Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Újbuda Önkormányzata megvételre kínálja a 1966/4 hrsz-ú ingatlanát

2020augusztus2715:45
»
2020szeptember2210:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 22. (kedd) 10.00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlant:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) KÉSZ száma Övezet Ajánlati biztosíték(bánatpénz) Kikiáltási ár
Rodostó utca – Rétköz utca sarok 1966/4 704 8/2017.(III.28.)XI.ÖK. Lk-2-XI-L-04 1.000.000-Ft -


Az ingatlan jellemzői:

 • Az ingatlan szabályozását a táblázatban megjelölt számú rendelettel jóváhagyott Kerületi Építési Szabályzat tartalmazza. Az ingatlan kisvárosias, kertvárosias lakóterületek, melyek részletes szabályozásait és a beépíthetőségét a KÉSZ rendelete részletesen tartalmazza.
 • Az ingatlanra telepíthető funkciók: lakossági ellátást biztosító szolgáltatások (pl.: cukrászda, pékség, vendéglátás, háztartási kisgép javítás, ruhajavítás). A pályázat mellékleteként tervvázlatot szükséges benyújtani, az ingatlanon elhelyezni kívánt létesítményről.
 • Az ingatlan tulajdoni lapján az ELMÜ Hálózati Kft részére 25 m2 területre a VMB-207/2011, a 7103/304/2011, a 60308/1/2013/12.07.05. számú ügyirat rangsorában vezetékjog került bejegyzésre.
 • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, továbbá az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ (2) bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat is elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.


Egyéb feltételek:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét, és a megajánlott vételár (Ft/m2 + 27% ÁFA) rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolások (büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozat a vételár rendelkezésre állásáról vagy banki igazolás), továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.
 • A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, mely átutalással vagy az OTP-ben történő közvetlen befizetéssel teljesíthető az OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001 számlaszámára (közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Bánatpénz a 1966/4 hrsz-ú ingatlan pályázata” tárgyában), melyről szóló igazolás másolatát a pályázathoz mellékelni kell. A befizetés postai úton nem teljesíthető! Az átutalással történő fizetés esetén a bánatpénznek az Önkormányzat számláján történő jóváírása a pályázat lejárati idejéig esedékes. A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

A pályázat érvényességének feltétele továbbá a kikiáltási ár elfogadása, megajánlása, mert az annál alacsonyabb összegre tett ajánlat érvénytelennek minősül.

 • A pályázaton devizabelföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
 • Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.

Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.

Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

 • Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
 • Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.
 • Ajánlati kötöttség: 90 nap.


A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 22. (kedd) 10.00 óra


A pályázat zárt, címet és feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobában). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a 1966/4 hrsz-ú ingatlanra”


A pályázatok bontásának időpontja: 
2020. szeptember 22. (kedd) 10.30 óra

Helye: Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor 1. tárgyaló


A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja. A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső
500.000,-Ft.


A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a szeptemberben esedékes bizottsági ülés vagy licit esetén a licit megtartását követő soron következő bizottsági ülés.


A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni.


Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 06-1-381-1309 telefonszámon kapható.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×