Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 30. péntek, Alfonz

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

2019július1115:45
»
2019július3109:00

A pályázat benyújtási határideje: 2019. július 31. 9 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Kulturális Városközpont területén lévő Bp. XI. Kosztolányi D. tér 7. szám alatti társasház 59. számú albetétében 4367/28/A/59 hrsz-on nyilvántartott földszinti utcai bejárattal rendelkező 132 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:


Az ingatlan jellemzői:

 • Víz, villany, csatorna közműbekötéssel ellátott, távfűtés.
 • A helyiség műszaki állapota közepes, felújításra szorul.


Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2019. július 23. 1000-1015


Bérbeadás célja
: Kulturális Városközponthoz kapcsolódó tevékenység figyelemmel a 9.b.) pontban foglaltakra.


Pályázati biztosíték összege: 300.000,-Ft

A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken (mely a Vagyongazdálkodási Osztályon átvehető) vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Kosztolányi D. tér 7. szám alatti helyiség bérbevételére”


A pályázat benyújtási határideje: 2019. július 31. 9 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

Amennyiben a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás megtartásáról dönt, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.

 1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Kosztolányi D. tér 7. szám alatti helyiség bérbevételére”.

A pályázati laphoz mellékelni kell:

 • az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire),
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid bemutatása,
 • esetleges referenciák,
 • igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

  2. Nem lehet pályázó az
 • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 • a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

  3. A pályázat érvényességének szempontjai
 • A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól ajánlatot kell tenni és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.
 • A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása.

  4. Az elbírálás szempontjai:
 • Tevékenység
 • A helyiségben tervezett felújítás.

  5. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.

  6. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a fizetendő bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni. Amennyiben a pályázati biztosíték összege magasabb, mint az óvadék összege a szerződés aláírását követő 15 napon belül a Vagyongazdálkodási Osztály intézkedik annak visszafizetéséről.

  7. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.

  8. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. A szerződés kötésre a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.

  9. A bérleti szerződés főbb paraméterei:
 • Bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata.
 • BÉRLŐ vállalja, hogy a XI. kerület területét érintően köztéri, városfejlesztési, urbanisztikai, kulturális programokat, rendezvényeket, akciókat szervez és bonyolít le évi legalább 5 alkalommal.
 • A szerződés határozatlan időtartamra szól, azonban az Önkormányzat 5 éves időtartamra vonatkozóan a rendes felmondás jogával nem fog élni a bérlő által elvégzendő felújítási munkákra tekintettel.
 • Bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs.
 • Bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
 • Bérlő rendes felmondással minimum 90 napos határidővel jogosult felmondani a hónap utolsó napjára
 • A bérleti jogviszony 5 évet követő megszűnése esetén a bérlő beruházási költségei megtérítésére nem tarthat igényt.
 • Bérlő az Önkormányzat által jóváhagyott tervek alapján a belsőépítészeti kialakítást a szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül köteles elvégezni és tevékenységét megkezdeni.
 • A havi bérleti díj a tárgyév első napjától kezdődő hatállyal - legkorábban 2021. január 1. napjától - a KSH által a tárgyévet megelőző évre megállapított fogyasztói árindex mértékével megegyező mértékben, automatikusan növekszik.
 • A bérleti és közüzemi díjon kívül a bérlőnek a közös költség összegét is meg kell fizetni, mely jelenleg 28.969,-Ft/hó nagyságú.
 • A bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni.
 • BÉRLŐ közjegyzői okiratba foglalt (melynek költsége a bérlőt terheli), a BÉRBEADÓhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal (továbbiakban: közjegyzői okirat) kötelezzi magát:

a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén, a megszűnéstől számított 15 (Tizenöt) napon belül a bérleményt kiüríti, és a BÉRBEADÓ birtokába adja. A BÉRLŐ önkéntes teljesítése hiányában a BÉRBEADÓ a közjegyzői okirat alapján, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény szerint a bérlemény kiürítése iránt végrehajtási eljárást kezdeményezhet.

10. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3811-311-es telefonszámon kapható.Budapest, 2019. július 10.


Gazdasági BizottságMelléklet:

- pályázati lap

- 34/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

- 33/2012 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

- 46/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×