Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 2. csütörtök, Ottó

Pályázati kiírás az Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői beosztás ellátására

2016január1109:00
»
2016február1518:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 15.

248/2015.(XII.17.)XI.ÖK határozat melléklete


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete
(1113 Budapest, Bocskai út 39-41.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. §-a alapján pályázatot hirdet az Újbudai Szociális Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetében a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.


Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.


A magasabb vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre - 5 évre szól - 2016. június 1. napjától 2021. május 31. napjáig.


A munkavégzés helye:
1119 Budapest, Keveháza utca 6.


Az intézmény tevékenységi köre:
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-a alapján étkeztetés, 63. §-a alapján házi segítségnyújtás, 65. §-a alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 65/C. §-a alapján támogató szolgáltatás és
65/F. §-a alapján nappali ellátás (idősek, demensek, fogyatékosok részére) biztosítása.


A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
intézményvezetői- és munkáltatói jogkörbe tartozó feladatok teljes körű ellátása.


Ellátandó feladatok:

 • egy személyben felelős a korszerű magas színvonalú gondozásért, az intézmény gazdálkodásáért;
 • irányítja, összehangolja az intézmény működését, ellenőrzi a közvetlen felügyelete alá tartozó vezető beosztású dolgozók munkáját;
 • az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása;
 • ellenőrzi a hatályos jogszabályokban, az intézmény belső szabályzataiban, a munkaköri leírásokban foglalt követelmények betartását;
 • irányítja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátását, végrehajtását;
 • elkészíti az intézmény éves költségvetését és a fenntartó elé terjeszti;
 • gondoskodik a költségvetési előirányzatok jogszerű és szabályszerű felhasználásáról;
 • elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat (pl.: Szakmai Program, egyéb szabályzatok) valamint gondoskodik azok betartásáról;
 • beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé;
 • gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói tekintetében.


A magasabb vezető irányítása alá tartozó dolgozók száma:
109 fő.


Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.


Pályázati feltételek:

 • a magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 • felsőfokú képesítés, az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklet 6.2. vagy 8.1. pontjában intézményvezetőre meghatározott képzettségek valamelyike és a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésben foglaltak szerinti egészségügyi vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat,
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő
  az idősgondozás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;
 • az idősgondozás területén szerzett legalább öt év vezetői tapasztalat;
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • a Kjt. 41-44. §-ai szerinti összeférhetetlenségi ok nem áll fenn;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség;
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
 • szociális szakvizsga megléte;
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz.


Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű kommunikációs, kapcsolatteremtő és tárgyalóképesség;

- pontos, precíz munkavégzés;

- szakmai elkötelezettség és magas szintű szakmai ismeret;

- nagyfokú munkabírás;

- kiváló szintű együttműködő képesség.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajza;
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata (közjegyző vagy a munkáltató által hitelesített másolat, vagy az okiratok a pályázat benyújtásakor eredetben való bemutatása);
 • egészségügyi vagy szociális területen szerzett szakmai gyakorlat igazolása;
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program (Kjt. 20/A. § (5) a) pont);
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására;
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény által előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat;
 • nyilatkozat arról, hogy az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezése időpontjáig megszünteti;
 • a pályázó nyilatkozata arról - a Kjt. 20/A. § (5) b) pontja alapján -, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról – hivatkozva a Magyarország helyi önkormányzatairól
  szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) b) pontjára –, hogy a személyét érintő Képviselő-testületi ülés napirendi pontjának nyílt ülésen történő tárgyalásához hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;
 • a pályázó nyilatkozata a közalkalmazotti jogviszony 3 hónapos próbaidejének elfogadásáról;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy mi a legkorábbi időpont, amikor a munkakör betöltését vállalni tudja.


A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:
a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldala (kozigallas.gov.hu), 2016. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja.


A pályázat benyújtásának határideje:
2016. február 15.


A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy példányban írásban, zárt borítékban kell benyújtani személyesen vagy postai úton a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.
I. emelet 106. szoba). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázó pontos nevét és elérhetőségét (cím, telefon, e-mail), valamint az „Újbudai Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázat” jeligét.


A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázati anyagok átvizsgálása után, a pályázati kiírásnak megfelelt jelentkezőket eseti bizottság hallgatja meg, majd a bizottság javaslata alapján az Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az intézményvezető személyét illetően. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.


A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat beadási határidejének lejártát követő első Képviselő-testületi ülés (várhatóan: 2016. április 21.)

A kinevezésről – a 257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)–(12) bekezdésekben foglaltak figyelembevételével – a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A pályázók a döntést követően írásban kapnak értesítést.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését.


A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás kérhető:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Szociális és Egészségügyi Osztályának vezetőjétől a 06-1-3723-410-es telefonszámon.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×