Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

2021március2916:15
»
2021április1912:00

A pályázat benyújtási határideje: 2021. április 19. (hétfő) 12.00 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) a Bp. XI. ker. Bikás parkban (3467/1) hrsz szám alatti - 16 m2 alapterületű földszinti, utcai bejárattal rendelkező kiszolgáló épület - nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására nyílt pályázatot ír ki.


Az ingatlan jellemzői:

- utcai bejárattal rendelkező földszinti helyiség

- víz, villany, csatorna közműbekötéssel ellátott

- műszaki állapota jó, légkondicionált


Az ingatlan megtekintésének időpontja:
2021. április 7. (szerda) 10.00 - 10.15 között


A helyiségben folytatható tevékenységek meghatározását, a bérleti díj alsó határát és a pályázati biztosíték összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

A helyiségben folytatható tevékenységek: vendéglátás és/vagy élelmiszer jellegű vegyes kereskedelem (alkohol árusítása nélkül)
Minimális bérleti díj összege: 110.000,-Ft/hó
Pályázati biztosíték összege(a minimális bérleti díj háromszorosa): 330.000,- Ft


A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással (számla száma: 11784009-15511001-10060005) közlemény rovatban fel kell tüntetni „Bikás park kiszolgáló épület bérbeadási pályázat”.


A pályázat benyújtási határideje: 2021. április 19. (hétfő) 12.00 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).

Több közel azonos tartalmú pályázat esetén versenytárgyalásra kerülhet sor, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.


1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „Bikás park kiszolgáló épület bérbeadási pályázat”.

A pályázati laphoz mellékelni kell az igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

A pályázati lapon a minimális bérleti díj ismeretében a bérleti díj mértékére ajánlatot kell tenni.


2. Amennyiben a versenytárgyalás megtartásra kerül, a licit a legmagasabb bérleti díj ajánlat mértékéről indul. A versenytárgyaláson résztvevőknek igazolniuk kell személyazonosságukat, társaság (Bt., Kft., Rt. stb.) esetén közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal, illetőleg meghatalmazással a részvételi jogosultságukat. Valamint, hozzák magukkal egy hónapnál nem régebbi, hiteles cégkivonatukat.

Nem lehet pályázó az

a. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,

b. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,

c. a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.


3. A pályázat érvényességének szempontjai:

a. A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól ajánlatot kell tenni és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.)

b. A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása, azonban lehetőség van egy dokumentum 8 napon belüli pótlására.


4. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.


5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.


6. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.


7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti. A szerződés megkötésére a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére.


8. Bérleti szerződés:

 •  a szerződés határozott 2 éves időtartamra jön létre
 •  bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
 •  a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével,
 •  óvadék a bérleti díj háromszorosa, szerződéskötéskor fizetendő,
 •  a helyiségben folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági és egyéb engedélyek birtokában lehet megkezdeni, melyek beszerzése a bérlő feladata,
 • a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte,
 • a bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
 • bérlő feladata a közüzemi díjak fizetése és saját költségviselésében az almérők felszerelése
 • bérlőnek a hulladék elszállítására közvetlenül szerződnie kell a szolgáltatóval,
 • a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
 • a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnésének napján.
 • A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által – bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére.

9. A pályázandó helyiség megtekintését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya biztosítja.


10. Amennyiben az előírt határidőben csak egy érvényes pályázat érkezik, az ajánlat elfogadásáról és a helyiség bérbeadásáról a Gazdasági Bizottság versenytárgyalás nélkül dönthet.


11. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3724-686, 3724-655 és a 3811-312-es telefonszámon kapható.Budapest, 2021. március 26.


dr. László Imre

polgármester

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×