Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 24. péntek, Gábor, Karina

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

2023február0213:45
»
2023február1318:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13. (hétfő) 10 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A KULTURÁLIS VÁROSKÖZPONT TERÜLETÉN LÉVŐ
ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Kulturális Városközpont területén lévő Bp. XI. Bartók Béla út 64. szám alatti nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

A pályázaton egyesület, alapítvány, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


Az ingatlan jellemzői:

  • hrsz 4438/0/A/24,
  • alapterülete 51 m2,
  • tulajdoni lap szerinti megnevezése: üzlethelyiség,
  • földszinti utcafonti bejáratú,
  • közműellátottság: víz, villany, csatorna,
  • meleg víz villanybojlerrel megoldott,
  • fűtés villannyal megoldható


Az Ingatlan megtekintésének időpontja: 2023. február 6. (hétfő) 10-1030 óra között


Bérbeadás célja:
Vendéglátás, hentesbolt.


Bérleti díj minimum, melynél kevesebb pályázatban nem jelölhető meg: 250 000 Ft/hó


A pályázati biztosíték összege 750 000 Ft

melyet a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell megfizetni, OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással. (számla szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Bartók Béla út 64. szám alatti helyiség bérbeadására”, melyről szóló igazolás hitelesített másolatát a pályázathoz mellékelni kell. (A befizetés postai úton nem teljesíthető! A pályázati biztosíték összegét a pályázónak kell befizetni.)


A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 13. (hétfő) 10 óra

Pályázati lap


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. III. emeleti előtérben az ügyfélfogadási asztaloknál) kell benyújtani.

Amennyiben a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás megtartásáról dönt, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.


1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon (eredeti példány) nyújtható be, zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Bartók Béla út 64. szám alatti helyiség bérbeadására”.


A pályázati lapot kék tollal kell kitölteni, valamint az elektronikus igazolásokat kinyomtatást követően hitelesíteni szükséges.


A pályázati laphoz mellékelni kell:

 • az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire),
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid bemutatása,
 • esetleges referenciák,
 • a helyiség felújítására vonatkozó látványterv előzetes költségvetéssel,
 • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat és a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs,
 • pályázati összeg befizetésének igazolása,
 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatot vagy nyilvántartási lapot és aláírási címpéldányt,
 • átláthatósági nyilatkozatot.


2. Nem lehet pályázó az

 1. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 1. akinek az Önkormányzattal szemben tartozása áll fenn,
 2. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.


3. A pályázat érvényességének szempontjai:

  1. A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, - mely jelenleg mentes az adó alól - ajánlatot kell tenni, és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.)
  2. A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása, azonban lehetőség van az adóigazolások pótlására, abban az esetben, ha igazolja, hogy a kérelmek a pályázat benyújtásának időpontjáig benyújtásra kerültek az adóhatósághoz. A pótlásra 8 naptári nap áll rendelkezésre.

4. Az elbírálás szempontjai:

  1. A megajánlott bérleti díj nagysága.
  2. Tevékenység.

5. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.


6. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a fizetendő bérleti díj háromszorosa) közötti különbözetet a szerződés aláírásának időpontjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.


7. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.


8. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. A szerződéskötésre a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.


9. A bérleti szerződés főbb paraméterei:

 1. Bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
 2. A bérlőnek a Kulturális Városközpont területén szervezett kulturális programokban évente minimum 2 alkalommal részt kell venni.
 3. A szerződés határozott időtartamú, 5 évre szól. Amennyiben a határozott időtartam lejártakor nem áll fenn a Bérlő részéről szerződésszegés, úgy a bérleti jogviszonyt a Bérlő a Bérbeadónak címzett, egyoldalú jognyilatkozattal további 5 éves határozott időtartamra meghosszabbíthatja. A Bérlő e nyilatkozatát legkésőbb a lejáratot megelőző 90 nappal közölheti Bérbeadónak.
 4. Bérlőnek óvadék fizetési kötelezettsége van, mely a bérleti díj háromszorosa. Az óvadék összegébe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg.
 5. Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs.
 6. Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik.
 7. Bérlő rendes felmondással minimum 90 napos határidővel jogosult felmondani a hónap utolsó napjára. A Bérbeadó vállalja, hogy a rendes felmondási jogával 5 évig nem él.
 8. A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő beruházási költségei megtérítésére nem tarthat igényt.
 9. Bérlő az Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján a belsőépítészeti kialakítást a szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül köteles elvégezni és tevékenységét megkezdeni.
 10. Bérlő 6 hónapon belül köteles hiteles alvízórát felszerelni.
 11. Bérlő köteles 2 éven belül a bérleményhez tartozó utcafronti homlokzaton található nyílászárókat - jóváhagyott tervek alapján - kicserélni.
 12. Bérlő kötelezettsége a bérleményhez kötődő portál és/vagy a homlokzaton elhelyezett egyéb elemek, cégtábla felújítása és folyamatos karbantartása.
 13. A havi bérleti díj a tárgyév első napjától kezdődő hatállyal - legkorábban 2024. január 1. napjától - a KSH által a tárgyévet megelőző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben, automatikusan növekszik.
 14. A bérleti és közüzemi díjon kívül a bérlőnek a közös költség összegét, - mely jelenleg 25 539 Ft/hó, ebből a víz átalány 9 197 Ft/hó - is meg kell fizetni. Ezen összeg automatikusan módosul a Társasház közgyűlésének határozatában foglaltak szerint.
 15. A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni.
 16. Bérlő közjegyzői okiratba foglalt (melynek költsége a bérlőt terheli), a Bérbeadóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal (továbbiakban: közjegyzői okirat) kötelezi magát az alábbiak szerint:

A bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 (Tizenöt) napon belül a bérleményt kiüríti, és a Bérbeadó birtokába adja. A Bérlő önkéntes teljesítése hiányában Bérbeadó a közjegyzői okirat alapján, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerint a bérlemény kiürítése iránt végrehajtási eljárást kezdeményezhet.


10. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 06-1-3811-311-es és a 06-1-3811-312-es telefonszámon kapható.Budapest, 2023. február 2.


dr. László Imre s.k.

polgármester

Címkék: 
Fájlok: