Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 17. szerda, Jácint

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

2022július1915:00
»
2022augusztus0812:00

A pályázat benyújtás határideje: 2022. augusztus 8. (hétfő) 12 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRAA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) a Bp. XI. ker. Fehérvári út 86. szám alatti, 3884/14/A/88 hrsz-ú 175 m2 alapterületű üzlethelyiség 117 m2-es helyiségrész bérbeadására nyílt pályázatot ír ki.


Az ingatlan jellemzői:

 • utcai bejárattal rendelkező földszinti helyiség,
 • víz, villany, csatorna, távfűtés közműbekötéssel ellátott,
 • műszaki állapota megfelelő, a vendéglátó helyiség kialakítása részben megvalósult.

A pályázaton egyéni vállalkozó, egyesület, alapítvány, gazdasági társaság vagy ezek konzorciuma vehet részt.


Az ingatlan megtekintésének időpontja:
2022.
július 28. (csütörtök) 1000 – 1030 között


A Bérbeadás célját, bérleti díj alsó határát és a pályázati biztosíték összegét az alábbi táblázat tartalmazza:

Bérbeadás célja Minimális bérleti díj összege: Pályázati biztosíték összege(a minimális bérleti díj háromszorosa):
közösségi, társadalmi, oktatási, kulturális, szociális vagy egészségügyi célú tevékenység 117.900,-Ft/hó 353.700,- Ft
kereskedelem és vendéglátás 384.750,-Ft/hó 1.154.250,- Ft


A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni OTP-ben történő befizetéssel vagy átutalással (számla száma: 11784009-15511001-10060005). Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Fehérvári út 86. sz. alatti ingatlan bérbevételére”, melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. ( A befizetés postai úton nem teljesíthető!)


A pályázat benyújtás határideje: 2022. augusztus 8. (hétfő) 12 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. III. emeleti előtérben az ügyfélfogadási asztaloknál) kell benyújtani.


A pályázaton való részvétel feltételei:

 1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Fehérvári út 86. sz. alatti ingatlan bérbevételére”

A pályázati laphoz mellékelni kell:

 • a pályázati biztosíték befizetésének igazolása
 • adó és köztartozásokra vonatkozó nemleges igazolások: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata vagy az egyéb székhely szerint iparűzési adó beszedésére illetékes Önkormányzat és a Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.
 • 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat vagy nyilvántartási lap és aláírási címpéldány,
 • az ajánlattevő rövid bemutatása,
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység részletes bemutatása,
 • esetleges referenciák,
 • a helyiség átalakítására vonatkozó tervet.

2. Nem lehet pályázó az

 1. aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 2. aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 3. gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

3. A pályázat érvényességének szempontjai:

 • A pályázati lap hiánytalan és pontos kitöltése.
 • Ajánlatot kell tenni a havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól. Az ajánlott bérleti díj összege nem lehet kevesebb, mint a megjelölt bérleti díj minimum.
 • A pályázati lapon felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása, azonban lehetőség van az adóigazolások pótlására, abban az esetben, ha igazolja, hogy a kérelmek a pályázat benyújtásának időpontjáig benyújtásra kerültek az adóhatóságokhoz.

4. Az elbírálás szempontjai:

 • a megajánlott bérleti díj összege
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység részletes bemutatása és referenciák.
 • esetlegesen a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a szolgáltatás igénybevételére milyen kedvezményt tud biztosítani.


5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. Az óvadék fizetési kötelezettségbe a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.

6. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül a pályázati biztosíték visszafizetésre kerül.

7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti. A szerződés megkötésére a második helyezettnek a tájékoztatást követő 15 nap áll rendelkezésére.

8. Bérleti szerződés főbb paraméterei:

 • bérbeadó a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,
 • a szerződés határozott 5 éves időtartamra jön létre,
 • bérbeadó 5 éves időtartam alatt rendes felmondás jogával nem él,
 • bérleti díj fizetés kezdete a bérleti jogviszony kezdetét követő 3. hónap első napja,
 • a bérleti díj összege évente, január 1-től a nyertes pályázó által ajánlott díjhoz viszonyítottan automatikusan megnő a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével, legkorábban 2024. január 1. napjától,
 • a bérleti díj mellett fizetendő a mindenkori közös költség összege, mely jelenleg: 41,418,- Ft/hó,
 • óvadék a bérleti díj háromszorosa, mely összegbe beszámításra kerül a pályázati biztosítékként befizetett összeg, a különbözet összege szerződéskötéskor fizetendő,
 • az Önkormányzat az egyszeri vissza nem térítendő igénybevételi díj megfizetésétől eltekint,
 • a bérlő tudomásul veszi, hogy a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez szükséges szakhatósági és egyéb engedélyek iránti kérelmek elutasítása esetén a Bp. Főv. XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával szemben követelése nincs,
 • a bérlő köteles a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a folytatandó tevékenységet megkezdeni és azt a szerződés fennállása alatt a helyiségben folyamatosan végezni. A tevékenységre vonatkozó hatósági engedélyeknek és jogszabályoknak megfelelő megkezdése tényét a bérbeadó részére a bérleti szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül igazolni köteles a működési engedély illetve bérlői külön nyilatkozat benyújtásával, amelyben bérlő kijelenti, hogy tevékenységét meghatározott napon megkezdte,
 • bérlő feladata a közüzemi díjak fizetése és amennyiben szükséges, saját költségviselésében az almérők felszerelése,
 • a bérlő a helyiséget megtekintett állapotban veszi bérbe, a bérlet tárgyát képező helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a feltételeket a bérbeadó nem biztosítja, annak költségei a bérlőt terhelik,
 • a bérleti jogviszony bármilyen jogcímen történő megszűnése esetén a bérbeadó részére történő visszaadáskor a bérlet tárgyát a bérlő kiürítve, tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles átadni a bérleti jogviszony megszűnését követő 5 napon belül,
 • bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele a bérlő által – bérbeadó által elfogadott tartalommal – tett közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat a bérlemény kiürítése, birtokba adásának tárgyában, valamint e közjegyzői okirat hiteles kiadmányának 1 példányban történő átadása bérbeadó részére, melynek költsége bérlőt terheli.

9. A pályázandó helyiség megtekintését a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztálya biztosítja.

10. A pályázati kiírást a pályázat benyújtási határidejéig, azaz augusztus 8. 12 óráig a kiíró jogosult visszavonni.

11. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 06-1-3811-311 telefonszámon kapható.Budapest, 2022. július 18.

dr. László Imre s.k.

polgármester


Melléklet: pályázati lap

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×