Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 23. kedd, Lenke

Újbuda Önkormányzata INTÉZMÉNYVEZETŐT keres

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Újbudai Habilitációs Központ intézményvezetői álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

Beadási határidő: 2014-06-01

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

 

Pályázat leírása:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) pályázatot hirdet az

Újbudai Habilitációs Központ (1118 Budapest, Ménesi út 16.) intézményvezetői (magasabb vezető) álláshelyének teljes munkaidőben történő betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet alapján: fogyatékos személyek nappali ellátása (24 fő).
             
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.

Ellátandó feladatok:
-    az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása;
-    koordinálja az egyes szervezeti egységek közötti munkamegosztást;
-    irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását;
-    elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti;
-    gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról;
-    elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok) valamint gondoskodik azok betartásáról;
-    beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé;
-    gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.

A munkavégzés helye: 1118 Budapest, Ménesi út 16.

A magasabb vezető irányítása alá tartozó dolgozók száma: 9 fő

Pályázati feltételek:
-    a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
-    az 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 6.2. pontjában előírt szakirányú szakképzettség;
-    legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
-    legalább öt év hasonló területen szerzett vezetői tapasztalat;
-    büntetlen előélet;
-    cselekvőképesség;
-    vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
-    szociális szakvizsga megléte;
-    magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.

Elvárt kompetenciák:
-          kiváló szintű kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség;
-          pontos, precíz munkavégzés;
-          szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;
-          nagyfokú munkabírás;
-          kiváló szintű együttműködő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-    a pályázó fényképpel ellátott szakmai önéletrajza;
-    a képesítést igazoló okirat másolata;
-    az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program;
-    90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul-e;
-    a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
-    a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre,
2014. augusztus 1. - 2019. július 31. napjáig szól.    

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

A kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzététel időpontja: 2014. május 3.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 1.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.
I. emelet 106. szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és elérhetőségét (cím, telefon, e-mail), valamint a „Habilitációs intézményvezetői pályázat” jeligét.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető: a Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetőjétől a 06-1-3723-410-es telefonszámon.

A pályázat elbírálásának határideje:
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülés (várhatóan: 2014. június 15.)
(A kinevezésről – a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.)       
 


Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltétleknek megfelelő személy