Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 21. csütörtök, Ágnes

Pályázati felhívás gépkocsi tároló értékesítésére

2019június1411:30
»
2019június2702:45

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 27. (csütörtök) 12 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) Bp. XI. Iglói u. 3. szám alatti 5352/0/B/1 hrsz-ú 24 m2 alapterületű gépkocsi tároló értékesítésére nyílt pályázatot ír ki.

A pályázaton természetes személy, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


Az ingatlan jellemzői:

 • villanyórával rendelkezik, azonban a víz és a csatorna bekötés megszüntetése folyamatban van a Társasház részéről illegális volta miatt.
 • Az ingatlan rossz műszaki állapotú, tartószerkezete megerősítésre szorul.
 • Az ingatlanban található lomot a vevőnek kell elszállítania.


Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2019. június 20. 1100-1115 (csütörtök)

Az ingatlan kikiáltási ára 4.360.000,-Ft  + 0 % Áfa.


Elővásárlási jog:

 • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, abban az esetben, ha az ingatlan vételára eléri az 5 MFt-ot
 • Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39.§.(2) bek. alapján az ingatlanra a Budapest Főváros Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg.

A nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata.


Pályázati biztosíték összege: a kikiáltási ár 10 %-a azaz 436.000,-Ft

A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken vagy átutalással. (szla szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „Pályázat Iglói u. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell.


A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon, zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest XI. kerület Zsombolyai u. 5. II. em. 206. sz. szobában). A borítékra rá kell írni: „pályázat Iglói u. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére”.


A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 27. (csütörtök) 12 óra


A pályázati borítékok bontásának időpontja és helye: 2019.
június 27. (csütörtök) 14 óra

Bp. Főv. XI. Ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal helyisége

címe: Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor.

Amennyiben több érvényes pályázat érkezik, a versenytárgyalásra közvetlenül a pályázati borítékok bontása után kerül sor.

1. Nem lehet pályázó:

 • az a gazdasági társaság:
 1. amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 2. amely Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,
 3. amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b.) pontban meghatározott lejárt tartozással rendelkezik.
 4. amely nem átlátható szervezet.
 • az a természetes személy, aki az Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik

  2. Ajánlati kötöttség:

A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. Eddig az időpontig történő visszalépés esetén a pályázatok bontását követő 8 munkanapon belül a pályázati biztosíték összege a pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

3. Pályázat bontása:

A pályázat bontásán az ajánlattevő vagy meghatalmazottja vehet részt. A borítékok bontása alkalmával ismertetésre kerül a pályázó neve, címe .

4. Pályázat értékelése:

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 • a pályázati lap hiányosan került kitöltésre,
 • a pályázati biztosíték befizetésére szolgáló igazolás nem lett csatolva,
 • a pályázó azonosítására vonatkozó iratokat nem csatolta,
 • nem felel meg a pályázati kiírásában, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.

Eredménytelen a pályázat, ha

 • a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
 • a Gazdasági Bizottság eredménytelennek nyilvánítja.

  5. A versenytárgyalás lefolytatásának szabályai:

Abban az esetben, ha több érvényes pályázat érkezett, versenytárgyalás megtartására kerül sor.

A versenytárgyalás zártkörű, azon csak az adott ingatlanra érvényes pályázatot benyújtók vehetnek részt személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján.

A versenytárgyalás a vételár emelésére akként kell ajánlatot tenni, hogy annak minimum 100.000,-Ft-tal meg kell haladnia az előző ajánlatot. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.

6. Döntés a pályázat eredményéről:

Az érvényességéről, eredményességéről a Gazdasági Bizottság a pályázat bontását követő ülésén dönt. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázati lapon megjelölt e-mail-en vagy fax-on, amennyiben nem adott meg ilyen elérhetőségeket akkor postai úton.

7. Pályázati biztosíték visszafizetése:

Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, a pályázaton nem nyertek vagy nem jelölte meg a Gazdasági Bizottság második helyezettként, a Bizottság döntését követő 15 munkanapon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül.

8. Az adásvételi szerződés megkötése:

A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázó részére – a Gazdasági Bizottság által második helyezettként megjelölt pályázó kivételével – a biztosíték a döntést követő 15 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

A pályázati tárgyalás nyertese a döntést követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül a vételár fennmaradó részét megfizetni. A szerződéskötést követően a második legnagyobb vételárra ajánlatot tevő részére a pályázati biztosítékot 15 napon belül vissza kell fizetni.


Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázat második helyezettjével kell megkötni, amennyiben a Gazdasági Bizottság döntésében második helyezettet is megjelölt. Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett, a pályázati kiírásban biztosítékként meghatározott összeg az Önkormányzatot illeti meg, bánatpénz jogcímén.


Ha a következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a fentiek alapján meghatározott határidőn belül nem köti meg, és a teljes vételárat nem fizeti meg, a pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg, bánatpénz jogcímén.


A pályázattal kapcsolatban további információ a 3811-311 telefonszámon kapható.


Budapest, 2019. június 12.


Gazdasági Bizottság

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×