Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Hirdetmény - Gyalogos-átkelőhelyek kijelölésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás megindításáról és helyszíni szemléről

Hirdetmény - Gyalogos-átkelőhelyek kijelölésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás megindításáról és helyszíni szemléről

Cím: Hirdetmény gyalogos-átkelőhelyek kijelölésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás megindításáról és helyszíni szemléről

Megjelenés dátuma: 2014-06-10

Hirdetmény:

BF/UO/NS/A/828/1/2014. SZ. HIRDETMÉNY

GYALOGOS-ÁTKELŐHELYEK KIJELÖLÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL ÉS HELYSZÍNI SZEMLÉRŐL

Ügyiratszám:    BF/UO/NS/A/828/1/2014.

Tárgy:    Budapest, XI. ker. Fehérvári úton a Hengermalom út és a Mérnök u. környezetében  tervezett új, ideiglenes gyalogos-átkelőhelyek kijelölése. 
Értesítés eljárás megindításáról és helyszíni szemléről.

Ügyintéző:    Bokor Rita.        Hiv. szám:    Tsz.: 52.203/02/503/758/2014 (Uvaterv Zrt.), 2014.05.28.

Telefon:    473-3518        Melléklet:    -

Válaszlevelükben kérjük hivatkozzanak iktatószámunkra.
            


VÉGZÉS

A.    Értesítés eljárás megindításáról


Az Uvaterv Zrt. (1052 Budapest Dombóvári út 17-19.) kérelmére Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelőségén (továbbiakban Felügyelőség) a Budapest, XI. ker. Fehérvári úton a Hengermalom út és a Mérnök u. környezetében  tervezett új ideiglenes gyalogos-átkelőhelyek kijelölésének engedélyezése ügyében eljárás indult.

Az eljárás megindításáról az alábbiak szerint értesítem:

Az ügy iktatási száma: BF/UO/NS/A/828/2014.
Az eljárás megindításának napja: 2014. június 2.
Az ügyintézési határidő: 21 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számítható időtartamok:
•    a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
•    a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a nyilvános vagy olyan adatnak, amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell, a nyilvántartásból történő beszerzéshez szükséges idő, 
•    a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
•    a szakhatóság eljárásának időtartama,
•    az eljárás felfüggesztésének időtartama,
•    a bizonyítékok ismertetésének időtartama,
•    a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
•    a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
•    a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
•    a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.

A Felügyelőség írásban postai úton, hirdetményi úton, szóban, valamint jogszabályban meghatározott esetekben elektronikus levélben, vagy telefonon tart kapcsolatot.

Az ügymenetre, valamint az irányadó jogszabályokra vonatkozó elektronikus tájékoztatás a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyfél az eljárás során nyilatkozatot tehet, vagy a nyilatkozattételt megtagadhatja. Az eljárás bármely szakaszában az ügyfél – személyesen vagy meghatalmazottja útján – betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba, azokról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet illetékfizetés ellenében.

B. Értesítés helyszíni szemléről

A fentiek szerint megindított, az ideiglenes gyalogos-átkelőhelyek kijelölésének engedélyezési eljárása keretében szemlét rendelek el, melyre az Engedélykérőt, az út- és forgalomtechnikai kezelőket, valamint egyéb szervezeteket ezúton meghívjuk.


A szemle időpontja: 2014. június 10. (kedd) 16.00 óra
A szemle kezdő helyszíne: Budapest XI. ker. Fehérvári út - Mérnök u. csomópont


Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a szemle alkalmával 2 db helyszínt fogunk megtekinteni.

Tájékoztatjuk továbbá az érintett ügyfeleket, hogy a helyszíni szemlén részt vehetnek, de megjelenésük – az Engedélykérő kivételével – nem kötelező.

Felkérjük a résztvevőket, hogy láthatósági mellényt hozzanak magukkal. 

Végzésünk ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésünk csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg.

INDOKOLÁS

A.


Az Uvaterv Zrt. kérelmére a Felügyelőségen a tárgyi ideiglenes gyalogos-átkelőhelyek kijelölésének engedélyezése ügyében 2014. június 2-án eljárás indult.

A Bp. XI. ker. Fehérvári úton az 1-es villamos meghosszabbításának építési munkái alatt az ideiglenes peronok megközelítésére új, ideiglenes gyalogos-átkelőhelyek létesülnek.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (3) bekezdés b) pontja szerint az eljárás megindításáról a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell. Az értesítés tartalmát a Ket. 29. § (5) bekezdése alapján határoztuk meg.

Az ügyintézési határidőbe nem számítható időtartamokról a Ket. 33. § (3) bekezdés c) pontja alapján adtunk tájékoztatást.

A Ket. 28/A. § (3) bekezdésére figyelemmel hívtuk fel az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira és adtunk tájékoztatását a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint az elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről.

A Ket. 51. § (1) és (2) bekezdése tartalmazza a nyilatkozattételre és a Ket. 68. § az iratbetekintésre vonatkozó rendelkezést.

B.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 56.§ (1) bekezdése és az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 3 § (1) bekezdés a) pontja alapján biztosított jogkörünkben az engedély megadása előtt, az új, ideiglenes gyalogos-átkelőhelyek kijelölésével kapcsolatos feltételek tisztázására szemlét rendeltünk el.
Az ügyfeleket a Ket. 49. § (1) bekezdés alapján tájékoztattuk az elrendelt szemlén való részvétel lehetőségéről.

Végzésünket a fent-, valamint a következőkben hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztuk.

Az eljárás megindításáról szóló értesítő végzést és a szemlét elrendelő végzést, a Ket. 73. § (3) bekezdése alapján foglaltuk egy okiratba.

A Felügyelőség jogállását a módosított, a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3/A. §-a, 4. §. (5) bek. és az utak forgalomszabályozásáról és közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM rendelet 3.§ (1) bekezdésének a) pontja határozza meg. 

Az önálló fellebbezést a Ket. 98. § (3) bekezdése alapján zártuk ki. A jogorvoslat lehetőségéről a Ket. 98. § (2) bekezdésére figyelemmel adtunk tájékoztatást.


Budapest, 2014. június 6.

A  szakigazgatási szerv vezető nevében és megbízásából:


Balassa Bálint sk.
osztályvezető


A hirdetményt portai úton kapja:

1.    Uvaterv Zrt.     1052 Budapest Dombóvári út 17-19.
2.    BKK Zrt. KKD    1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 19-21.
3.    Bp. XI. ker. Újbuda Önkormányzat    1113 Bp. Bocskai út 39-41.
4.    Bp. XI. ker. Rendőrkapitányság    1113 Bp. Bocskai út 90.
5.    BKK Közút Zrt.    1115 Bp. Bánk bán u. 8-12.
6.    BKV Zrt. Közlekedési Igazgatóság    1072 Bp. Akácfa u. 15. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége

Lejárat dátuma: 2014-06-25

 

Célközönsége: Minden érintett személy

LEGFRISSEBB
×