszakra, valamint adóigazolások kiadása az adózók vezetéknevének (cégnév) kezdőbetűje alapján történik.

 

Ügyintézők 

(Gépjármű-ügyintézés,
valamint
adóigazolások
kiadása az adózók

vezetéknevének
(cégnév) kezdőbetűje

alapján történik)

Pintérné Szalai Mónika
Fszt. 32. munkaállomás

A – J

szalai.monika@ujbuda.hu +361 372-4542
Varga Noémi Éva
Fszt. 33. munkaállomás

K – végig

varga.noemi@ujbuda.hu +361 372-4533

Végrehajtási ügyek

Ügyintézők

Gyurina Zoltán

A - H-ig
I. emelet 116. szoba

behajtás

gyurina.zoltan@ujbuda.hu

+361 381-1333                 

Gonda-Kepes Nikolett

I - Ny-ig
I. emelet 116. szoba

behajtás

kepes.nikolett@ujbuda.hu

+361 372-4671

Varga Bettina

O - Zs-ig
I. emelet 116. szoba
behajtás

varga.bettina2@ujbuda.hu

+361 372-4671

dr. Gincsai-Kali Eszter
I. emelet 119. szoba
felszámolás, végelszámolás, csődeljárás

kali.eszter@ujbuda.hu

+361 3724-537

Vincze László
I. emelet 119. szoba
behajtás, környezettanulmány, helyszíni eljárások

vincze.laszlo@ujbuda.hu

+3670 684-7441

Izmay Péter
I. emelet 119. szoba
behajtás, környezettanulmány, helyszíni eljárások

izmay.peter@ujbuda.hu

+3670 684-7392

Kovács Szilveszter
I. emelet 119. szoba

behajtás, helyi adóellenőrzés

kovacs.szilveszter@ujbuda.hu

+361 372-4510Idegenforgalmi adó

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 38/2011. (X.26.) XI. ÖK. sz. rendelete alapján
az idegenforgalmi adó beszedése

2012. január 1-től
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata hatáskörébe került


Idegenforgalmi adóra kötelezett

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.


Bejelentési és befizetési kötelezettség
Az adóbeszedésre kötelezettnek, azaz a szálláshely üzemeltetőjének a tárgyhónapot követő hó 15. napjáig kell adóbevallást benyújtania és az adót befizetnie.
Amennyiben az adó beszedését a beszedésre kötelezett (a szálláshely üzemeltetője) elmulasztotta, a Htv. 34. § (2) bekezdése értelmében az adót akkor is köteles megfizetni.
Az adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma. Adómentesség esetén a mentességet igazoló dokumentumokat a vendégkönyvhöz kell csatolni.


Idegenforgalmi adó mértéke
Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.
2014. év 400 Ft/fő/éj

2015. év 400 Ft/fő/éj

2016. év 400 Ft/fő/éj

2017. év 400 Ft/fő/éj
2018. év 400 Ft/fő/éj

2019. év 500 Ft/fő/éj

Ügyintéző
Egri Adrienn
fszt. 37. szoba

egri.adrienn@ujbuda.hu

+361 372-4534


Mentességek

Nem kell az adót megfizetnie annak a személynek, aki a kerületben való tartózkodásának teljes ideje alatt:
nem töltötte be 18. életévét és ezt érvényes személyi igazolvánnyal igazolja.

- Gyógyintézetekben (kórházban) fekvőbeteg-szakellátásban részesül, vagy szociális intézményben (idősek otthona, szeretetotthon, hajléktalanszálló, nappali melegedő, éjjeli menedék, anyaotthon, családok otthona) ellátott magánszemély. Ezen pont a gyógyintézetekre, szociális intézményekre vonatkozik!
- A kerületben lévő oktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll, ezt nappali, esti, levelező tagozatos hallgatók számára kiállított érvényes diákigazolványával igazolni is tudja.
Ezen pont az oktatási intézményhez tartozó szálláshelyekre, kollégiumokra vonatkozik!
- Szolgálati kötelezettségét – rendőrségi, tűzoltósági, katonai, polgárőri szolgálat – teljesíti.
- Hatósági, bírósági intézkedés – házi őrizet, börtönbüntetés - folytán itt tartózkodik.
- Olyan vállalkozás alkalmazottja, mely a kerületben állandó székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, továbbá az alkalmazottat név szerint igazolja, hogy az ő megbízásából munkavégzés céljából tartózkodik a kerületben.
- Olyan vállalkozás alkalmazottja, mely ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet folytat, továbbá az alkalmazottat név szerint igazolja, hogy az ő megbízásából munkavégzés céljából tartózkodik a kerületben. Ide tartozik minden olyan kerületben székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozás, mely a kerület illetékességi területén egy adóéven belül 30–181 nap közti időtartamra építőipari, természeti erőforrást kutató, feltáró tevékenységet folytat. Továbbá ide sorolandó minden olyan vállalkozás, mely egyetlen önkormányzat területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel, de tevékenységéből közvetlen bevételre tesz szert.
- A kerületbe bejelentett lakcímmel rendelkezik, és ezt lakcímkártyájával igazolja.

- Aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója;

- Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

LEGFRISSEBB
×