Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Pályázati felhívás rossz műszaki állapotú tehermentes önkormányzati ingatlanok értékesítésére

2015június1209:45
»
2015augusztus3112:00

A pályázat benyújtásának ideje: 2015. augusztus 31. 12 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) értékesítésre felajánlja a mellékelt táblázatban szereplő rossz műszaki állapotú tehermentes ingatlanait.


Az ingatlanok jellemzőit, a kikiáltási árat és a megtekintés időpontját a mellékelt táblázat tartalmazza.


Elővásárlási jog:

  • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, abban az esetben ha az ingatlan vételára eléri az 5 MFt-ot
  • Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39.§.(2) bek. alapján az ingatlanra a Budapest Főváros Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg.
  • Üres ingatlanok értékesítése esetében a Társasház tulajdonostársait is megilletheti elővásárlási jog, mely a táblázatban megjelölésre került.

A nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata.


Pályázati előleg összege: a kikiáltási ár 10 %-a

A pályázati előleg összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat üres helyiségek értékesítésére”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell.


A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon, zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest XI. kerület Zsombolyai út 5. II. em. 206. sz. szobában). A borítékra rá kell írni: „pályázat üres helyiségek értékesítésére”. (Egy borítékban egy helyiségre vonatkozó pályázatot lehet benyújtani.)

Pályázati adatlap


A pályázat benyújtásának ideje: 2015. augusztus 31. 12 óra


Pályázati regisztráció, a pályázati borítékok bontása a versenytárgyalás kezdetén történik.

A pályázati tárgyalás helye és időpontja:

Bp. Főv. XI. Ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal helyisége

Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor

2015. szeptember 2. 10 óraA pályázati tárgyaláson való részvétel feltételei:


Nem lehet pályázó az a gazdasági társaság:

  • amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
  • amely az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
  • amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b.) pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.


Az pályázhat, aki a megjelölt időben és módon jelentkezett, továbbá a pályázati előleget az előírt határidőben megfizette és bemutatta az alábbiakban felsorolt iratokat.


A pályázati tárgyaláson be kell mutatni a pályázónak:

  • gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és eredeti aláírási címpéldányát, valamint a képviselő személyazonosságát igazoló okiratot és lakcímkártyát.
  • természetes személy esetén személyazonosságát igazoló okiratot és lakcímkártyát.
  • A pályázati előleg befizetés tényét a pályázati tárgyaláson az eredeti bizonylat bemutatásával is igazolni kell.

A pályázati tárgyaláson a pályázó személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján vehet részt.

A pályázati tárgyalás zártkörű azon csak az vehet részt, aki határidőben benyújtotta pályázatát.

A pályázati tárgyaláson a vételár emelésére akként kell ajánlatot tenni, hogy annak minimum 10.000,-Ft, ha a kikiáltási ár eléri az 5 Mft-ot 50.000,-Ft összeggel meg kell haladnia az előző ajánlatot. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.

A pályázati tárgyalás nyertese által befizetett pályázati előleg a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázónak - a második legmagasabb vételárra ajánlatot tevő kivételével - az előleget 8 munkanapon belül vissza kell fizetni.


A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül a vételár fennmaradó részét megfizetni. A szerződéskötést követően a második legnagyobb vételárra ajánlatot tevő részére a pályázati előleget a nyertes által megfizetett vételár Önkormányzat számláján történő jóváírást követő 8 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázati tárgyaláson részt vett következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevővel kell megkötni, amennyiben annak ajánlata a Gazdasági Bizottság álláspontja szerint az Önkormányzat érdekeinek megfelel. Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett, a pályázati kiírásban biztosítékként meghatározott előleg az Önkormányzatot illeti meg.


Ha a következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a fentiek alapján meghatározott határidőn belül nem köti meg, és a teljes vételárat nem fizeti meg, a pályázati előleg az Önkormányzatot illeti meg.


A pályázat eredménytelen, ha a pályázatra nem jelentkeztek, vagy a pályázati tárgyaláson legalább a kikiáltási áron történő vételre nem tettek ajánlatot.


A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


További információ a 3811-311 és a 3724-686 telefonszámon.Budapest, 2015. június 10.


dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×