Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. szombat, Emil, Csanád

Civil fórum

Civil fórum

CSATLAKOZÁSI NYILATKOZAT a A CIVIL FÓRUM-hoz Preambulum Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda közigazgatási területén a lakosság közérzetét, életkörülményeit nagyban meghatározzák a fővárosi és a kerületi önkormányzati képviselői-testületek illetve bizottságok döntései (melyek az 1990. évi önkormányzati törvény keretei között mozognak), emellett a mindenkori kormányzati intézkedések és az egyéb makrotényezők is befolyásolják az itt élők helyzetét, mindennapjait.

Az 1980-as évek második felétől a XI. kerületben fokozatosan alakultak részben lakóterületi, részben érdeklődési kör szerinti civil szerveződések, amelyek az elmúlt években súlyuknak és felmerült témáknak megfelelően egyre nagyobb mértékben vállaltak szerepet a közélet különböző fórumain. Újbuda közéletének alakításában fontos szerepet tölt be mind az egyes lakóterületek/településrészek, mind az egyéb ágazatok érdekeit képviselő civil szervezetek intézményes fellépése.

A Civil Fórum továbbfejlesztésével, annak alapító és csatlakozott tagszervezetei azt szeretnék elérni, hogy a civil szférának a lakosság közérzetét, életkörülményeit nagyban meghatározó képviselő-testületi és bizottsági döntések kapcsán az előkészítő, véleményező, javaslattevő, állásfoglaló szerepe megalapozottá váljék és hogy a civil kontroll érvényesüljön közügyeink alakításában.

Az Újbudán hosszabb ideje tevékenykedő, a helyi lakosságot átfogóan képviselő civil-városrészi szervezetek (2.1. Pont) - a korábbi években mutatott aktivitásuk folytatásaként, fokozásaként - 2008-ban létrehozták a kerületi Civil Fórumot, mint tanácskozó-koordináló szervezetet. Ezt az önszerveződést Újbuda polgármestere és képviselő-testülete méltónak találta arra, hogy állásfoglalásait, mint a kerület eddigi egyetlen koordinált "civil hangját" konzultációs tartalomként a polgármesteri vezetés és a testületi ülések szintjén meghallgassa, és döntéseinél figyelembe vegye.

E célból a testületi ülések SZMSZ-e módosításra került és amennyiben az így képviselt civil szférának véleménye, állásfoglalása van valamely ügyben, úgy az a testületi ülésen civil állásfoglalásként, ajánlásként megkerülhetetlenül elhangozhat a lehetséges legmagasabb kerületi döntéshozói szinten. A tapasztalatok, a civil kontroll hatékonyabb érvényesítése ennek a szervezeti felállásnak a továbbfejlesztését és bővítését igénylik. Az alábbiakban felvázoltak szerint a településrészi szervezetek szekcióját, mint koordináló és általánosan illetékes szervet megtartva kezdeményezzük a kerületben bejegyzett összes, pártpolitika-mentes civil szervezet csatlakozását a Civil Fórumhoz.

Az egyes szervezetek az érdemi munkát a számukra érdekes szekció(k)ban fejthetik ki, az ott szervezetten megismert és végigtárgyalt témák a Szekcióvezető vagy megbízottja által kerül - koordinatív céllal - a testületi ülések előtt a Civil Fórum koordinációját ellátó Városrészi Szekció elé, ahonnan az állásfoglalás a Fórum megbízottja (helyi vagy szekciós aktivista) tolmácsolásában kerül a testületi ülés vagy más mérvadó szerv(ek) elé. Ilyenformán az újbudai civil erő megkerülhetetlenül, kifogásolhatatlanul érvényesülhet.

A Civil Fórum és a tagként csatlakozott civil szervezetek együttműködésüket az alábbi elvek szerint értelmezik és alakítják: 1./ A Civil Fórum a továbbiakban is a politikai pártoktól és pártérdekektől függetlenül működik, mint a kerületi, városrészi és tematikai alapon tevékenykedő, elsősorban ÚJBUDÁHOZ kötődő civil szervezetek és alapítványok koordináló, érdekegyeztetési, és érdekérvényesítési fóruma. 2./ A Civil Fórum tevékenységének bővítése, és a lakosság körében való elfogadottá tétele érdekében nyitott minden a kerületben tevékenykedő bejegyzett pártpolitika-mentes társadalmi és civil szervezet felé. 3./ A Civil Fórum a fentiek mind teljesebb megvalósítása érdekében, bízik abban, hogy az ÚJBUDAI civil szerezetek saját tevékenységükön túlmutatóan az összefogás erejében bízva, tenni kívánnak, és csatlakoznak a civil kezdeményezések, a civil kontroll kerületi, városrészi szintű érvényre juttatása érdekében. 4./ Ahhoz, hogy a civil szféra elvárásai az önkormányzat képviselő-testületi és bizottsági döntések előkészítésénél kerületi és települési szinten a jelenleginél jobban érvényesüljenek, és hogy a civil kontroll véleményező, javaslattevő, állásfoglaló szerepet tudjon kifejteni a civil szervezetek önkéntes jelentkezése alapján létrehozandó szekciók keretében, bővíti tevékenységét. 5./ A Civil Fórum minden rendezvénye, szekció és bizottsági ülése nyilvános.

1. Civil Fórum feladatai: A Civil Fórum általános érdekképviseleti, érdekegyeztető, és érdekvédelmi tevékenységet végez és ennek megvalósítása érdekében: 1.1 Közreműködik a képviselő-testület rendelet és határozat-előkészítésében és a rendeletalkotás és határozathozatal folyamatában. Ennek során azokat véleményezi. Részt vesz azok társadalmi, illetve bizottsági vitájában. Szükség esetén kezdeményezi határozatok megalkotását, illetve módosítását. A Civil Szervezetek javaslatait befogadja, és az illetékes önkormányzati szervekhez továbbítja. 1.2 Munkakapcsolatot tart a képviselő-testületben képviselettel rendelkező pártok testületi frakcióival 1.3 A Civil Szervezetek részére - tevékenységüket segítő - szaktanácsadást folytat, illetve szolgáltató és tájékoztató rendszereket működtet. 1.4 Előmozdítja és szervezi a Civil Szervezetek igény szerinti együttműködését, valamint támogatja újabb, elsősorban tematikus és városrészi szervezetek megalakítását. 1.5 Megbecsülésben és elismerésben részesíti mindazokat a szervezeteket, személyeket, akik kimagasló áldozatos és példamutató tevékenységükkel, a civil közösségért végzett munkájukkal kitüntetésre, elismerésre érdemessé váltak.

2. A Civil Fórum tevékenységben résztvevők, és azok szerveződése: 2.1 A CIVIL FÓRUMOT létrehozó egyesületek: Albertfalvai Polgárok Köre Sarkadi Nagy Emília Gyékényes u. 45-47. 1116 311-2235 sarkadi.n.e@t-online.hu Bikás Park Egyesület Klacskó Géza Fraknó u. 26/a V.18. 1115 06 20 936 2418 klacsko.geza@mir.hu Gazdagréti Kulturális Közösség Majoross László Budapest, Dália u. 3. Lev.cím: Érd, Öntő u. 18. 1116 2030 06-209-258-966 majorosslaci@gmail.com Gellért hegy-védő Egyesület Dr. Entz Géza Budapest, Ménesi út 70. 1118 06-309-827-972 geza@pro-professione.hu Kelenföldiek Egyesülete Németh Katalin Etele út 24. 1119 06 20 595-32-32 nemethkati50@citromail.hu Kelenvölgyi Polgárok Köre Jakab Árpád Alabástrom u. 9. 1116 227-5418 invexim@hu.inter.net Lágymányosiak Egyesülete Bana Sándor Karinthy F. u. 9. 1117 06-304-498-623 bana.sandor@upcmail.hu Őrmezői Közakarat Egyesület Vendégh Zsolt Cirmos u. 8.. 1112 310-1446 vendegh@chello.hu Sas-hegy Védő Egyesület Dr. Buzna Margit Dayka Gábor u.19/c. III/12. 1112 319-4023 buzna.margit@t-online.hu Szentimrevárosi Egyesület Dr. Szesztai Attila Eszék u. 9-11. 1113 386-8825 aszesztai@t-online.hu Újbuda XI. Baráti Kör Közhasznú Egyesület Dr. Szilágyi Balázs Zsombolyai u. 5. 1113 06-305-289-567 szilagyib@t-online.hu

2.2 Továbbá mindazon civil szervezetek, amelyek az összefogás erejével a saját tevékenységükön túlmutatóan tenni kívánnak a civil kezdeményezések, a civil kontroll kerületi, városrészi szintű érvényre juttatásáért és aláírják az Csatlakozási Nyilatkozat-ot. 2.2.1 Az egyes civil szervezetek eldönthetik, hogy a kezdeményezésüket, véleményüket saját érdekeltségi körükön túlnyúló milyen módon juttatják érvényre: a.). Saját szervezésük keretében önállóan járnak el b.) .Kezdeményezésükkel, véleményükkel megkeresik az Civil Fórumot, amelynek többek között az is feladata, hogy szervezze, felkarolja és biztosítsa az egyes civil szervezetek kezdeményezéseinek nyilvánosságát, a lehető legszélesebb körű szakmai megalapozottságú támogatását, továbbá egyedi, vagy szélesebb körű támogatás megszerzésével juttassa el azokat az érintett döntéshozó testületekhez, bizottságokhoz, az érintett személyekhez. 2.3 Szekciók létrehozása, működése: 2.3.1 Tagjai, létrehozása: Egy egyesület minden 20 fő igazolt egyesületi tag után 1-1 fő képviselővel képviseltetheti magát a Civil Fórumban, a tevékenységi körével összefüggő szekciókban, szekciónként maximum egy fővel. A tagszervezetek az általuk választott szekciókba, állandó mandátummal rendelkező képviselőket, a saját szabályzatuk szerint delegálhatnak. A Szekció elnökét maguk választják. A Szekció elnöke tagja a munkát koordináló Városrészi szekcióknak. A Szekció ülések nyilvánosak, azok munkájában bárki részt vehet. 2.3.2 Létrehozandó szekciók: 1./ Művelődési, kulturális, oktatási, helytörténeti egyesületek szekciója 2./ Sportegyesületek szekciója 3./ Szociális, esélyegyenlőségi, karitatív, fiatalokat, nyugdíjasokat szervező egyesületek szekciója. 4./ Településüzemeltetési, környezetvédelmi, közbiztonsági egyesületek szekciója 5./ Városrészi egyesületek szekciója

3. A Civil Fórum tevékenységi menete, működése: 3.1. Egyedi, tematikus kezdeményezés jöhet: - a Civil Fórum tagjaitól, vagy - bármely más civil szervezettől a Civil Fórum felé A kezdeményezés a Civil Fórum adott, a témához kapcsolódó Szekciójában kerül megvitatásra. A Civil Fórum vagy a Szekció a kezdeményezést megvitatva, az alábbi állásfoglalást teheti: a./ egyhangú támogatásáról biztosítja a kezdeményez(őt)ést. b./ többségi szavazattal támogatja a kezdeményez(őt)ést, kisebbségi vélemény megfogalmazása mellett. c./ nem támogatja a kezdeményez(őt)ést, indokait, érveit megfogalmazva mellékeli. Kezdeményező civil szervezet eldöntheti, hogy kéri-e a Civil Fórum, vagy a Szekció további támogatását, az állásfoglalás döntéshozókhoz való eljuttatásában, vagy maga viszi tovább kezdeményezését. Amennyiben kéri, úgy a Civil Fórum az adott kezdeményezést a Polgármesteri vezetői értekezlet, vagy más megfelelő fórum elé terjessze és az ott született döntésnek megfelelően „vigye tovább”.

3.2. Előterjesztések (Önkormányzati, Bizottsági, Testületi), javaslatok véleményezése 3.2.1 A Városrészi szekció esetében: képviselő-testületi, bizottsági előterjesztésekkel kapcsolatos állásfoglalás, véleményalkotás. Formája: Az adott bizottsági, testületi ülési előterjesztéseket a Városrészi Szekció tagjai az ülés előtt az iratterjesztés keretében egyidejűleg nyomtatott és/vagy elektronikus úton kapják meg bejelentett címükön. Az egyesületek belső információs rendszerük alapján alakítják ki álláspontjukat, véleményüket. Az adott ülés előtti napokban a Városrészi Szekció tagjai a polgármester vagy megbízottja részvételével történő ülésen alakítják ki álláspontjukat – a szolidaritás és a közérdek elvének érvényesítésével. A kialakított álláspont testületi vagy bizottsági ülésen való képviseletére a Városrészi szekció egy-egy tagját bízza meg. 3.2.2 Szekciók közreműködésekor: Az Előterjesztő (polgármester, alpolgármesterek, Igazgatóságok, képviselők, jegyző) előterjesztéseiket részben a polgármesteri vezetői értekezletet követően, illetve közvetlenül megküldik a Civil Fórum koordinálását ellátó Városrészi Szekcióhoz, amely azonnal továbbítja az illetékes Szekció(k) elnökeinek, a Szekciókhoz tartósan, vagy esetileg csatlakozó civil szervezeteknek. A Szekció legalább egy nappal az Önkormányzati Bizottsági ülése előtt tartja összejövetelét. Az ülésen jegyzőkönyv felvételére kerül sor. Az Szekció állásfoglalását (egyhangú támogatás, többségi támogatás, különvélemény feltüntetésével, nem támogatás indoklás megfogalmazásával) a Szekció elnöke, vagy a Szekció által megbízott - kötött mandátummal rendelkező - személy képviseli az Önkormányzati Bizottsági, illetve a Testületi ülésen. Amennyiben az Önkormányzati Bizottsági ülést követően a kapott mandátum módosítása válik szükségessé, úgy a Testületi ülés előtt tartandó Városrészi Szekció ülésén a Szekció vezetője ezt kezdeményezheti, az adott Szekció tagok egyidejű tájékoztatása mellett.

3.3 A féléves munkatervek ismeretében a civil szervezetek érdeklődésébe tartozó témák előkészítésében való részvétel. Formája: a Civil Fórum tagjai a féléves munkatervek ismeretében jelezzék, hogy mely témák kidolgozásában, illetve azok előzetes véleményezésében kívánnak szerepet vállalni. Ezt az igényt a polgármester közvetíti a témák előkészítéséért felelős hivatali szervezeti egységek vezetői felé, kérve, hogy biztosítsák a Civil Fórum érdemi részvételét az adott napirend előkészítési folyamatában.

3.4 A munkatervtől eltérő napirendek esetében a Civil Fórum érdekérvényesítő szerepe az alábbiak szerint alakul: Formája: A Polgármester vezetői értekezlete által javasolt következő havi testületi ülések napirendjét a jóváhagyást követően a Civil Fórum koordinálását ellátó Szekció tagjai megkapják, és az alapján postafordultával jelzik az adott napirendben való szerepvállalásukat. A részvétel biztosítása az 3.2. és 3.3. pontban leírtak szerint történik.

3.5. Városrészeket érintő előterjesztésekben, javaslatokban történő állásfoglalás: Az Előterjesztő (polgármester, alpolgármesterek, Igazgatóságok, képviselők, jegyző) előterjesztéseiket a polgármesteri vezetői értekezletet követően, illetve közvetlenül megküldik a Civil Fórum koordinálását ellátó Városrészi Szekciónak, amely azonnal továbbítja azt az illetékes Civil szervezet(ek)hez és az érintett szakmai Szekciókhoz.. A Városrészi Szekció a többiek véleményének figyelembevételével alakítja ki az előterjesztéssel kapcsolatos végső szakmai véleményét, állásfoglalását. Az érintett tematikus Szekciók véleményüket, állásfoglalásukat a 3.1. pontban leírtak szerint alakítják ki, és írásban közlik a Városrészi Szekcióval.

4. Működés A Civil Fórum tevékenységének eredményességét a polgármesteri hivatal egy megbízottja útján segíti elő. A megbízott a Polgármesteri Kabinet állandó tagja. A Civil Fórum működése szervezési és infrastrukturális hátterének biztosítását az Újbuda Baráti Kör Egyesület vállalja. 5. Nyilvánosság A Civil Fórum a szekciók munkaprogramjai, előkészítő, véleményező állásfoglalást rögzítő dokumentumai nyilvánosak. Hozzáférési lehetőségek a Civil Fórum helységeiben, honlapon, az Újbuda újságban, és az Újbuda TV-ben, valamint eseti hírlevélben. Budapest, 2010. április 27. Tisztelettel: A CIVIL FÓRUMOT létrehozó városrészi egyesületek: …………………………………. ……………………………. …………………………………… Albertfalvai Polgárok Köre Bikás Park Egyesület Kelenföldiek Egyesülete …………………………………. …………………………….. …………………………………… Kelenvölgyi Polgárok Köre Lágymányosiak Egyesülete Őrmezői Közakarat Egyesület …………………………………. …………………………….. …………………………………… Sas-hegy Védő Egyesület Szentimrevárosi Egyesület Újbuda XI. Baráti Kör Egyesület …………………………………. …………………………….. …………………………………… Gellért hegy-védő Egyesület Gazdagréti Kulturális Egyesület

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×