Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 24. péntek, Iván

Pályázati kiírás az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének betöltésére

A pályázatot a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. I. emelet 106. szoba) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és elérhetőségét (cím, telefon, e-mail), valamint az „EBI intézményvezetői pályázat” jeligét.

Beadási határidő: 2014-03-31

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

 

Pályázat leírása:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) pályázatot hirdet az

Egyesített Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet alapján a következő gyermekjóléti feladatokat látja el: gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása, házi gyermekfelügyelet, időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport.
             
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Ellátandó feladatok:
-    az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása;
-    irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását;
-    ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását;
-    elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti;
-    gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról;
-    elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok) valamint gondoskodik azok betartásáról;
-    beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé;
-    gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

A munkavégzés helye:
1119 Budapest, Tétényi út 46-48.

A magasabb vezető irányítása alá tartozó dolgozók száma:
246,5 fő

Pályázati feltételek:
-    a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
-    a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklet I/I. 1. pontjában előírt szakirányú szakképzettség;
-    legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő
a bölcsődei ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
-    a gyermekvédelem területén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat;
-    büntetlen előélet;
-    cselekvőképesség;
-    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
-    szociális szakvizsga megléte;
-    magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

Elvárt kompetenciák:
-          kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség;
-          pontos, precíz munkavégzés;
-          szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;
-          nagyfokú munkabírás;
-          kiváló szintű együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-    a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza;
-    a képesítést igazoló okirat másolata;
-    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
-    90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul-e;
-    a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. július 1-2019.június 30. napjáig szól.    

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2014. február 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 31.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. I. emelet 106. szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és elérhetőségét (cím, telefon, e-mail), valamint az „EBI intézményvezetői pályázat” jeligét.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: a Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetőjétől a 06-1-3723-410-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülés (várhatóan: 2014. május 15.)
(A kinevezésről – a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.)       
 

Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő személy    

LEGFRISSEBB
×