Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. szombat, Emil, Csanád

Pályázati kiírás a Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét INTÉZMÉNYVEZETŐ beosztás ellátására

Emberi Erőforrások Minisztere pályázati kiírása Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola INTÉZMÉNYVEZETŐ beosztás ellátására.

Beadási határidő: 2014-04-18

Pályázatot kiíró: Emberi Erőforrások Minisztere

Pályázat leírása:

Emberi Erőforrások Minisztere
                            
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Grundschule in Gazdagrét Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.01-2019.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1118 Budapest, Törökugrató utca 15.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-         Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében meghatározottak szerint a nemzetiségi iskolai nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító szakképzettség ,
-         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
-         büntetlen előélet
-         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
-         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-         Azonos feltételek esetén előnyben kell részesíteni azt, aki a nemzetiséghez tartozik.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
-         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
-         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
-         szakmai önéletrajz
-         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
-         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
-         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
-         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről
-         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2014.07.31-ig kell benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laucsek István tankerületi igazgató nyújt, a 061/372-3460 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Központ Jogi és Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014-06-30 , valamint a beosztás megnevezését: Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola - Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. A megbízás feltétele a Nkt. 67.§ (1) b) pontjában foglalt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
-        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola intézményvezetői beosztására". Két plusz példányt kérünk a KLIK Budapesti XI. Tankerülete címére megküldeni (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 

Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő személy    

LEGFRISSEBB
×