Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 18. vasárnap, Andrea, Ilma

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

2020február1410:45
»
2020március0918:00

A pályázat benyújtási határideje: 2020. március 9. (hétfő) 1200 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) a XI. ker. Orlay 2/B. szám alatti (3. albetét 54 m2 és 4. albetét 67 m2) összesen 121 m2 nagyságú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására nyílt pályázatot ír ki.


Az ingatlan jellemzői:

 • utcai bejárattal rendelkező alagsori helyiség
 • víz, villany, csatorna, gáz közműbekötéssel ellátott.
 • műszaki állapota közepes, felújításra szorul.
 • az ingatlan jelenleg bérlő használatában áll, mely bérleti jogviszony 2020. március 31. napjáig tart.


Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2020.
február 27. (csütörtök) 1200 - 1215 között


A helyiségben folytatható tevékenységek meghatározását, a bérleti díj alsó határát és a pályázati biztosíték összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

A helyiségben folytatható tevékenységek: egészségügyi, oktatási, szociális, kulturális élelmiszer jellegű vegyes kereskedelem, szolgáltatás egyéb kereskedelem, iroda
Minimális bérleti díj összege: 112.300,-Ft/hó 171.000,-Ft/hó 256.700,-Ft/hó
Pályázati biztosíték összege(a minimális bérleti díj háromszorosa): 336.900,- 513.000,- 770.100,-


A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken (mely a Vagyongazdálkodási Osztályon átvehető) vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „Orlay u. 2/B. bérbeadási pályázat”.


A pályázat benyújtási határideje: 2020. március 9. (hétfő) 1200 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

Több közel azonos tartalmú pályázat esetén versenytárgyalásra kerülhet sor, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.

1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „Orlay u. 2/B. bérbeadási pályázat”.

A pályázati laphoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.


2. Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul. A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat. Valamint, hozzák magukkal egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonatukat.


Nem lehet pályázó az

 • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 • a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.


3. A pályázat érvényességének szempontjai:

 • A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól ajánlatot kell tenni és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.)
 • A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása. Hiánypótlásra nincs lehetőség.


4. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.

5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.


6. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.


7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti. A szerződés megkötésére a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére.


8. Bérleti szerződés:

 • bérleti jogviszony kezdete: 2020. április 15.
 • a szerződés határozott 5 éves időtartamra jön létre, az Önkormányzat ezen időtartam alatt rendes felmondás jogával nem fog élni,
 • bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
 • a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével,
 • óvadék a bérleti díj háromszorosa, szerződéskötéskor fizetendő,
 • az Önkormányzat az egyszeri vissza nem térítendő igénybevételi díj megfizetésétől eltekint, ezért a Bérlő a helyiség felújítását saját költségén végezi el, kártalanítási igény kizárása mellett.
 • A munkák szakszerűségéért és szabályszerűségéért az építtető vállalja a felelősséget.
 • a helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a bérlő feladata,
 • a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte,
 • a bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
 • a közüzemi díjak fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy a mérőórákat köteles a nevére átíratni, a távfűtő művekkel a díjfizetésre megállapodást kötni, valamint a hulladék elszállítására közvetlenül szerződni a szolgáltatóval,
 • közös költség fizetése a leendő bérlő kötelezettségi körébe tartozik oly módon, hogy az automatikusan módosul a Társasház által határozatban rögzített közös költség módosításával. Jelenlegi közös költség összege: 21.296,-Ft/hó.
 • a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
 • a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.
 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által – bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére.


9. A pályázandó helyiség megtekintését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya biztosítja.


10. Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.


11.A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3724-686 és a 3811-311-es telefonszámon kapható.


Budapest, 2020. február 12.

dr. László Imre

polgármester

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×