Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 19. péntek, Nándor

Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát

2017október0609:15
»
2017november0612:00

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 6. (hétfő) déli 12.00 óra

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanát:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet Kikiáltási ár Ajánlati biztosíték
Molnárfecske u. 1527/17 511 L6-XI/M 19.313.386,-Ft + ÁFA  1.931.000,-Ft


Az ingatlan jellemzői:

  • Az ingatlan szabályozását az 54/2013.(XI.27.)XI.ÖK. számú rendelettel jóváhagyott Kerületi Szabályozási Terv tartalmazza, mely beleolvad a KVSZ vonatkozó övezeti rendelkezésébe.

Az ingatlan övezeti besorolása L6-XI/M. „Madárhegy, hegyvidéki kertvárosias, jellemzően szabadonálló beépítésű lakóterület”, mely övezetben a telekméret nagyság minimum 1.000 m2. Így az ingatlan méreténél fogva önálló beépítésre nem alkalmas, az a 1634 hrsz-ú ingatlanhoz csatolandó. Az egyesítéssel létrejövő ingatlan a szabályozási tervnek megfelelő módon megosztható.

  • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ (2) bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, továbbá az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ (2) bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat is elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.


Egyéb feltételek:

  • A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét, és a megajánlott vételár (Ft/m2 + 27% ÁFA) rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolások (büntetőjogi felelőssége tudatéban tett nyilatkozat a vételár rendelkezésre állásáról vagy banki igazolás), továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.
  • A pályázat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számra – OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Bánatpénz a 1527/17 hrsz-ú ingatlan pályázata” tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

A pályázat érvényességének feltétele továbbá a kikiáltási ár elfogadása, megajánlása, annál alacsonyabb összegre tett ajánlat érvénytelennek minősül.

  • A pályázaton devizabelföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
  • Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.

Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.

Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

  • Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
  • Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.
  • Ajánlati kötöttség: 90 nap.


A pályázatok benyújtásának határideje:
2017. november 6. (hétfő) déli 12.00 óra


A pályázat zárt, címet és feladót és más megkülönböztető jelet nem tartalmazó borítékban nyújtható be személyesen a Budapest Főváros XI. ker. Újbudai Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5. II. em. 203. szobában). A borítékra rá kell írni: „Pályázat a 1527/17 hrsz-ú ingatlanra”


A pályázatok bontásának időpontja:
2017. november 6. (hétfő) 13.00 óra

Helye: Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor 1. tárgyaló


A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.


A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő soron következő bizottsági ülés vagy a licit megtartását követő soron következő bizottsági ülés. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.


A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni.

  • Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a 381-1309 és 381-1310 telefonszámon kapható.


A KSZT-re vonatkozó rendelet az Önkormányzat honlapjáról letölthető:

(http://kozigazgatas.ujbuda.hu/rendeletek/rendeletek-542013-xi-27-xiok-rendelet)

LEGFRISSEBB
×