Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 21. szerda, Eleonóra

Pályázat ifjúsági szervezetek és fiatalokkal foglakozó civil szervezetek, közösségek számára

2022november0413:00
»
2022november2118:00

A pályázat beadási határideje: 2022. november 21. (hétfő)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

2022. és 2023. évekre pályázatot ír ki 2,5 millió Ft keretösszegben, előfinanszírozással, IFJÚSÁGI SZERVEZETEK és FIATALOKKAL FOGLAKOZÓ CIVIL SZERVEZETEK, KÖZÖSSÉGEK számára a Bartók Béla út 29. szám alatti közösségi térben megvalósítandó programok támogatásáraPreambulum

Újbuda Önkormányzata célul tűzte ki, hogy támogassa a fiatalok kezdeményezésére és aktív részvételével megvalósuló programokat, valamint megerősítse a XI. kerületben zajló ifjúsági munkát.

Ennek a folyamatnak a részeként az Önkormányzat pályázatot ír az alábbi célok és prioritások mentén:


A pályázat célja

Olyan, a Bartók Béla út 29. szám alatti közösségi térben, elsősorban a XI. Kerülethez kötődő fiatalok (kiemelten 15-29 éves korosztály) által/és vagy részvételével, illetve fiatalok számára megvalósított tevékenységek, programok támogatása, melyek az alábbiakban kiemelt témák legalább egyikéhez kapcsolódnak.


A pályázat által támogatott témakörök és prioritások

 • Aktív állampolgárság – társadalmi részvétel
 • Esélyegyenlőség – emberi jogok
 • Nemzetközi lehetőségek, programok – forráslehívás/projektmenedzsment - Európai Unió
 • Környezetvédelem – fenntarthatóság
 • Kultúra – kreativitás - szabadidő hasznos eltöltése


Támogatható tevékenységek

A közösségi tér területén kivitelezhető, annak adottságait és kapacitását figyelembe vevő, a résztvevők számára ingyenesen elérhető programok. A tervezett tevékenység annak témájához kapcsolódó formális (pl. előadás, információs nap stb.), vagy nem–formális (workshop, képzés, interaktív foglalkozás stb.) elemeket tartalmazó tematikus program, mely célcsoportja elsődlegesen a 15-29 éves korosztályból kerül ki.

Nem támogatható a pályázó szervezet közgyűlése, saját szervezeti működéséhez kapcsolódó gyűlés, zártkörű találkozó, részvételi díjas program, más helyszínen zajló formális oktatási és képzési tevékenységek kihelyezése a közösségi térbe.


Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek

nyújthatnak be pályázatot:

Magyarországi közösségek vagy szervezetek esetén

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezetek,

- a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10-11. §-a szerinti egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet szerinti egyházi jogi személyek valamely GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 556, 557, 558, 559).

Informális csoportok esetében a fenti kritériumoknak megfelelő befogadó szervezet szükséges.

Előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek (kivéve: bevett egyházak esetében) létesítő okiratukban foglaltak / szereplők szerint:

- gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg;

- gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze;

- gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;

- a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel.

1. Általános tudnivalók

Egy szervezet nevében egy pályázat nyújtható be.

Megpályázható támogatás mértéke: maximum 75.000 Ft/alkalom

A pályázat útján igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.

A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező, azonban amennyiben más forrás bevonására is sor kerül, úgy azt tájékoztató jelleggel fel kell tüntetni a pályázatban. Ugyanezen programra egyéb, Újbuda Önkormányzata által nyújtott támogatás nem használható fel.

A pályázó minimum 2, maximum 5 alkalmas programsorozatra pályázhat. Egy alkalom minimum 2 óra, maximum 6 óra időtartalmú lehet. A pályázatban az események tervezett időpontját hónap/hét/napszak részletességgel kell feltüntetni, melyek pontosítására nyertes pályázat esetén a Polgármesteri Hivatallal történő egyeztetés során kerül sor.

A pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat esetén saját kommunikációs és egyéb csatornáit felhasználva törekszik a résztvevők elérésére és bevonására, valamint az eredmények terjesztésére, továbbá a program előtt rövid felhívást készít, melyet Újbuda ifjúsági szakterülete rendelkezésére bocsát az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kommunikációs felületein való közzététel céljából. A pályázó ugyancsak vállalja, hogy az esemény befejezését követően maximum 24 órával egy közzé tehető, fényképes rövid hírt állít össze Újbuda Önkormányzata számára. A pályázó ugyancsak vállalja, hogy az eseménnyel kapcsolatos kommunikáció során a támogató Újbuda logója feltüntetésre kerül, és/vagy a szövegben megemlítésre kerül.

A potenciális pályázók számára a pályázati beadási határidőt megelőzően november 18-ig lehetőségük van előzetes egyeztetés után a Bartók Béla út 29. szám alatti közösségi tér megtekintésére munkanapokon, hétfőtől- csütörtökig 10-15 óra kötött, pénteken 10-12 óra között. Időpont egyeztetése: Márton Balázs marton.balazs@ujbuda.hu (+36-70-684-7435)

A pályázat kiírója fenntartja azt a lehetőséget, hogy a bírálati eredmények ismeretében egyes programokat a megpályázottól eltérő összeggel támogasson.

Megvalósítási időszak: 2022. december 1. – 2023. május 31.


2. A támogatások előfinanszírozással kerülnek kifizetésre

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen fel kell tüntetni a projekt során a források felhasználásával elérendő célokat és megvalósítandó tevékenységeket. A benyújtott pályázat tartalmazza továbbá az elérni és bevonni kívánt célcsoportot és a résztvevők tervezett számát. A pályázó bemutatja a célcsoport és a résztvevők elérésének módját és a tervezett kommunikációs tevékenységeket. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően kerül sor.

Nem fizethető ki a támogatás, vagy a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni, ha a Kedvezményezett

a) egy korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben benyújtott lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy

b) elszámolási vagy visszafizetési késedelemben van.


3. A támogatás felhasználása

A Kedvezményezett vállalja, hogy az elnyert támogatási összeget a vállalt tevékenységek megvalósítására fordítja.

A program megvalósításával összefüggésben a Kedvezményezett fedezi a felmerülő költségeket, melyek lehetnek többek között:

- a program megvalósításához szükséges és indokolt eszközök, kellékek, írószerek, segédanyagok stb. (maximum 50 ezer Ft egyedi bekerülési értéket meg nem haladó értékben),

- előadói, szakértői díjazás,

- catering (programhoz kapcsolódóan, alkalmanként maximum 50 ezer Ft értékben),

- kommunikációs költségek,

- egyéb, a vállalt tevékenységekhez és célokhoz kapcsolódó kiadások.

A Kiíró vállalja, hogy a támogatást elnyert program előkészítése és megvalósítása idejére a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátja a Bartók Béla út 29. szám alatti helyiséget a Polgármesteri Hivatal munkatársának jelenlétében, egyúttal biztosítja a program lebonyolításához szükséges elektromos áram, víz, wi-fi használatát.


A pályázati összeg az alábbi kiadásokra nem h
asználható fel:

 • díjak, ajándékok finanszírozására,
 • külföldi utazásra,
 • a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők, ez alól kivételt képez a programok megvalósítása során, a résztvevők számára biztosított ellátás, alkalmanként maximum 50 ezer Ft értékben. A támogatás összege alkohol tartalmú ital vásárlására nem számolható el.


4. A rendelkezésre álló forrás elosztásával, elbírálással kapcsolatos információk

  • Alapelvek:
   • Demokratikus elosztás elve

Támogatási forrás elosztása pályázati rendszeren keresztül történik. A támogatható szervezetekről és a támogatás összegéről egy szakmai munkacsoport, az Újbudai Ifjúsági Kör és a területért felelős Alpolgármester szakmai javaslata alapján a Polgármester dönt. Alapítványi pályázó esetén szükséges a Képviselő Testület döntése.

 • Átláthatóság elve

A nyertes szervezetekkel kötött támogatási szerződéseket, illetve az elszámolási dokumentációt Újbuda Önkormányzata kereshető módon nyilvánosságra hozza az www.ujbuda.hu honlapon.

 • Szakmaiság elve

Az elbírálás során az értékelők különös hangsúlyt fektetnek a szakmai tartalom kidolgozottsága, az alkalmazott módszerek relevanciájára, a tartalom és az elérni kívánt célok és prioritások közötti összhangra.

 • Területi elv

A célcsoport és a bevont résztvevők esetében törekedni kell az aktív újbudai kapcsolattal rendelkező (a kerületben élő és/vagy dolgozó, tanuló) fiatalok elérésére. A pályázók esetében előnyt élveznek az újbudai székhelyű/telephelyű szervezetek.

 • Törvényesség elve

A hatályos jogszabályoknak megfelelően működő és adatot szolgáltató pályázóval köt csak támogatási szerződést az Önkormányzat.

 • Bónusz pontokkal jutalmazhatók azok a pályázatok, amelyek
 • tevékenységének tematikája, tartalma Újbudához kötődik,
 • egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó tematikus programokat tartalmaznak,
 • interaktív programjai a résztvevők bevonásával valósulnak meg,
 • fiatalok és közösségeik kezdeményezésére jönnek létre,
 • megvalósításában a fiatalok és közösségeik aktívan részt vesznek.
 • A pályázat bírálat nélkül elutasításra kerül, amennyiben
 • a pályázat határidőn túl került benyújtásra,
 • a pályázati adatlap és a munkaterv nem, vagy hiányosan került benyújtásra,
 • a pályázati dokumentáció kézzel lett kitöltve,
 • a pályázó nem felel meg a Preambulumban részletezett pályázói körnek,
 • a nyilatkozatok vagy a pályázati dokumentumok nem megfelelően lettek hitelesítve és nem elektronikus úton kerültek benyújtásra,
 • a megvalósítás időszaka eltér a felhívásban megjelölt támogatási időszaktól.


5. Az elszámolással kapcsolatos előzetes információk

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

- a támogatási elszámoló lapot (szerződéskötéskor mellékeljük),

- a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges és fényképpel ellátott beszámolót,

- a támogatás felhasználását igazoló, záradékolt számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,

- a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,

- a kifizetésekről szóló bankkivonatokat, illetve kiadási pénztárbizonylatokat.


Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő és a meghatározott időintervallumban kibocsájtott számlák fogadhatók el. A pénzügyi elszámolás részeként a pályázó nevére (akivel az Önkormányzat a szerződést kötötte) és címére kiállított számla, számviteli bizonylat fogadható el. Az elszámolás további részleteiről tájékozódhat a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben, valamint a további részletekről a nyertes pályázatok esetében a szerződéskötés során rendelkezünk.

- az elszámolás benyújtásának határideje az utolsó megvalósított programelem után 30 nappal, de legkésőbb 2023. június 30.


6. A pályázással kapcsolatos további tudnivalók

A pályázati adatlap letölthető ide kattintva: Pályázati adatlap

A pályázat szakmai tartalmával és a formai követelményeivel kapcsolatos további információ: Márton Balázs marton.balazs@ujbuda.hu (+36-70-684-7435).

Az érvénytelen pályázatokról érdemi elbírálás nélkül értesítést küldünk a pályázat lezárását követően.

Értékelőlap


Pályázat benyújtása:


A pályázat során az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:

 • Pályázati adatlap,
 • a pályázati adatlap mellékleteit képező kötelező nyilatkozatok,
 • a pályázati adatlap mellékletét képező munkaterv,
 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázó hatályos létesítő okiratának másolata
 • a pályázati adatlap mellékleteként a pályázó jogszerű képviseletét bizonyító dokumentum (pl. aláírási címpéldány másolata).


- Gazdálkodó szervezetek esetén:

2018.01.01-től a gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházak, egyházi szervezetek stb.) hivatalunkkal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.

20218. 01. 01-től a pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

 • e-Papíron vagy
 • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát, valamint a pályázati célt (pl. Ifjúsági szervezeteknek kiírt pályázat 2022). Kérjük, hogy egyszeri belépéssel töltse fel egy dokumentumként a pályázati adatlapot és annak kötelező mellékleteit, ne külön-külön belépésekkel. Amennyiben a dokumentumfeltöltés során elmarad a hitelesítés, úgy a pályázat érdemi elbírálás nélkül érvénytelen.


Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be. Az első pályázat benyújtását időrendben követő, azonos szervezettől beérkező pályázat(ok) automatikusan elutasításra kerülnek.


A pályázat beadási határideje:
2022. november 21. (hétfő)

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!


Hiánypótlásra a munkaterv kivételével a pályázati adatlap mellékleteinek vonatkozásában, az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség.


Támogatási döntésről történő értesítéssel kapcsolatos információk:

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2022. november 30.

A szerződéskötés várható ideje: 2022. decemberBudapest, 2022. november 4.


 Erhardt Attila

alpolgármester

Címkék: