Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 17. vasárnap, Hedvig

Pályázati kiírás Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő Duna-parti ingatlanok bérbeadása

2021szeptember2816:15
»
2021november0510:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5. (péntek) 10. óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő

Duna-parti ingatlanok bérbeadásaA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) Budapest XI. kerület, 4015/1. hrsz. alatt található 1.920 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület, 4015/2. hrsz. alatt található 2.810 m2 nagyságú kivett üzemi terület, és 4016. hrsz. alatt található ingatlan egy részére, azaz 4.700 m2 nagyságú kivett üzemi terület, mindösszesen: 9.430 m2 nagyságú területek együttes bérbeadására nyílt egyfordulós pályázatot ír ki az alábbiak szerint.

1. A pályázat tárgyát képező ingatlanok alapvető adatai:

 • Budapest XI. kerület, belterület, 4015/1. hrsz.

Az Ingatlan megnevezése: Kivett beépítetlen terület

Az Ingatlan címe: Budapest XI. kerület, belterület, 4015/1. hrsz.

Az Ingatlan helyrajzi száma: 4015/1.

Az Ingatlan területe: 1.920 m2

Az ingatlan jellemzői:

  • Duna-parti Építési Szabályzat: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II.4.) önkormányzati rendelete
  • Övezet: Zkp/KK, zöldterületeken belül közkertek területe

Az ingatlan szabályozását a megjelölt számú rendelettel jóváhagyott Építési Szabályzat tartalmazza.

Az ingatlan terhei:

  • vezetékjog 265 m2 területre (jogosult ELMŰ Hálózati Kft.)

Egyéb: Az ingatlan nem összközműves.

 • Budapest XI. kerület, belterület, 4015/2. hrsz.

Az Ingatlan megnevezése: Kivett üzemi terület

Az Ingatlan címe: Budapest XI. kerület, belterület, 4015/2. hrsz.

Az Ingatlan helyrajzi száma: 4015/2.

Az Ingatlan területe: 2.810 m2

Az ingatlan jellemzői:

  • Duna-parti Építési Szabályzat: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II.4.) önkormányzati rendelete
  • Övezet: Zkp/KK, zöldterületeken belül közkertek területe

Az ingatlan szabályozását a megjelölt számú rendelettel jóváhagyott Építési Szabályzat tartalmazza.

Az ingatlan terhei:

  • vezetékjog 265 m2 területre (jogosult ELMŰ Hálózati Kft.)

Egyéb: Az ingatlan nem összközműves.

 • Budapest XI. kerület, belterület, 4016. hrsz.

Az Ingatlan megnevezése: Kivett üzemi terület

Az Ingatlan címe: Budapest XI. kerület, belterület, 4016. hrsz.

Az Ingatlan helyrajzi száma: 4016.

Az Ingatlan területe: 1.2192 m2, amelyből 4.700 m2 területet érint a pályázati kiírás

Az ingatlan jellemzői:

  • Duna-parti Építési Szabályzat: Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 4/2018. (II.4.) önkormányzati rendelete
  • Övezet: Zkp/KK, zöldterületeken belül közkertek területe

Az ingatlan szabályozását a megjelölt számú rendelettel jóváhagyott Építési Szabályzat tartalmazza.

Egyéb: Az ingatlan nem összközműves.

A Budapest XI. kerület, 4016. hrsz.-ú ingatlan javára a Budapest XI. kerület, 4042/142. hrsz.-ú ingatlant 680 m2 nagyságú területre vonatkozóan átjárási szolgalmi jog terheli.

Az Építési Szabályzat értelmében az övezet területén elhelyezhető funkciók:

a)gyalogos-felüljáró tartószerkezete és ezzel egybeépített, legfeljebb 200 m2alapterületű vendéglátó építmény és nyilvános illemhelyek,

b)pihenést, testedzést szolgáló épületnek nem minősülő építmények,

c)ismeretterjesztés épületnek nem minősülő építményei,

d)a terület fenntartásához szükséges építmények,

e)a közkert használatához szükséges parkolás építményei,

f)kikötői létesítmények parti elemeinek építményei.

Az övezet területét közhasználat elől elzárni nem lehet, kivéve a közbiztonsági okból sötétedés után való zárva tartást. A fásítottság mértéke legalább 1 db közepes vagy nagy lombkoronájú fa/150 m2. Az övezet határértékeit az Építési Szabályzat 2. melléklet 4. pontja határozza meg.Az Ingatlanok megtekintésének időpontja: 2021.
október 13. (szerda) 10-1030 óra között


Bérbeadás célja:
A Duna-part hangulatához, arculatához illeszkedő, ahhoz szervesen kapcsolódó tevékenység folytatása, az ingatlanok területét érintő fejlesztések megvalósítása. A bérbeadás célja továbbá, hogy a pályázaton nyertes Bérlő az ingatlanok területét folyamatosan tisztán, karbantartja, rendezett zöldfelületet, közparkot alakítson ki, valamint a lakosság számára szórakozási, kikapcsolódási lehetőségeket biztosítson.


Kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték (bánatpénz) megfizetéséhez köti, melynek összege: 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint, amelyet Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni, OTP Bank Nyrt.-be történő befizetéssel vagy átutalással. (számlaszám: 11784009-15511001-00000000) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Duna-parti ingatlanok bérbeadására”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető!)


Amennyiben az Ajánlattevő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy ha a bérleti szerződés megkötése a nyertes Ajánlattevőnek felróható, vagy érdekkörében felmerülő más okból hiúsul meg, az ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) elveszti.


Az ajánlati biztosíték (bánatpénz) után Kiíró költséget nem számít fel, kamatot nem fizet, kivéve, ha az ajánlati biztosíték (bánatpénz) visszafizetésére nyitva álló 15 munkanapos határidőt elmulasztja.


A pályázat benyújtásának határideje
: 2021. november 5. (péntek) 10. óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 205. szoba).


A beérkezett pályázatok bontása: 2021. november 5. (péntek) 12. óra

A bontás helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. alagsor 1. szoba).


2. A pályázaton való részvétel feltételei:


2.1. A pályázaton gazdasági társaság, egyesület, alapítvány vehet részt.


2.2. Nem lehet pályázó az,

 • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 • a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.


2.3. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Duna-parti ingatlanok bérbeadására”.


2.4. Az ajánlat – papíralapú – példányát úgy kell elkészíteni, hogy össze kell a lapokat fűzni, sorszámozni. Minden oldalt a képviseletre jogosult szignójával kell ellátni, illetve a pályázatot az arra jogosultnak alá kell írnia. Az ajánlat csak magyar nyelven nyújtható be.


2.5. A pályázati laphoz mellékelni kell:

 • a pályázati biztosíték befizetésének igazolását,
 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatát és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát,
 • ajánlattevő rövid bemutatását,
 • az ingatlanokon folytatni kívánt tevékenység részletes bemutatását,
 • az ingatlanokon tervezett fejlesztések, létesítmények, építmények koncepcióterv szintű bemutatását,
 • igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.


2.6. A pályázat érvényességének szempontjai:

 • A pályázati lap pontos, hiánytalan kitöltése.
 • A kért adatok mellett meg kell határozni az ingatlanokon folytatni kívánt tevékenységet, be kell nyújtani az ingatlanok területét érintő kialakítási, fejlesztési koncepciótervet, és ajánlatot kell tenni a havi bérleti díj összegére (mely jelenleg mentes az adó alól).
 • Jelen pályázati kiírásban kért dokumentumok hiánytalan benyújtása.


2.7. Az elbírálás szempontjai:

 • a megajánlott bérleti díj összege,
 • a tervezett közcélú használatot lehetővé tevő fejlesztések volumene,
 • az ingatlanokon folytatni kívánt tevékenység, és annak illeszkedése a környezet arculatába,
 • a fejlesztési koncepció tartalma, színvonala.


2.8. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a bérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a fizetendő bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni. Amennyiben a pályázati biztosíték összege magasabb, mint az óvadék összege, a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Vagyongazdálkodási Osztály intézkedik annak visszafizetéséről.


2.9. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül.


2.10. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, az ingatlanokat az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. A szerződéskötésre a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.


2.11. A bérleti szerződés főbb paraméterei:

 • Bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
 • A szerződés határozott időtartamú, 2031. december 31. napjáig lesz érvényben. Amennyiben a határozott időtartam lejártakor nem áll fenn a Bérlő részéről szerződésszegés, úgy a bérleti jogviszonyt a Bérlő a Bérbeadónak címzett, egyoldalú jognyilatkozattal további 5 éves határozott időtartamra meghosszabbíthatja. A Bérlő e nyilatkozatát legkésőbb a lejáratot megelőző 90 nappal közölheti Bérbeadónak.
 • A Bérleti szerződésben kifejezetten rögzítésre kerül, hogy a bérbeadott területet érintő későbbiekben esetlegesen megvalósítandó; Magyar Állam, Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, vagy 100%-os tulajdonukban lévő gazdasági társaságok általi közcélú fejlesztési, közlekedési, infrastrukturális beruházások esetén a Bérlő köteles a beruházókkal együttműködni, továbbá a bérbeadott területek használata során igazodni (esetlegesen a meglévő felépítmények elbontásával) a beruházás, közcélú fejlesztés megvalósításához. Amennyiben a beruházás a bérbeadott területek Bérlő részéről történő további hasznosítását nem teszi lehetővé, úgy a Bérbeadó jogosult azonnali hatállyal indokolás nélkül felmondani a bérleti szerződést. Ebben az esetben a Felek kifejezetten kizárják a Bérlő teljes kártérítési igény érvényesítésének lehetőségét.
 • A bérleti díj összege évente, január 1-től automatikusan módosul a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével, legkorábban 2023. január 01-től.
 • Óvadék a bérleti díj háromszorosa, mely összegbe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg a különbözet összege szerződéskötéskor fizetendő vagy szerződés aláírását követő 15 napon belül visszautalásra kerül.
 • Bérleti díj fizetés kezdete a tevékenység megkezdésének időpontja, de legkésőbb 2022. május 1. napja.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy az ingatlanokon folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek beszerzése az ő feladata, és ezek elutasítása esetén Bérbeadóval szemben követelése nincs.
 • Bérlő az ingatlanokat megtekintett, kifejezetten elhanyagolt állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező ingatlanokon folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a Bérbeadó nem biztosítja, annak kialakítása és költségei Bérlőt terhelik.
 • Bérlő az Önkormányzat által jóváhagyott koncepciótervek alapján a bérleti szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül köteles elvégezni az ingatlanok veszélytelenítését, takarítását és a tevékenységét megkezdeni.
 • A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a Bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a Bérlő az eredeti állapot helyreállításával (ideiglenes felépítmények elbontása, elvitele), tisztán, rendezett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni.
 • A közüzemi díjak fizetése a leendő Bérlő(-k) kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy amennyiben az ingatlanokon közüzem kiépítésre kerül, úgy az ingatlanok bérlője köteles a mérőórákat a nevére íratni. Bérlő köteles a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval.
 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele: Bérlő közjegyzői okiratba foglalva (melynek költsége a Bérlőt terheli), a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal (továbbiakban: közjegyzői okirat) kötelezi magát:

A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 (Tizenöt) napon belül a bérleményt kiüríti, és a Bérbeadó birtokába adja. A Bérlő önkéntes teljesítése hiányában a Bérbeadó a közjegyzői okirat alapján, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerint a bérlemény kiürítése iránt végrehajtási eljárást kezdeményezhet.


2.12. A pályázati kiírás és a benyújtott pályázat a benyújtási határidőig, azaz 2021. november 5. 10. óra napjáig visszavonható.


2.13. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


3. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha

 • nem érkezett pályázati ajánlat;
 • kizárólag érvénytelen ajánlat érkezett;
 • a Kiíró azt eredménytelennek nyilvánította (melyet nem kell megindokolnia).


4. A pályázati eljárással kapcsolatban a Kiíró rendelkezésére bocsátott, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény hatálya alá tartozó személyes adatok kezeléséről és felhasználásáról közzétett adatvédelmi tájékoztatásról a ujbuda.hu weboldalon tájékozódhat.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +3670/684-7272-es telefonszámon kapható.Budapest, 2021. szeptember 22.


Gazdasági Bizottság


Mellékletek:

- pályázati lap

- az ingatlanok helyrajza

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×