Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 21. vasárnap, Konrád

Pályázati felhívás Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda óvodaigazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

2024február2310:45
»
2024február2512:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 25. 12.00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 37. és 73. §-a alapján pályázatot hirdet a

KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

KINDERGARTEN IN KELENVÖLGY-ŐRMEZŐ

óvodaigazgatói (magasabb vezetői)

beosztásának ellátására.A köznevelési foglalkoztatotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű köznevelési foglalkoztatotti jogviszony


Foglalkozás jellege:
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2024. augusztus 01. napjától 2029. július 31. napjáig szól.


A munkavégzés helye:

1112 Budapest, Neszmélyi út 22-24. (székhely)

Telephelyek:

  1. 1112 Budapest, Neszmélyi út 36.,
  2. Újbudai Napsugár Óvoda (1112 Budapest, Menyecske u. 2.),
  3. Kelenvölgyi Óvoda (1116 Budapest, Kecskeméti J. u. 11-15.).


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A székhelyen és három telephelyen működő óvoda igazgatói feladatainak ellátása és törvényes működtetése.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) rendelkezései és az Önkormányzat rendeletében szabályozott helyi juttatások az irányadók.


Pályázati feltételek:

- Felsőfokú végzettség, óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképzettség.

- Pedagógus szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség.

- Legalább négy év óvodapedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

- Büntetlen előélet.

- Cselekvőképesség.

- Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

- Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy.


A pályázat és annak részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Vezetői pályázat szakmai önéletrajzzal és vezetési, fejlesztési programmal.

- Az állás betöltéséhez szükséges végzettség, szakvégzettség meglétét igazoló okmányok másolata.

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, és annak igazolása, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 27. §-a szerinti kizáró feltételek, illetve a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

- A pályázó legalább 4 éves szakmai gyakorlatát igazoló munkáltatói igazolás.

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget sikeres pályázat esetén vállalja.

- Nyilatkozatok a nyilvánosságról, melyeket jogszabály ír elő.


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2024. augusztus 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának vagy postai úton történő beérkezésének határideje:

2024. március 25. 12.00 óra

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Sütő Ludmilla mb. köznevelési és ifjúsági osztályvezető nyújt a +36-1-372-3470-es telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton: a pályázatnak Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címre történő papír alapon 2 példányban (1 fűzött és 1 sínezett) és elektronikus módon (1 db pendrive-on) való megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Óvodaigazgató”.

- Személyesen: a pályázatnak Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Köznevelési és Ifjúsági Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai utca 4. IV. emelet 408. szoba.) címen történő papír alapon 2 példányban (1 fűzött és 1 sínezett) és elektronikus módon (1 db pendrive-on) átadásával. Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „Óvodaigazgató”.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el az intézmény nevelőtestületének véleménye, független köznevelési szakértő írásos véleménye, a Kulturális és Köznevelési Bizottság, valamint Újbuda Német Önkormányzata véleményének kikérésével.


A pályázat elbírálásának végső határideje:
2024. május 02.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- A kormányzati személyügyi központ internetes oldala 2024. február 22-ig

- Újbuda honlapja 2024. február 22-igTájékoztatás a pályázatban megadott személyes adatok kezeléséről:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, mint Adatkezelő a rá vonatkozó Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik személyes adatai védelméről.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő fenntartásában működő intézménynél, a megüresedő magasabb vezetői álláshely betöltésére a megfelelő pályázó kiválasztása, a pályázati eljárás lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) e) pontja, miszerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.


A személyes adatokat az Adatkezelő a fenti célból a pályázati eljárás lezárásáig kezeli, a pályázatok az irattározására vonatkozó szabályok szerint kerülnek megőrzésre.

Érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatát részletesebben az Önkormányzat honlapján a www.ujbuda.hu/adatvedelem cím alatt, valamint az álláspályázatokkal kapcsolatos honlapon kozigazgatas.ujbuda.hu/allaspalyazatok található adatkezelési tájékoztatóból ismerheti meg.


Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

Levélcím: Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

E-mail: gdpr@ujbuda.hu


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujbuda.hu honlapon szerezhet.

Címkék: