Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Pályázati felhívás önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvásárlására

2017április1116:45
»
2017június0612:00

A pályázatok benyújtásának határideje:2017. június 6. (kedd) déli 12.00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet Kikiáltási ár Ajánlati biztosíték
Andor u. 52/A. 3114/67 306 L3-XI/K3 14.800.000,-Ft + ÁFA 1.480.000,-Ft


Az ingatlanok jellemzői:

 • Övezeti besorolás:

Az ingatlan a 30/2004.(VI.22.)XI.ÖK. számú rendelettel jóváhagyott Kerületi Szabályozási Terv előírásai szerint építhető be.

 • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének egyik feltétele az elővásárlásra jogosultnak az elővásárlási jogról történő lemondása.
 • Az ingatlan jelenleg bérbeadás útján határozatlan időtartamú szerződés alapján hasznosítva van. Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményessége esetén a bérleti szerződés azonnali hatállyal felmondásra kerül. A felmondást követően a bérlő az ingatlant 8 napon belül köteles kiüríteni, az általa létesített ideiglenes felépítményt lebontani és a területet megtisztítva kártalanítási igény nélkül visszaadni az Önkormányzat számára, mely állapot létrejötte a megkötésre kerülő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele a birtokbaadás tekintetében.


Egyéb feltételek:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét, és a megajánlott vételár (Ft/m2 + 27% ÁFA) rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolások (büntetőjogi felelőssége tudatéban tett nyilatkozat a vételár rendelkezésre állásáról vagy banki igazolás), továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.
 • A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számra – OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Bánatpénz a 3114/67 hrsz-ú ingatlan pályázata” tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
 • A pályázaton devizabelföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
 • Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.

Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.

Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

 • Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
 • Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.
 • Ajánlati kötöttség: 90 nap.


A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. június 6. (kedd) déli 12.00 óra


A pályázat zárt, címet és feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobában). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a 3114/67 hrsz-ú ingatlanra”


A pályázatok bontásának időpontja:
2017. június 6. (kedd) 13.00 óra

Helye: Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor 1. tárgyaló


A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső
500.000,-Ft.


A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő soron következő bizottsági ülés. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni.

 • Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 és 381-1310 telefonszámon kapható.


A KSZT-re vonatkozó rendelet az Önkormányzat honlapjáról letölthető:

(http://kozigazgatas.ujbuda.hu/rendeletek/rendeletek-302004vi22-xiok-rendelet)

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×