Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Pályázati kiírás rossz műszaki állapotú tehermentes önkormányzati ingatlanok értékesítésére

2017június2214:30
»
2017szeptember1818:00

A pályázat benyújtásának ideje: 2017. szeptember 18. (hétfő) 12 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a táblázatban szereplő rossz műszaki állapotú tehermentes ingatlanai értékesítésére nyílt pályázatot ír ki.

A pályázaton természetes személy, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


Az ingatlanok jellemzőit, a kikiáltási árat és a megtekintés időpontját a mellékelt táblázat tartalmazza.


Elővásárlási jog:

 • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, abban az esetben, ha az ingatlan vételára eléri az 5 MFt-ot
 • Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. tv. 39.§.(2) bek. alapján az ingatlanra a Budapest Főváros Önkormányzatát elővásárlási jog illeti meg.

A nyilatkozatok beszerzése az Önkormányzat feladata.


Pályázati biztosíték összege: a kikiáltási ár 10 %-a

A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken vagy átutalással. (szla szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat üres helyiségek értékesítésére”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell.


A pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati adatlapon, zárt, címet, feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Budapest XI. kerület Zsombolyai u. 5. II. em. 206. sz. szobában). A borítékra rá kell írni: „pályázat üres helyiségek értékesítésére”. (Egy borítékban egy helyiségre vonatkozó pályázatot lehet benyújtani.)


A pályázat benyújtásának ideje: 2017. szeptember 18. (hétfő) 12 óra


A pályázati borítékok bontásának időpontja és helye: 2017. 
szeptember 18. (hétfő) 14 óra

Bp. Főv. XI. Ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal helyisége

címe: Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor.

Amennyiben egy ingatlanra több érvényes pályázat érkezik, a versenytárgyalásra közvetlenül a pályázati borítékok bontása után kerül sor.

 


1. Nem lehet pályázó:

 • az a gazdasági társaság:
 • amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • amely Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,
 • amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b.) pontban meghatározott lejárt tartozással rendelkezik.
 • amely nem átlátható szervezet.
 • az a természetes személy, aki az Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik


2. Ajánlati kötöttség:

A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. Eddig az időpontig történő visszalépés esetén a pályázatok bontását követő 8 munkanapon belül a pályázati biztosíték összege a pályázó részére visszafizetésre kerül.

A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.


3. Pályázat bontása:

A pályázat bontásán az ajánlattevő vagy meghatalmazottja vehet részt. A borítékok bontása alkalmával ismertetésre kerül a pályázó neve, címe és a megpályázott ingatlan címe.


4. Pályázat értékelése:

Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha

 • az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 • a pályázati lap hiányosan került kitöltésre,
 • a pályázati biztosíték befizetésére szolgáló igazolás nem lett csatolva,
 • a pályázó azonosítására vonatkozó iratokat nem csatolta,
 • nem felel meg a pályázati kiírásában, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.

Eredménytelen a pályázat, ha

 • a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot
 • a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
 • a Gazdasági Bizottság eredménytelennek nyilvánítja.


5. A versenytárgyalás lefolytatásának szabályai:

Abban az esetben, ha egy ingatlanra több érvényes pályázat érkezett, versenytárgyalás megtartására kerül sor.

A versenytárgyalás zártkörű, azon csak az adott ingatlanra érvényes pályázatot benyújtók vehetnek részt személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján.

A versenytárgyalás a vételár emelésére akként kell ajánlatot tenni, hogy annak minimum 10.000,-Ft-tal, ha a kikiáltási ár vagy a vételár ajánlata eléri az 1 Mft-ot 50.000,-Ft-tal, ha a kikiáltási ár vagy a vételár ajánlata eléri 5 MFt-ot 100.000,-Ft-tal meg kell haladnia az előző ajánlatot. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni, amíg a pályázók ajánlatot tesznek.


6. Döntés a pályázat eredményéről:

Az érvényességéről, eredményességéről a Gazdasági Bizottság a pályázat bontását követő ülésén dönt. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázati lapon megjelölt e-mail-en vagy fax-on, amennyiben nem adott meg ilyen elérhetőségeket akkor postai úton.


7. Pályázati biztosíték visszafizetése:

Azon pályázók részére, akik érvénytelen pályázatot nyújtottak be, a pályázaton nem nyertek vagy nem jelölte meg a Gazdasági Bizottság második helyezettként, a Bizottság döntését követő 10 munkanapon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül.


8. Az adásvételi szerződés megkötése:

A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázó részére – a Gazdasági Bizottság által második helyezettként megjelölt pályázó kivételével – a biztosíték a döntést követő 10 munkanapon belül visszafizetésre kerül.

A pályázati tárgyalás nyertese a döntést követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül a vételár fennmaradó részét megfizetni. A szerződéskötést követően a második legnagyobb vételárra ajánlatot tevő részére a pályázati biztosítékot 10 napon belül vissza kell fizetni.


Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázat második helyezettjével kell megkötni, amennyiben a Gazdasági Bizottság döntésében második helyezettet is megjelölt. Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett, a pályázati kiírásban biztosítékként meghatározott összeg az Önkormányzatot illeti meg, bánatpénz jogcímén.


Ha a következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevő az adásvételi szerződést a fentiek alapján meghatározott határidőn belül nem köti meg, és a teljes vételárat nem fizeti meg, a pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg, bánatpénz jogcímén.


A pályázattal kapcsolatban további információ a 3811-311 és a 3724-686 telefonszámon kapható.


Budapest, 2017. június 21.


Gazdasági Bizottság

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×