Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 12. szombat, Villő

Pályázati kiírás az Újbudai Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői munkakörének betöltésére

A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesterénél (1113 Budapest, Zsombolyai út 5. IV. emelet 407-es szoba.).

Beadási határidő: 2013-07-31

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

 

Pályázat leírása:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Újbudai Humán Szolgáltató Központ (1117 Budapest, Bogdánfy út 7/d.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján: az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátását biztosítja, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.)NM rendelet alapján gyermekjóléti feladatokat lát el.
             
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Ellátandó feladatok:
-    irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását;
-    koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást;
-    elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti;
-    gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról;
-    elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok) valamint gondoskodik azok betartásáról;
-    beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé;
-    gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.
 
A magasabb vezető irányítása alá tartozó dolgozók száma: 48 fő

Pályázati feltételek:
-    az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 5. pontjában előírt szakirányú szakképzettség vagy a 15/1998.(IV.30.)NM rendelet 2. számú melléklet I/I. 1. pontjában előírt szakirányú szakképzettség;
-    legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a gyermekvédelem, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
-    legalább öt év hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat;
-    büntetlen előélet;
-    cselekvőképesség;
-    magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

Elvárt kompetenciák:
-    kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség;
-    pontos, precíz munkavégzés;
-    szakmai elkötelezettség;
-    nagyfokú munkabírás;
-    kiváló szintű együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza;
-    a képesítést igazoló okirat másolata;
-    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
-    90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására;
-    A pályázó nyilatkozata arról, hogy
-a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárásban összefüggésben lévő kezeléséhez hozzájárul;
    -a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn;
    -nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2013. október 1-2018. szeptember 30. napjáig szól.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2013. június 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban írásban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesterénél (1113 Budapest, Zsombolyai út 5. IV. emelet 407-es szoba.).
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: a Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetőjétől a 06-1-3723-410-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülés (várhatóan: 2013. szeptember 19.)
(A kinevezésről - a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)-(12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével - a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.)       


Pályázat célközönsége: Minden a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy.    

LEGFRISSEBB
×