Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 14. szerda, Tibor

Pályázati kiírás a Kulturális Városközpont területén lévő üres helyiség bérbeadására

2020december2214:15
»
2021január1510:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15. (péntek) 10 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT TERÜLETÉN LÉVŐ
ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Kulturális Városközpont területén lévő Bp. XI. Bartók Béla út 46. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

A pályázaton egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


Az ingatlan jellemzői:

 • hrsz 4983/0/A/27;
 • alapító okirat szerinti alapterülete 37 m2, de tartozik hozzá egy 30 m2 alapterületű galéria,
 • földszint belmagassága 2,82 m; galéria belmagassága 2,36 m,
 • tulajdoni lap szerinti megnevezése üzlet,
 • földszinti utcafonti bejáratú,
 • közmű ellátottság: fűtés gázkonvektorral megoldott; villanyóra 25 A-es,
 • jelenleg csak hidegvíz ellátása van; csak kézmosóval rendelkezik, a WC kialakítása a leendő bérlő feladata és költsége,


Az Ingatlan megtekintésének időpontja: 2021. január 7. (csütörtök)
10 órától 1030 óráig


Bérbeadás célja
Kulturális Városközponthoz szervesen kapcsolódó tevékenység. Vendéglátás nem támogatott tevékenység.


A pályázati biztosíték összeg 150.000,-Ft

melyet a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni, OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással. (szla szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Bartók Béla út 46. szám alatti helyiség bérbeadására”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető!)


A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 15. (péntek) 10 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

Amennyiben a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás megtartásáról dönt, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.

1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Bartók Béla út 46. szám alatti helyiség bérbeadására”.

A pályázati laphoz mellékelni kell:

 • az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire),
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid bemutatása,
 • esetleges referenciák,
 • igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

2. Nem lehet pályázó az

 • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 • a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

3. A pályázat érvényességének szempontjai:

  • A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, - mely jelenleg mentes az adó alól - ajánlatot kell tenni, és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.)
  • A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása, azonban lehetőség van egy dokumentum 8 napon belüli pótlására.

4. Az elbírálás szempontjai:

  • Tevékenység. Előnyben részesül az a kulturális tevékenység mely a Kulturális Városközpont területén még nem található meg. Vendéglátás tevékenység nem támogatott.
  • Havi szinten megújuló kulturális aktivitást folytat (pl. megnyitó, művészeti beszélgetés, kiállítás, Budapest kulturális életéhez kapcsolódó programok)..
  • A helyiségben tervezett felújítás

5. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.

6. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a fizetendő bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni. Amennyiben a pályázati biztosíték összege magasabb, mint az óvadék összege, a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Vagyongazdálkodási Osztály intézkedik annak visszafizetéséről.

7. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.

8. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. A szerződéskötésre a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.


9. A bérleti szerződés főbb paraméterei:

 • Bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
 • A bérlőnek a Kulturális Városközpont területén szervezett kulturális programokban évente min 2 alkalommal részt kell venni.
 • A bérlőnek tevékenységéről évente 1 alkalommal beszámolót kell készíteni.
 • A szerződés határozott 3 éves időtartamra szól,.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs.
 • Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
 • Bérlő rendes felmondással minimum 90 napos határidővel jogosult felmondani a hónap utolsó napjára
 • A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő beruházási költségei megtérítésére nem tarthat igényt.
 • Bérlő az Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján a belsőépítészeti kialakítást a szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül köteles elvégezni és tevékenységét megkezdeni.
 • Bérlő 1 éven belül köteles a bérleményhez tartozó lábazati részt jóváhagyott tervek alapján felújítani.
 • Bérlő kötelezettsége a bérleményhez kötődő portál és/vagy a homlokzaton elhelyezett egyéb elemek, cégtábla felújítására és folyamatos karbantartása
 • A havi bérleti díj a tárgyév első napjától kezdődő hatállyal - legkorábban január 1. napjától - a KSH által a tárgyévet megelőző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben, automatikusan növekszik.
 • A bérleti és közüzemi díjon kívül a bérlőnek a közös költség összegét, - mely jelenleg 13.583,-Ft/hó - is meg kell fizetni. Ezen összeg automatikusan módosul a Társasház által határozatban meghatározottak szerint.
 • A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni.
 • Bérlő közjegyzői okiratba foglalt (melynek költsége a bérlőt terheli), a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal (továbbiakban: közjegyzői okirat) kötelezi magát:

a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 (Tizenöt) napon belül a bérleményt kiüríti, és a Bérbeadó birtokába adja. A Bérlő önkéntes teljesítése hiányában a Bérbeadó a közjegyzői okirat alapján, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerint a bérlemény kiürítése iránt végrehajtási eljárást kezdeményezhet.


10. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3811-311-es telefonszámon kapható.


Budapest, 2020. december 18.


PolgármesterMelléklet:

- pályázati lap

- 34/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

- 33/2012 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

- 46/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×