Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 29. szerda, Aguszta

Pályázati kiírás a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium INTÉZMÉNYVEZETŐ beosztás ellátására

Emberi Erőforrások Minisztere Pályázati kiírása Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium Intézményvezető beosztás ellátására.

Beadási határidő: 2014-04-26

Pályázatot kiíró: Emberi Erőforrások Minisztere

 

 

Pályázat leírása:

Emberi Erőforrások Minisztere
                            
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium  Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2014.08.01-2019.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1117 Budapest, Baranyai utca 16-18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
-         Egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség, szakképzettség,
-         vagy az adott tantárgy nem magyar nyelven történő oktatásához szükséges nyelvi ismeretek alapképzésben, mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben történő elsajátításának igazolása, Magyarországon honosított oklevél alapján az adott évfolyamon az adott tantárgy tanításához előírt, a tanítás nyelvének megfelelő pedagógus-végzettség és -szakképzettség
-         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
-         büntetlen előélet
-         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
-         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata
-         90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
-         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (pl: munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)
-         szakmai önéletrajz
-         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket
-         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)
-         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez
-         amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről
-         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2014.07.31-ig kell benyújtani

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2014. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laucsek István tankerületi igazgató nyújt, a 061/372-3460 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
-         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Központ Jogi és Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2014.06.30 , valamint a beosztás megnevezését: Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium-Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt. A megbízás feltétele a Nkt. 67.§ (1) b) pontjában foglalt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-         Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Központ címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetői beosztására". Két plusz példányt kérünk a KLIK Budapesti XI. Tankerülete címére megküldeni (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 26.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő személy